دۇيسەنبى, 28 قاراشا 2022
جاڭالىقتار 3230 0 پىكىر 27 جەلتوقسان, 2010 ساعات 07:29

«ۋپراۆلياەمىي ناتسيوناليزم» وبەرنۋلسيا دليا پۋتينا نەۋپراۆلياەمىم

ۆ گازەتە «موسكوۆسكي كومسومولەتس» نا پەرۆوي پولوسە وپۋبليكوۆالي تاكيە ستاتيستيچەسكيە داننىە: رەزكو ۆىروسلي پروداجي اليۋمينيەۆىح بەيسبولنىح بيت، ا پروداجي بەيسبولنىح مياچيكوۆ وستاليس نا پرەجنەم ۋروۆنە.

نا كاجدىي بەيسبولنىي مياچيك ۆ موسكۆە پرودايۋت پو چەتىرە بەيسبولنىە بيتى، پريچەم ەتوت گورود وتنيۋد نە سلاۆيتسيا ليۋبوۆيۋ ك ەتومۋ امەريكانسكومۋ سپوسوبۋ پروۆوديت دوسۋگ. اليۋمينيەۆىە بەيسبولنىە بيتى - ليۋبيموە ورۋجيە اگرەسسيۆنىح فۋتبولنىح بولەلششيكوۆ ي سكينحەدوۆ - بىسترو راسپروسترانيايۋتسيا ۆ كاچەستۆە ورۋجيا ۆ نوۆوي ۆوينە.

پوسلەدنيە دۆادتسات لەت دۆيجەنيە ۋلتراپراۆىح ۆ روسسي موگلو ۆىزۆات رازۆە چتو ليۋبوپىتستۆو; وني سلۋجيلي پيششەي دليا رىدايۋششيح ۋچەنىح، پيشۋششيح ترۋدى و «ۆەيمارسكوي روسسي».

نو تەپەر، پوسلە سامىح ستراشنىح بەسپوريادكوۆ نا ەتنيچەسكوي پوچۆە، سلۋچاۆشيحسيا ۆ روسسي پوسلە پادەنيا سوۆەتسكوگو سويۋزا، ەتو نەكوگدا مارگينالنوە (حوت ي سكلوننوە ك ناسيليۋ) دۆيجەنيە ۆنەزاپنو پرەوبرازيلوس ي ستالو مولودوي، ناۆودياششەي ۋجاس پوليتيچەسكوي سيلوي.

ۆ حودە بەسپوريادكوۆ، وحۆاتيۆشيح سترانۋ ۆ پوسلەدنيە دۆە نەدەلي، موسكوۆسكيە باندى راسيستوۆ ۆ وچەن كراتكيە سروكي موبيليزوۆالي تىسياچي ستوروننيكوۆ.

11 دەكابريا وكولو شەستي تىسياچ نەدوۆولنىح پرودەمونستريروۆالي، نا چتو وني سپوسوبنى، ۋسترويۆ دراكۋ پريامو نا پوروگە ۋ حوزياەۆ سترانى - نا مانەجنوي پلوششادي، ۋ پودنوجيا شپيلەي كرەملەۆسكوي ستەنى، ي وتكرىتو بروسيۆ ۆىزوۆ رۋكوۆودستۆۋ گوسۋدارستۆا.

ۆ گازەتە «موسكوۆسكي كومسومولەتس» نا پەرۆوي پولوسە وپۋبليكوۆالي تاكيە ستاتيستيچەسكيە داننىە: رەزكو ۆىروسلي پروداجي اليۋمينيەۆىح بەيسبولنىح بيت، ا پروداجي بەيسبولنىح مياچيكوۆ وستاليس نا پرەجنەم ۋروۆنە.

نا كاجدىي بەيسبولنىي مياچيك ۆ موسكۆە پرودايۋت پو چەتىرە بەيسبولنىە بيتى، پريچەم ەتوت گورود وتنيۋد نە سلاۆيتسيا ليۋبوۆيۋ ك ەتومۋ امەريكانسكومۋ سپوسوبۋ پروۆوديت دوسۋگ. اليۋمينيەۆىە بەيسبولنىە بيتى - ليۋبيموە ورۋجيە اگرەسسيۆنىح فۋتبولنىح بولەلششيكوۆ ي سكينحەدوۆ - بىسترو راسپروسترانيايۋتسيا ۆ كاچەستۆە ورۋجيا ۆ نوۆوي ۆوينە.

پوسلەدنيە دۆادتسات لەت دۆيجەنيە ۋلتراپراۆىح ۆ روسسي موگلو ۆىزۆات رازۆە چتو ليۋبوپىتستۆو; وني سلۋجيلي پيششەي دليا رىدايۋششيح ۋچەنىح، پيشۋششيح ترۋدى و «ۆەيمارسكوي روسسي».

نو تەپەر، پوسلە سامىح ستراشنىح بەسپوريادكوۆ نا ەتنيچەسكوي پوچۆە، سلۋچاۆشيحسيا ۆ روسسي پوسلە پادەنيا سوۆەتسكوگو سويۋزا، ەتو نەكوگدا مارگينالنوە (حوت ي سكلوننوە ك ناسيليۋ) دۆيجەنيە ۆنەزاپنو پرەوبرازيلوس ي ستالو مولودوي، ناۆودياششەي ۋجاس پوليتيچەسكوي سيلوي.

ۆ حودە بەسپوريادكوۆ، وحۆاتيۆشيح سترانۋ ۆ پوسلەدنيە دۆە نەدەلي، موسكوۆسكيە باندى راسيستوۆ ۆ وچەن كراتكيە سروكي موبيليزوۆالي تىسياچي ستوروننيكوۆ.

11 دەكابريا وكولو شەستي تىسياچ نەدوۆولنىح پرودەمونستريروۆالي، نا چتو وني سپوسوبنى، ۋسترويۆ دراكۋ پريامو نا پوروگە ۋ حوزياەۆ سترانى - نا مانەجنوي پلوششادي، ۋ پودنوجيا شپيلەي كرەملەۆسكوي ستەنى، ي وتكرىتو بروسيۆ ۆىزوۆ رۋكوۆودستۆۋ گوسۋدارستۆا.

«ەتو ماسسيۆنايا پوليتيچەسكايا ۆولنا، ي ەە نيچتو نە وستانوۆيت»، - سكازال انتون سۋسوۆ، چلەن «دۆيجەنيا پروتيۆ نەلەگالنوي يمميگراتسي»، ودنوي يز گرۋپپيروۆوك، ستوياۆشيح زا نەداۆنيمي بەسپوريادكامي.

پو ەگو سلوۆام، ۆولنا ەتا وتراجاەت وبششەنارودنىي گنەۆ، ناپراۆلەننىي پروتيۆ گوسۋدارستۆا يز-زا پريتوكا ميگرانتوۆ، پروداجنوستي چينوۆنيكوۆ ي ەكونوميچەسكوگو زاستويا.

پرەمەر-مينيستر ي بىۆشي پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتين، پو منەنيۋ سۋسوۆا، «موجەت ۆىبيرات يز دۆۋح ۆاريانتوۆ».

«پولسكي ۆاريانت، كوگدا رەجيم پروستو وتدال ۆلاست [كوگدا پال كوممۋنيزم]، ي رۋمىنسكي. ون موجەت ستات نيكولاە چاۋشەسكۋ [تو ەست رۋمىنسكيم ديكتاتوروم، راسسترەلياننىم ۆ 1989 گودۋ]».

ۆلاديمير ماكسيموۆ يز «سلاۆيانسكوي سيلى» - باندى راسيستوۆ، ۋچاستۆوۆاۆشەي ۆ نەداۆنيح بەسپوريادكاح، - سچيتاەت، چتو روسسيا پەرەجيۆاەت تاكوي جە مومەنت سۆوەي يستوري، كاكوي پەرەجيۆالا گەرمانيا ۆ 1930-ح گوداح.

«گيتلەر بىل حوروشيم پوليتيكوم، حوروشيم ۋپراۆلەنتسەم، - راسسۋجداەت ون. - نام نۋجەن ۋ ۆلاستي كتو-نيبۋد ۆرودە نەگو».

ستويات لي ەتي ۋگروزى چەگو-نيبۋد، يلي جە ەتو پۋستايا راديكالنايا ريتوريكا - سكازات سلوجنو. ودناكو وسمەلەۆشيە ۋلتراناتسيوناليستسكيە باندى ۆ روسسي بروسايۋت ۆلاستي سەرەزنىي ۆىزوۆ.

پراۆووحرانيتەلنىە ورگانى ناچالي يح پرەسلەدوۆات; مينيستەرستۆو ۆنۋترەننيح دەل زا پروشلۋيۋ نەدەليۋ ارەستوۆالو پوچتي دۆە تىسياچي چلەنوۆ باند. نو پوليتيچەسكايا ستراتەگيا كرەمليا ناپراۆلەنا سكورەە نا ۋميروتۆورەنيە ۋلتراناتسيوناليستوۆ، چەم نا بوربۋ س نيمي.

نا ەتوي نەدەلە پۋتين پوسەتيل موگيلۋ ەگورا سۆيريدوۆا - فۋتبولنوگو بولەلششيكا، ۋبيتوگو 6 دەكابريا، كاك ۋتۆەرجداەتسيا - باندوي كاۆكازتسەۆ، يز-زا چەگو ي ناچاليس پروبلەمى.

ون تاكجە پرەدلوجيل يزمەنيت پراۆيلا رەگيستراتسي پو مەستۋ جيتەلستۆا ۆ ستوليتسە، چتو، ۆيديمو، ناپراۆلەنو نا وگرانيچەنيە ميگراتسي; ەتو ودنو يز گلاۆنىح ترەبوۆاني ناتسيوناليستوۆ.

گوسۋدارستۆو سترەميتسيا پوزيتسيونيروۆات سلۋچاي ناسيليا كاك وبىچنىي ي راسپروسترانەننىي پو ۆسەي ەۆروپە فەنومەن ماسسوۆوي ميگراتسي ۆ موسكۆۋ ي پروچيە وتنوسيتەلنو بوگاتىە روسسيسكيە گورودا يز بولەە بەدنىح يۋجنىح رەگيونوۆ، ۆ چاستنوستي، بىۆشەي سوۆەتسكوي سرەدنەي ازي. زا پوسلەدنيە دەسيات لەت ۆ موسكۆۋ چيسلەننوست پەرەەحاۆشيح ۆ موسكۆۋ ميگرانتوۆ دوستيگلا ميلليونا، ي يز-زا ەتوگو ستالي ناراستات مەجراسوۆىە ترەنيا.

پو داننىم وپروسوۆ، 55% روسسيان سوگلاسنى س لوزۋنگوم «روسسيا دليا رۋسسكيح». كوگدا نا گوسۋدارستۆەننوي راديوستانتسي «ۆەستي-24» پرينيمالي زۆونكي سلۋشاتەلەي، پراكتيچەسكي ۆسە دوزۆونيۆشيەسيا ۆىسكازىۆاليس ۆ پوددەرجكۋ ۆىستۋپاۆشيح نا مانەجنوي پلوششادي.

«تو جە ساموە بىلو ۆ پاريجە [ۆ 2005 گودۋ]، تو جە ساموە بىلو ۆ گەرماني، - سكازال نا ەتوي نەدەلە پرەدستاۆيتەل كرەمليا. - ەتو سۆيازانو ۆ پەرۆۋيۋ وچەرەد س يمميگراتسيەي».

راديكالنىي ناتسيوناليزم ۆ روسسي، ودناكو، پوياۆيلسيا نە بەز پوموششي كرەمليا، ي نابليۋداتەلي ۋتۆەرجدايۋت، چتو يمەننو پۋتينسكي كرەمل پولزوۆالسيا ناتسيوناليزموم كاك سرەدستۆوم پوليتيچەسكوي كونسوليداتسي ۆ تەچەنيە دەسياتيلەتيا ۋ ۆلاستي.

رەچي پۋتينا ي ۆىپۋسكي نوۆوستەي نا گوسۋدارستۆەننوم تەلەۆيدەني سەيۋت نەدوۆەريە ك ينوسترانتسام ي اگرەسسيۆنىي ۆيد پاتريوتيزما، ا سام پۋتين وكرۋجاەت سەبيا نەكوتورىمي ەلەمەنتامي سيمۆوليكي يمپەرسكوي روسسي. زا پەريود س 2000 پو 2008 گودى، كوگدا پۋتين بىل پرەزيدەنتوم، بىلي سوزدانى پروكرەملەۆسكيە مولودەجنىە دۆيجەنيا، ۆ چاستنوستي، «ناشي»، كوتورىە، ۆ سۆويۋ وچەرەد، پريۆلەكالي ۆ سۆوي ريادى فاناتوۆ-حۋليگانوۆ، زانيماياس تەم، چتو ۆ پوليتيچەسكيح كرۋگاح نازىۆاەتسيا «ۋپراۆلياەمىم ناتسيوناليزموم».

ۆ پوسلەدنيە گودى باندى سكينحەدوۆ ي فۋتبولنىح فاناتوۆ ستالي يادروم پوليتيچەسكوگو دۆيجەنيا، پوددەرجيۆايۋششەگو كرەمل ي يسپولزۋەموگو دليا كونتروليروۆانيا ۋليتس ي نەدوپۋششەنيا كونفرونتاتسي س دەموكراتيچەسكيمي پوليتيچەسكيمي سيلامي ۆ سۆەتە «روزوۆوي» ي «ورانجەۆوي» رەۆوليۋتسي ۆ گرۋزي ي نا ۋكراينە، ۆ حودە كوتورىح دۆيجەنيە زا دەموكراتيۋ پراكتيچەسكي بەز ۋسيلي سمەلو حوروشو ۋكورەنيۆشيەسيا پراۆياششيە رەجيمى.

چلەنى ەتيح باند اكتيۆنو پريۆلەكاليس ۆ ريادى «ناشيح»، ستاۆشيح دەتيششەم ۆلاديسلاۆا سۋركوۆا - زامەستيتەليا گلاۆى ادمينيستراتسي ۋ ترەح پرەزيدەنتوۆ، بوريسا ەلتسينا، پوتوم پۋتينا، ا تەپەر - دميتريا مەدۆەدەۆا. «كۋراتوروم» «ناشيح»، پو سووبششەنيام پرەسسى، ستال نيكيتا يۆانوۆ، ۆ پروشلوم - سوۆەتنيك سۋركوۆا. پروسبۋ دات ينتەرۆيۋ ون وتكلونيل.

«ناشي» ۆىروسلي يز مولودەجنوي گرۋپپيروۆكي «يدۋششيە ۆمەستە»، سوزداننوي ۆ 2000 گودۋ. ەگو سەردتسەۆينوي ستالا باندا فۋتبولنىح فاناتوۆ Gallant Steeds - بولەلششيكوۆ موسكوۆسكوگو كلۋبا تسسكا، ا ۆوزگلاۆليال ەە الەكسەي ميتريۋشين، بىۆشي تەلوحرانيتەلەم ۆاسيليا ياكەمەنكو، وسنوۆاتەليا ي «يدۋششيح ۆمەستە»، ي، ۆپوسلەدستۆي، «ناشيح».

تاكجە ۋ يستوكوۆ «ناشيح» ستويالي «گلادياتورى» - فاناتى موسكوۆسكوگو فۋتبولنوگو كلۋبا «سپارتاك»، كوتورىە نوسيات تاتۋيروۆكي س يزوبراجەنيەم گلادياتورا س كوپەم. ليدەر ەتوي گرۋپپيروۆكي رومان ۆەربيتسكي، كاك گوۆوريتسيا نا ۆەب-سايتە «ناشيح»، ۆوزگلاۆليال «دوبروۆولنۋيۋ مولودەجنۋيۋ بريگادۋ» «ناشيح».

ياكەمەنكو ۆىسكازىۆالسيا ۆ پولزۋ پريۆلەچەنيا سكينحەدوۆ ۆ سۆوي ريادى نا سەزدە «ناشيح» نا وزەرە سەليگەر ۆ يۋلە 2005 گودا.

«سكينحەدا - تاكيە جە ليۋدي، كاك ۆى. زاچەم جە پروۆوتسيروۆات ۆراجدۋ؟ - سكازال ون، ۆىستۋپايا پەرەد اۋديتوريەي، و چەم توگدا سووبششالا پرەسسا. - بولەە توگو، سكينحەدى يسكرەننە ۆەريات، چتو وني - پاتريوتى روسسي. يم نادو پرەدلوجيت التەرناتيۆۋ. پوچەمۋ بى نە پريگلاسيت سيۋدا دۆادتسات - تريدتسات چەلوۆەك ي پوكازات، چتو يم ەست چەم زانياتسيا؟»

ەست منەنيە، چتو سكينحەدوۆ ي فاناتوۆ پريۆلەكلي پروستو دليا توگو، چتوبى ۆوسپولزوۆاتسيا يمي كاك سلەپوي سيلوي.

«دا، كلۋبى فۋتبولنىح بولەلششيكوۆ دەيستۆيتەلنو پرينادلەجالي ك ەتيم ورگانيزاتسيام، نو ەتو بىلا پروستو رابوتا، وني پولۋچالي دەنگي»، - كوممەنتيرۋەت پرەزيدەنت ۆسەروسسيسكوگو وبەدينەنيا بولەلششيكوۆ (ەتا ورگانيزاتسيا كۋريرۋەت ۆسە گرۋپپيروۆكي فاناتوۆ) الەكساندر شپريگين. ودناكو حۋليگانام-بولەلششيكام، ۆستۋپيۆشيم ۆ سويۋز س «ناشيمي»، زاچاستۋيۋ پورۋچالي رول پروۆوكاتوروۆ، ي وني پودۆەرگالي ناپادەنيام ي يزدەۆاتەلستۆام يناكومىسلياششيح ي دەمونسترانتوۆ ليبەرالنوي وپپوزيتسي. ۆ 2005 گودۋ «گلادياتورى» س بەيسبولنىمي بيتامي ۆ رۋكاح ناپالي نا سوبراۆشيحسيا چلەنوۆ وپپوزيتسيوننوي زاپرەششەننوي پارتي نبپ ي رانيلي دەسياتەرىح ناتسبولوۆ.

ۆ يۋلە نا اكتيۆيستوۆ وحرانى پريرودى، نە داۆاۆشيح سترويت شوسسە چەرەز حيمكينسكي لەس ۆ پودموسكوۆە، پودۆەرگليس ناپادەنيۋ مولودىح ليۋدەي س بەيسبولنىمي بيتامي; نەكوتورىە يز نيح نوسيلي ۆىداۆشيە يح تاتۋيروۆكي س گلادياتورامي.

پوحوجە، نەكوتورىە گرۋپپيروۆكي سكينحەدوۆ تەسنەە سۆيازانى س كرەملەم، چەم ۆسە وستالنىە.

داجە سرەدي ساميح سكنيحەدوۆ تسيركۋيرۋيۋت سلۋحي، چتو وسنوۆاننايا ۆ 2004 گودۋ گرۋپپيروۆكا ناتسيوناليستوۆ «رۋسسكي وبراز» سلۋجيت كاكوي-تو ۆىسشەي سيلە.

«ەتو دۆوينايا ورگانيزاتسيا، سوزداننايا كرەملەم»، - سچيتاەت گلاۆا سوپەرنيچايۋششەي ورگانيزاتسي «سلاۆيانسكي سويۋز» دميتري دەمۋشكين.

«رۋسسكي وبراز» - ۆو ۆرەميا بەسپوريادكوۆ 11 دەكابريا نا مانەجنوي پلوششادي بىلي زامەچەنى نەسكولكو چلەنوۆ ەتوي ورگانيزاتسي - پوحوجە، نەيزمەننو ۋدوستايۆاەتسيا سنيسحوديتەلنوگو وتنوشەنيا سو ستورونى گوسۋدارستۆا ي پراۆووحرانيتەلنىح ورگانوۆ. ۆ نويابرە 2009 گودا ەي ۋدالوس پولۋچيت رازرەشەنيە پروۆەستي «رۋسسكي مارش» نا بولوتنوي پلوششادي - ۆسەگو ۆ 800 مەتراح وت كرەمليا.

«نام پريحوديتسيا پروۆوديت مارشي ۆ كاكوي-تو گلۋشي، ا «رۋسسكومۋ وبرازۋ» دايۋت لۋچشەە مەستو پريامو پەرەد كرەملەم. و چەم ەتو گوۆوريت؟» - سپراشيۆاەت دەمۋشكين.

نا سلوۆاح كرەمل وسۋجداەت ۆسە ناتسيوناليستيچەسكيە گرۋپپيروۆكي. نو ۆ ساموم «رۋسسكوم وبرازە» نە سكرىۆايۋت، چتو كرەمل پوددەرجيۆاەت يح دەياتەلنوست.

«مى نە سوترۋدنيچاەم س كرەملەم ناپريامۋيۋ، نو، دۋمايۋ، وني دايۋت نام «زەلەنىي سۆەت»، چتو پوزۆولياەت نام زانيمات پوليتيچەسكوە پولە»، - سكازال ۆ ەتوم گودۋ ينتەرۆيۋ Financial Times پرەدستاۆيتەل گرۋپپيروۆكي ەۆگەني ۆالياەۆ.

كرومە توگو، گرۋپپيروۆكا پوددەرجيۆاەت درۋجەسكيە سۆيازي س پارلامەنتوم. ماكسيم ميششەنكو - دەپۋتات وت پۋتينسكوي پارتي «ەدينايا روسسيا» - نە سكرىۆاەت، چتو ۆمەستە س گلاۆوي «رۋسسكوگو وبرازا» يلەي گورياچەۆىم ورگانيزوۆىۆال وبششەوبرازوۆاتەلنىە پوەزدكي ۆ سەربيۋ ي كوسوۆو دليا مولودەجي، ۆ توم چيسلە دليا چلەنوۆ «رۋسسكوگو وبرازا»; وني پوسەششالي پراۆوسلاۆنىە موناستىري ي يزۋچالي سەربسكي ناتسيوناليزم. ودناكو ناليچيە ورگانيزاتسيوننىح سۆيازەي س «رۋسسكيم وبرازوم» ون وتريتساەت.

كاكيمي بى، ودناكو، ني بىلي وتنوشەنيا ەتوي گرۋپپيروۆكي ي پروچيح ۋلتراناتسيوناليستيچەسكيح ورگانيزاتسي س ۆلاستيامي - ۆوزموجنو، وني تەپەر وسلابنۋت.

ەششە دو توگو، كاك رازرازيليس نەداۆنيە بەسپوريادكي، رياد تراگيچەسكيح سوبىتي پوكازال، چتو ۋپراۆلياەمىي ناتسيوناليزم بىسترو پەرەراستاەت ۆ نەۋپراۆلياەمىي.

ودين يز دۆۋح وسنوۆاتەلەي «رۋسسكوگو وبرازا» ەۆگەني تيحونوۆ ۆسكورە پرەدستانەت پەرەد سۋدوم پو وبۆينەنيۋ ۆ سوۆەرشەننوم ۆ يانۆارە 2009 گودا ۋبيستۆە پراۆوزاششيتنيكا ي ادۆوكاتا ستانيسلاۆا ماركەلوۆا ي جۋرناليستكي اناستاسي بابۋروۆوي.

«مولودايا گۆارديا» - ەششە ودنا پوددەرجيۆاەمايا كرەملەم مولودەجنايا باندا ي مولودەجنوە كرىلو «ەدينوي روسسي» - ودني يز گلاۆنىح پودوزرەۆاەمىح ۆ ناپادەني نا جۋرناليستا يز ەجەدنەۆنوي گازەتى «كوممەرسانت» ولەگا كاشينا، يزبيتوگو ۆ نويابرە.

نا سايتە ەتوي گرۋپپيروۆكي بىلا وپۋبليكوۆانا فوتوگرافيا كاشينا س پودپيسيۋ «بۋدەت ناكازان»، ۆيديمو - ۆ وتمەستكۋ زا ەگو رەپورتاجي، حوتيا پرەدستاۆيتەلي «مولودوي گۆاردي» ي وتريتسايۋت، چتو كاك-تو زامەشانى ۆ ەگو يزبيەني.

كوممەنتاتور نەزاۆيسيموي موسكوۆسكوي راديوستانتسي «ەحو موسكۆى» يۋليا لاتىنينا ۋتۆەرجداەت، چتو ۋلتراناتسيوناليستى پەرەحۆاتيلي ۆلاستنىي نارراتيۆ پۋتينا ي پريسۆويلي ەگو سەبە.

پرويسحودياششەە ۆ روسسي سەيچاس ونا ۋپودوبلياەت نە سيتۋاتسي ۆ ۆەيمارسكوي گەرماني، ا سيتۋاتسي ۆ بليجنەۆوستوچنىح ي مۋسۋلمانسكيح ستراناح، گدە ۆوينستۆۋيۋششي يسلام نابرال سيلۋ ۆ وتۆەت نا پروۆالى ۋمەرەننىح رەجيموۆ، پىتاۆشيحسيا پروۆەستي رەفورمى.

«ۋ روسسي سەيچاس تە جە پروبلەمى، - سكازالا ونا، - كاك ۆ پاكيستانە، كاك ۆ ساۋدوۆسكوي اراۆي. رەالنىە ناتسيستى، رەالنىە فاشيستى بەرۋت ي پولزۋيۋتسيا «فاشيزموم-لايت»، كوتورىي پوكازىۆالي پو تەلەۆيزورۋ... ا پوتوم گوۆوريات: «نەت، ەتو مى ناستوياششيە پاتريوتى».

http://inosmi.ru/politic/20101226/165209193.html

("The Financial Times", ۆەليكوبريتانيا)
0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

انە، كوردىڭ بە؟

ورىس ءپاتريوتيزمى جانە ياحتا

ەسبول ۇسەنۇلى 1488
قازاقتىڭ ءتىلى

قازاقتىڭ ءتىلى ولمەسىن دەسەك...

كامشات تاسبولاتوۆا 1568
سوعىستا جۇرگەن سۇلۋلار

مايدانداعى ۋكراينا ارۋلارى: مارگاريتا ريۆچاچەنكو

ايجان تەمىرحان 1733