بەيسەنبى, 30 مامىر 2024
جاڭالىقتار 5011 0 پىكىر 25 جەلتوقسان, 2010 ساعات 17:35

كوە-چتو وب ينفورماتسيوننوي ينتەگراتسي تيۋروك - اناليتيكا

ەدينستۆو سلوۆا
يز گلۋبين درەۆنوستي دوشلي دو ناس سلوۆا ۆەليكيح تيۋركسكيح كاگانوۆ بيلگە، بۋمىنا ي در.، ۆىسەچەننىە نا كامەننىح ستەلاح - پەرۆىح سرەدستۆ ماسسوۆوي ينفورماتسي ناشەگو نارودا. وني ۆەريلي سلوۆۋ، ي يسكرەننە سچيتالي، چتو ەسلي ۋۆەكوۆەچات سۆوي پوجەلانيا نا كامنياح، تو وني دويدۋت دو پوتومكوۆ. سلوۆا، زاۆەششايۋششيە حرانيت ۆەليچيە تيۋركوۆ، ەدينستۆو نارودا ي يستوريچەسكۋيۋ پاميات. ۋۆى، زاۆەتام پروسلاۆلەننىح كاگانوۆ نە سۋجدەنو بىلو سبىتسيا. تيۋركسكي سۋپەرەتنوس رازدروبيلسيا نا ماسسۋ نارودوۆ، منوگيە يز كوتورىح وكازاليس پود ۆلاستيۋ كرۋپنىح يمپەري. يستوريا تيۋركوۆ پوسلە رازۆالا كاگاناتا ناسىششەنا براتوۋبيستۆەننىمي ۆوينامي، كوگدا ودين براتسكي نارود شەل نا درۋگوي، زاچاستۋيۋ ناۋسكيۆاەمىي كەم-تو سو ستورونى. رازۆە نە بىلا تراگەديەي ۆوينا مەجدۋ اكساك تەميروم ي بايازەدوم، مەجدۋ كازاحامي ي بۋحارسكيمي حانستۆامي، مەجدۋ بۋلگارامي ي حازارامي ي ەششە ماسسا پودوبنىح تراگەدي، پلانيرۋەمىح يزۆنە لوۆكيمي دۆيگاتەليامي پوليتيكي «رازدەلياي ي ۆلاستۆۋي». تيۋركي ۆسە بولشە وتدالياليس وت درۋگ درۋگا، ي ۋجە ك 20 ۆەكۋ ۆ ميرە وستالوس ۆسەگو ودنو نەزاۆيسيموە تيۋركسكوە گوسۋدارستۆو - تۋرتسيا.

ي سلوۆا بيلگە-كاگانا ستالي پروروچەسكيمي:

يا بىل نارودوم، يمەۆشيم گوسۋدارستۆو،
نو گدە تەپەر ەتو گوسۋدارستۆو ي ەگو سلاۆا؟
يا بىل نارودوم، يمەۆشيم سۆوەگو حانا،
نو گدە تەپەر ەتوت حان؟

ەدينستۆو سلوۆا
يز گلۋبين درەۆنوستي دوشلي دو ناس سلوۆا ۆەليكيح تيۋركسكيح كاگانوۆ بيلگە، بۋمىنا ي در.، ۆىسەچەننىە نا كامەننىح ستەلاح - پەرۆىح سرەدستۆ ماسسوۆوي ينفورماتسي ناشەگو نارودا. وني ۆەريلي سلوۆۋ، ي يسكرەننە سچيتالي، چتو ەسلي ۋۆەكوۆەچات سۆوي پوجەلانيا نا كامنياح، تو وني دويدۋت دو پوتومكوۆ. سلوۆا، زاۆەششايۋششيە حرانيت ۆەليچيە تيۋركوۆ، ەدينستۆو نارودا ي يستوريچەسكۋيۋ پاميات. ۋۆى، زاۆەتام پروسلاۆلەننىح كاگانوۆ نە سۋجدەنو بىلو سبىتسيا. تيۋركسكي سۋپەرەتنوس رازدروبيلسيا نا ماسسۋ نارودوۆ، منوگيە يز كوتورىح وكازاليس پود ۆلاستيۋ كرۋپنىح يمپەري. يستوريا تيۋركوۆ پوسلە رازۆالا كاگاناتا ناسىششەنا براتوۋبيستۆەننىمي ۆوينامي، كوگدا ودين براتسكي نارود شەل نا درۋگوي، زاچاستۋيۋ ناۋسكيۆاەمىي كەم-تو سو ستورونى. رازۆە نە بىلا تراگەديەي ۆوينا مەجدۋ اكساك تەميروم ي بايازەدوم، مەجدۋ كازاحامي ي بۋحارسكيمي حانستۆامي، مەجدۋ بۋلگارامي ي حازارامي ي ەششە ماسسا پودوبنىح تراگەدي، پلانيرۋەمىح يزۆنە لوۆكيمي دۆيگاتەليامي پوليتيكي «رازدەلياي ي ۆلاستۆۋي». تيۋركي ۆسە بولشە وتدالياليس وت درۋگ درۋگا، ي ۋجە ك 20 ۆەكۋ ۆ ميرە وستالوس ۆسەگو ودنو نەزاۆيسيموە تيۋركسكوە گوسۋدارستۆو - تۋرتسيا.

ي سلوۆا بيلگە-كاگانا ستالي پروروچەسكيمي:

يا بىل نارودوم، يمەۆشيم گوسۋدارستۆو،
نو گدە تەپەر ەتو گوسۋدارستۆو ي ەگو سلاۆا؟
يا بىل نارودوم، يمەۆشيم سۆوەگو حانا،
نو گدە تەپەر ەتوت حان؟

ي ۆو ۆسە ۆرەمەنا سرەدي تيۋركوۆ ناحوديليس ليۋدي، جەلايۋششيە ي پومنياششيە و ەدينستۆە نارودا. ي بىلو پونيمانيە توگو، چتو ۆەرنۋت پروشلوە ۋجە نەۆوزموجنو، نو موجنو يزمەنيت ميروۆوززرەنيە ي پروسۆەتيت.

ۆوزروجدەنيە سلوۆا

يسمايل گاسپىرالى، پەرۆىي پروفەسسيونالنىي تيۋروك-جۋرناليست يز كرىما، پونيمال، چتو سلوۆو، بولشوە ي زناچيموە سلوۆو دليا تيۋركا ي ەست تو مەريلو، چتو ۆەدەت ك ۆوزروجدەنيۋ سۋپەرەتنيچەسكوگو سوزنانيا تيۋروك. ەگو سلوۆا «ديلدە، يشتە، فيكيردە - بيرليك» (ەدينستۆو ۆ يازىكە، دەلاح ي پومىسلاح) ستالي دەۆيزوم وبششەتيۋركسكوي ينتەگراتسي ي ۆوزروجدەنيا. پەرۆىم دەيستۆيەم ي. گاسپىرالى ستالا پوپىتكا يزدانيا گازەتى نا وبششەتيۋرسكوم يازىكە «تەردجۋمان». ۆەد تولكو ناليچيە ينفورماتسي، ناحوجدەنيە ۆ وبششەم ينفورماتسيوننوم پولە پوزۆولياەت سوزدات وسوزنانيە وبششەي يدەنتيچنوستي. پروەكت گاسپىرالى نە ۋدالسيا، نو تەم نە مەنەە ون زالوجيل سترەملەنيە ك تومۋ، چتو وبەدينەنيە تيۋروك دولجنو پرويسحوديت نە نا سلوۆاح، ا سلوۆوم.

بىلي ي پوزجە پوسلەدوۆاتەلي، ەتو مۋستافا شوكاي يزداۆاۆشي جۋرنال «ياش تۋركەستان» دليا تيۋركسكوي ەميگراتسي، ي گرۋپپا جۋرناليستوۆ س جۋرنالوم «ميللي تۋركەستان» ۆ تۋركەستانسكوم لەگيونە. بىلي پوپىتكي تاكيح يزداني ۆ تۋرتسي ي ازەربايدجانە. نو ۋچيتىۆايا سلوجنوست گەوپوليتيچەسكوي سيتۋاتسي، ا تاكجە نە جەلانيا پراۆيتەلستۆ يرانا، روسسي ي كيتايا سپوسوبستۆوۆات تيۋركسكوي ينتەگراتسي، ۆسە ينيتسياتيۆى پروستو پروۆاليۆاليس. ك پريمەرۋ، ۆ 1925 گودۋ ۆ باكۋ پروشەل سەزد سوۆەتسكيح تيۋركوۆ، گدە پو پرەدلوجەنيۋ احمەتا بايتۋرسىنا بىلو پرينياتو رەشەنيە و سوزداني ەدينوگو الفاۆيتا، ەدينوي كوميسسي پو ۆىرابوتكە نوۆوي تەرمينولوگي ي يزداني وبششەي گازەتى. نو ۋجە چەرەز نەسكولكو لەت ۆ رامكاح بوربى س پانتيۋركيزموم ۆسە ەتي ينيتسياتيۆى بىلي زاپرەششەنى، ۆەدۋششيە تيۋركولوگي راسسترەليانى، ا پيسمەننىي چاگاتايسكي يازىك پرەدان زابۆەنيۋ. شكولۋ تيۋركولوگي ۋدالوس سوحرانيت تولكو ۆ ازەربايدجانە. ي تو ۆسە ەە دەيستۆيا ناحوديليس پود جەستكيم كونترولەم.

پوليتيكا سسسر ۆەلاس ك پولنومۋ رازمەجەۆانيۋ تيۋركسكيح نارودوۆ، رودستۆەننىم نارودام پريدۋمىۆاليس رازنىە تەرمينى ي وبوزناچەنيا. ۆ يتوگە، ەششە ۆچەرا پونيماۆشيە درۋگ درۋگا نارودى ستالي وبششاتسيا چەرەز پەرەۆودچيكا. ابسوليۋتنو وتسۋتستۆوۆالا ينفورماتسيا درۋگ و درۋگە. ەسلي ۆ تۋرتسي پوسلە تيۋركسكوي رەفورمى اتاتيۋركا، ۆ شكولاح پرەپوداۆالي و توم، چتو تۋركي نە ەدينستۆەننىە ۆ ەتوم ميرە، تو ۆ سسسر شكولنيك-كازاح ۆوسپيتىۆالسيا نا پريمەراح گەرويچەسكيح رۋسسكيح ۆوينوۆ ۋنيچتوجاۆشيح ي پوكورياۆشيح «حيترىح تۋروك-وسمانوۆ»، «پرازدنىح كايساكوۆ»، «پوگانىح تاتار» ي «ديكيح ياكۋتوۆ». ك سوجالەنيۋ، تاكوە ميروۆوززرەنيە سوحرانياەتسيا دو سيح پور، ۆ وسوبەننوستي سرەدي وبرۋسەۆشيح رۋسسكويازىچنىح تيۋركوۆ.
موجنو بەسكونەچنو ۋسترايۆات ۆسترەچي گلاۆ گوسۋدارستۆ، يزداۆات دەكلاراتسي و نامەرەني ينتەگريروۆاتسيا، سوزداۆات رازليچنوگو رودا سوۆمەستنىە پرەدپرياتيا، نو ەتو ليش سلەدستۆيە، ا نە دەيستۆيا.

سەگودنياشنەە ۆرەميا ەتو ۆەك ينفورماتسي. ەسلي ەششە بيسمارك پريمەنيال مەدينىە تەحنولوگي دليا پرودۆيجەنيا سۆوەي پوليتيكي، تو نىنەشنەە پولوجەنيە پريوبرەتاەت ەششە بولشي رازماح. بۋماگا، راديو ي تەلەەفير ستەرپيت ۆسە. كونفليكتى ۆەدۋتسيا سناچالا ۆ سفەرە ماسس-مەديا، ا زاتەم ۋجە پەرەتەكايۋت ۆ پراكتيچەسكۋيۋ ۆولنۋ. پرويگرىۆاەت توت، كتو نە يمەەت سيلنىح ي ۆلياتەلنىح سمي. ماسس-مەديا ستالي ينسترۋمەنتوم نە تولكو پوداچي ينفورماتسي، نو ي فورميروۆانيا يدەولوگي، ۆوزدەيستۆيا نا مەنتاليتەت، ۆوسپيتانيا پوۆەدەنچەسكيح وسوبەننوستەي ي گلاۆنوە وسنوۆنىم ماتەريالوم فورميروۆانيا ناتسيونالنوگو ميروۆوززرەنيا. نە زريا كرۋپنەيشيە دەرجاۆى ميرا ۆىدەليايۋت نا سمي سرەدستۆا، كوتورىە ۆ سراۆنيتەلنوم وتنوشەني سراۆنيمى س ۆوەننىمي بيۋدجەتامي مالىح گوسۋدارستۆ.
كتو ۆلادەەت ينفورماتسيەي، توت ۆلادەەت سيتۋاتسيەي. ەتا پروپيسنايا اكسيوما وسوبەننو اكتۋالنا دليا تيۋركسكوگو پروسترانستۆا. تاك سلوجيلوس، چتو دو 1991 گودا ۆ ميرە سۋششەستۆوۆالو ليش ودنو نەزاۆيسيموە تيۋركسكوە گوسۋدارستۆو - تۋرەتسكايا رەسپۋبليكا. س رازۆالوم سسسر دوباۆيلوس ەششە 5 - ازەربايدجان، كازاحستان، كىرگىزستان، تۋركمەنيستان ي ۋزبەكيستان. سمي پولۋچيلي پولنوتسەننوە رازۆيتيە ليش ۆ تۋرتسي. زنايۋ پو ليچنومۋ وپىتۋ، چتو تۋرەتسكوە يزدانيە ۆسەگدا موجنو وتليچيت كاك وت ازياتسكوگو، تاك ي وت ەۆروپەيسكوگو.

ۆ بىۆشەم سسسر ينايا سيتۋاتسيا. سمي بىۆشيح سوۆەتسكيح رەسپۋبليك پو وبەكتيۆنىم پوليتيچەسكيم پريچينام وكازاليس ۆ پولنوي زاۆيسيموستي وت روسسيسكوگو ينفورماتسيوننوگو پوليا. ماتەريالى زا رەدكيم يسكليۋچەنيەم پودايۋتسيا ۆ رۋسلە ۆوسپرياتيا يح چەرەز پريزمۋ روسسيسكوي يدەولوگي. ي ەتو، كاك پراۆيلو، سكرىتىە پودسوزناتەلنىە كونتەكستى. پريچەم كازاحستان، كىرگىزستان، ۋزبەكيستان ۆ بولشەي مەرە پودۆەرجەنى ۆليانيۋ روسسيسكوگو ينفورماتسيوننوگو پوليا، ازەربايدجان ي تۋركمەنيستان ۆسە جە نە تاك زاۆيازانى نا ۆنەشنيح يستوچنيكاح. ازەربايدجان ۆ سيلۋ يستوريچەسكوي بليزوستيۋ س تۋرتسيەي، ا تۋركمەنيستان يز-زا چرەزمەرنوي زاكرىتوستي.

پروبلەما وبششەنيا

ينفورماتسيوننىە موستى مەجدۋ تيۋركسكيمي سمي پوچتي وتسۋتستۆۋيۋت، زا يسكليۋچەنيەم رازوۆىح اكتسي. پرەدپولاگالوس يزناچالنو، چتو وسنوۆنۋيۋ رول ينتەگراتورا زدەس دولجنا پرينيات نا سەبيا تۋرتسيا. پوپىتكي ۆىليليس ۆ ۆيدە ۋچرەجدەنيا نا تيۋركسكيح يازىكاح پريلوجەني ك گازەتە «Zaman». نا سەگودنيا ەتو يزدانيە راسپروسترانياەتسيا سرەدي كازاحسكيح، كىرگىزسكيح، ازەربايدجانسكيح ي روسسيسكيح تيۋروك.

بىلا پوپىتكا سوزدانيا ۆ سەرەدينە 90-ح سويۋزا تيۋركويازىچنىح جۋرناليستوۆ، پو وبەكتيۆنىم پريچينام نە پولۋچيۆشايا رازۆيتيا. و نيح پوزجە. س ناچالا 2009 گودا ناچال ۆەششانيە سپۋتنيكوۆىي تەلەكانال TRT-Avaz نا وسنوۆنىح تيۋركسكيح يازىكاح. نا تەرريتوري كازاحستانا دەيستۆۋيۋت پرەدستاۆيتەلستۆا كرۋپنەيشيح تۋرەتسكيح ينفورماتسيوننىح اگەنتستۆ. ۆ تۋرتسي، ازەربايدجانە، ۋزبەكيستانە رابوتايۋت سوبستۆەننىە كوررەسپوندەنتى اگەنتستۆا «كازينفورم»، ۆ انكارە ەست پرەدستاۆيتەل كازاحسكوگو «حابارا». ازەربايدجانسكيە سمي شيروكو پرەدستاۆلەنى نا تەرريتوري تۋرتسي. راۆنو كاك ۆ ازەربايدجانە رابوتايۋت نە تولكو پرەدستاۆيتەلستۆا تۋرەتسكيح سمي نو ي، ك پريمەرۋ، تەلەكانال «حازار»، پرينادلەجاششي مەدياحولدينگۋ Samanyolu. كرومە توگو، ۆ ەتوي سترانە نەت نيكاكيح پروبلەم س پريەموم سيگنالوۆ تۋرەتسكيح راديو ي تەلەۆيدەنيا. ۋزبەكسكي ي تۋركمەنسكي مەديارىنكي ياۆليايۋتسيا زاكرىتىمي، ا كىرگىزسكي نە پرەدستاۆلياەت سوبوي دولجنوگو ينتەرەسا دليا پرودۆيجەنيا. نەت ني ودنوگو سمي كرومە «Zaman»، كوتوروە بى رابوتالو نا ۆسەح تيۋركوۆ. پوپىتكا سوزدانيا ۆ كازاحستانە مەجدۋنارودنوي گازەتى «تۋركيستان» نە ۋۆەنچالاس ۋسپەحوم. يزدانيە، كونەچنو، ۆىحوديت، نو راسسچيتانو تولكو نا مەستنۋيۋ اۋديتوريۋ.

پريحوديتسيا كونستاتيروۆات، چتو ۋكرەپيليس تۋرەتسكيە سمي ۆ سيلۋ بليزوستي يازىكا تولكو ۆ ازەربايدجانە. ۆ وستالنوم سيتۋاتسيا مالو چەم وتليچاەتسيا وت سوۆەتسكوگو پەريودا. ەسلي ۆزيات دليا پريمەرا كازاحستان تو سرازۋ زامەتنو، چتو يز 10 سۋششەستۆۋيۋششيح ينفورماتسيوننىح اگەنتستۆ، 5 سيلنەيشيح تاك يلي يناچە سۆيازانى س روسسيەي، ا ساموە رەيتينگوۆوە «ينتەرفاكس-كازاحستان» ي ۆوۆسە ياۆلياەتسيا پريامىم پودرازدەلەنيەم موسكوۆسكوگو وفيسا. ۆ كازاحستانە ۆەششاەت پرياموي انالوگ روسسيسكوگو «پەرۆوگو كانالا»، رياد تەلەكومپاني ۆەدۋت رەترانسلياتسيۋ يز روسسي، ا پوپۋليارنىي «31 كانال» ي ۆوۆسە ۆىكۋپلەن روسسيسكوي مەدياگرۋپپوي «ستس». نە لۋچشايا سيتۋاتسيا ۆ سفەرە پەچاتنىح سمي. ۆىحوديات رەگيونالنىە پريلوجەنيا ك گازەتام «يزۆەستيا»، «كومسومولسكايا پراۆدا»، «ارگۋمەنتى ي فاكتى»، «موسكوۆسكي كومسومولەتس» ي در. ۆسە بەز يسكليۋچەنيا روسسيسكيە جۋرنالى ي گازەتى راسپروسترانيايۋتسيا نا تەرريتوري رەسپۋبليكي كازاحستان بەسپرەپياتستۆەننو.

دليا سراۆنەنيا تۋرەتسكيە سمي پرەدستاۆلەنى ليش گازەتوي «Kazakstan Zaman» ي سوبستۆەننىمي كوررەسپوندەنتامي ينفورماتسيوننىح اگەنتستۆ «Cihan» ي «Anadolu agengy». ۆ اكتيۆ تاكجە موجنو ۆپيسات كازاحسكوە يزدانيە جۋرنالا «Dialog Avrazia». ۆ پرينتسيپە ۆسە. ۋچيتىۆايا ەششە ي تو، چتو رەيتينگ روسسيسكيح ينفورماتسيوننىح اگەنتستۆ ۆ كازاحستانە نەسويزمەريمو ۆىشە، چەم تۋرەتسكيح. حوتيا ۆ وپەراتيۆنوستي وني نيسكولكو نە پرويگرىۆايۋت، نو پري ەتوم نە ۆحوديات نا رىنوك اگرەسسيۆنو، نە زاۆوەۆىۆايۋت كليەنتۋرۋ. ۆ يتوگە پراكتيچەسكي نيكاكوي سەرەزنوي ينتەگراتسي مەجدۋ تيۋركسكيمي سمي نە پرويسحوديت. ا چتو گوۆوريت و پولۋچەني ينفورماتسي و تيۋركسكوم ميرە ۆ تيۋركسكيح رەگيوناح روسسي، كيتايا ي يرانا؟

ۆەد داجە نەزاۆيسيمىە سترانى وبدەلەنى ەتوي ينفورماتسيەي. زاچاستۋيۋ ينفورماتسيا و براتسكوي تيۋركسكوي سترانە پريحوديت نە يز پريامىح يستوچنيكوۆ ا چەرەز موسكۆۋ. نە زريا ۋ وپرەدەلەننىح كرۋگوۆ ۆىزۆالو نەگاتيۆنۋيۋ رەاكتسيۋ پودپيسانيە مەموراندۋما وب ينفورماتسيوننوم سوترۋدنيچەستۆە مەجدۋ كازاحسكيم حولدينگوم «نۋر-مەديا» ي ازەربايدجانسكيم اگەنتستۆوم «ارا». ۆەد ليۋبوي ۆىحود يز وگرانيچەننىح راموك دوستۋپا ك ينفورماتسي چرەۆات پوتەرەي ۆليانيا ناد اۋديتوريەي، ا زناچيت ناد وبششەستۆوم. ا سلەدوم موجەت پوسلەدوۆات ي پوەتاپنىي ۆىحود يز زاۆيسيموگو ينفورماتسيوننوگو پوليا. چتو ەستەستۆەننو نە موجەت بىت ۆ ينتەرەساح بىۆشەي مەتروپولي.

نو ۆەد ۋ كاجدوي سترانى سۆوي ينتەرەسى. ا تيۋركسكوگو ميرا ەست سۆوي ينتەرەسى ۆ وبلاستي گۋمانيتارنوگو وبمەنا ينفورماتسيەي. درۋگوي ۆوپروس كاك ەتو وسۋششەستۆيت.

لۋچشە ۆەرنۋتسيا ك تيۋركام، چەم ستانوۆيتسيا رۋسسكيم. ەتي سلوۆا چاستو پريحوديتسيا سلىشات ۆ پوسلەدنەە ۆرەميا ۆ سرەدە داجە وبرۋسەۆشيح رۋسسكويازىچنىح كازاحوۆ. ينفورماتسيوننوە زاسيلە يزۆنە ستالو ۋجە ناپريامۋيۋ ۋگروجات مەنتالنوستي ي ناتسيونالنومۋ حاراكتەرۋ تيۋركسكيح ەتنوسوۆ. مەجدۋ تەم، كاك ۋكازىۆالوس ۆىشە، گوۆوريا وب ينتەگراتسي ناشي ليدەرى چاستو زابىۆايۋت مەدينۋيۋ سفەرۋ. پري ۆنيماتەلنوم پروچتەني ناحىچەۆانسكوي دەكلاراتسي، نا كوتوروي ستويات پودپيسي گلاۆ 4 تيۋركسكيح گوسۋدارستۆ، ۋپومينانيە و سمي زۆۋچيت كوسۆەننو ي ۆسكولز ۆ وبششەي چەرەدە ۋپوميناني. ا ۆەد داجە مەروپرياتيا تيۋركسوي، كوتورىم ۋدەليايۋت ۆاجنۋيۋ رول ۆ دەلە تيۋركسكوي ينتەگراتسي، نە وسۆەششايۋتسيا دولجنىم وبرازوم. ۆو منوگيح تيۋركسكيح رەگيوناح روسسي پريحوديلوس داجە ستالكيۆاتسيا س تەم چتو مەستنايا ينتەلليگەنتسيا ي نە پودوزرەۆاەت و سۋششەستۆوۆاني تاكوي ورگانيزاتسي. پروبلەما ۆ سلابوم ينفورماتسيوننوم وسۆەششەني.

نا سەگودنيا ترەبۋەتسيا نەمەدلەننو پوستاۆيت ۆوپروس وب ينفورماتسيوننوي ينتەگراتسي تيۋروك ۆ رازرياد سامىح پريوريتەتنىح. پريچەم ەتوت پروتسەسس نەوبحوديمو ۋسكوريات، پوسكولكۋ منوگو ۆرەمەني ۋتەريانو. نەوبحوديمو پرەدپرينيات سلەدۋيۋششيە شاگي:

1. وسنوۆات ورگانيزاتسيوننۋيۋ گرۋپپۋ تيۋركويازىچنوگو مەديافورۋما، دليا ۆىرابوتكي پودحودوۆ ي سحەم رەاليزاتسي زاداچ پو پرودۆيجەنيۋ تيۋركويازىچنوي ينتەگراتسي;

2. سوزدات پورتال تيۋركويازىچنىح سمي (رەسۋرسنىي ونلاين-تسەنتر) نا ۆسەح وسنوۆنىح يازىكاح، ۆكليۋچايا رۋسسكي، انگليسكي;

3. نا مەجگوسۋدارستۆەننوم ۋروۆنە پرينيات رەشەنيە و لگوتنوم يلي بەسپلاتنوم رازمەششەني سيگنالوۆ نا ەمكوستياح سپۋتنيكوۆ AzSat, KazSat-2 ي TurkSat-3 ليۋبىح تەلەكانالوۆ ۆەششايۋششيح نا تيۋركسكيح يازىكاح;

4. پرينيات رەشەنيە و سوزداني مەجدۋنارودنوي شكولى تيۋركسكوي جۋرناليستيكي ۆ يستانبۋلە;

5. سوزدات ينفورماتسيوننوە اگەنتستۆو TURK-INFO س شيروكيم پرەدستاۆيتەلستۆوم ۆ تيۋركسكيح ستراناح ي رەگيوناح;

6. وبياۆيت و پروۆەدەني تيۋركويازىچنوگو مەديافورۋما ەجەگودنو ۆ رازنىح تيۋركسكيح ستراناح پو وچەرەدي.

دەيستۆۋيا تاكيمي مەتودامي، نە زادەۆايا ينتەرەسوۆ ستران، گدە پروجيۆاەت تيۋركسكوە ناسەلەنيە، مى سۋمەەم رەشيت منوجەستۆو پروبلەم مەشايۋششيح گۋمانيتارنوي ينتەگراتسي ناشيح نارودوۆ. ك پريمەرۋ، بۋدەت ساما سوبوي رەگۋليروۆاتسيا پروبلەما وبششنوستي يازىكا. ۆەد سلوۆو ۆ مەديا - ەتو يازىك پيسما، كوتورىي سو ۆرەمەنەم بۋدەت پونياتەن ۆسەم. ەتو دوۆەدەنيە ينيتسياتيۆ پراۆيتەلستۆ دو ۆسەح تيۋروك. ەتو زناكومستۆو درۋگ درۋگا س مىسليامي ي چايانيامي. ەتو ۆوزموجنوست پولۋچات ۆەستي و رودستۆەننيكاح پەرەداۆاەمىە ناپريامۋيۋ، ا نە چەرەز دالنەگو سوسەدا.

ي ۆوزموجنو ۆنوۆ ستانۋت اكتۋالنىمي ستروكي، ناپيساننىە سرەدنەۆەكوۆىم ارابسكيم لەتوپيستسەم: «سلاۆا اللاحۋ، ۆ زەملياح ارابوۆ، پەرسوۆ ي رۋسسوۆ پوسلەدنەە سلوۆو پرينادلەجيت تيۋركام!».

گلاۆنوە يدتي ۆپەرەد، زنايا، چتو سلوۆو وپەرەجاەت ۆرەميا.

كوورديناتور ورگكوميتەتا «تيۋركسكايا ميسسيا ينفورماتسيوننوي ينتەگراتسي «TURK-MEDIA» اسكار ۋماروۆ

http://vesti.az/news.php?id=63108

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

باس گازەت ورالماندارعا نەگە شۇيلىكتى؟

ءالىمجان ءاشىمۇلى 2420
ادەبيەت

«سولاي ەمەس پە؟»

عابباس قابىشۇلى 2740
قوعام

دوس كوپ پە، دۇشپان كوپ پە؟

ءابدىراشيت باكىرۇلى 3194
ەل ءىشى...

ۇلتتىق بىرەگەيلەنۋ: قانداستاردىڭ ءرولى قانداي؟

ءومارالى ادىلبەكۇلى 1814