دۇيسەنبى, 26 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110402. جازىلعاندار — 105618. قايتىس بولعاندار — 1796
جاڭالىقتار 1734 0 پىكىر 28 جەلتوقسان, 2010 ساعات 07:53

شىعىس قازاقستاندا قارلى بوراندا اداسقان 7 ادام قۇتقارىلدى

وسكەمەن. 28 جەلتوقسان. قازتاگ – شىعىس قازاقستاننىڭ شەمونايحى اۋدانىندا جۇرگىزىلگەن قۇتقارۋ شارالارى بارىسىندا 27-ءشى جەلتوقساندا بوراندا اداسقان جەرگىلىكتى 7 تۇرعىن قۇتقارىلدى، دەپ شقو تج دەپارتامەنتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنەن حابارلادى.

«ولاردى مەدۆەدكا اۋىلىنىڭ ماڭىنداعى اڭشىنىڭ ۇيىندە تاپتى. بارلىعىنىڭ جاعدايى جامان ەمەس»، - دەدى دەپارتامەنتتەگىلەر.

ارنايى قۇتقارۋ شارالارىنا شەمونايحى تج بولىمشە قىزمەتكەرلەرى تارتىلدى.

وسكەمەن. 28 جەلتوقسان. قازتاگ – شىعىس قازاقستاننىڭ شەمونايحى اۋدانىندا جۇرگىزىلگەن قۇتقارۋ شارالارى بارىسىندا 27-ءشى جەلتوقساندا بوراندا اداسقان جەرگىلىكتى 7 تۇرعىن قۇتقارىلدى، دەپ شقو تج دەپارتامەنتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنەن حابارلادى.

«ولاردى مەدۆەدكا اۋىلىنىڭ ماڭىنداعى اڭشىنىڭ ۇيىندە تاپتى. بارلىعىنىڭ جاعدايى جامان ەمەس»، - دەدى دەپارتامەنتتەگىلەر.

ارنايى قۇتقارۋ شارالارىنا شەمونايحى تج بولىمشە قىزمەتكەرلەرى تارتىلدى.

0 پىكىر