جەكسەنبى, 4 جەلتوقسان 2022
جاڭالىقتار 3421 0 پىكىر 25 جەلتوقسان, 2010 ساعات 09:49

ە.گ. بالاگۋشكين. ارحەتيپى ساكرالنوگو سوزنانيا ي دەياتەلنوستي

فرانسۋا موسس (1872-1950) ۆ ودنوي يز سۆويح پروگراممنىح ستاتەي يز تسيكلا سوتسيولوگو-رەليگيوۆەدچەسكيح يسسلەدوۆاني پيسال: «ناۋكا و رەليگياح نە يمەەت پوكا ناۋچنوي نومەنكلاتۋرى پونياتي. ونا بى تولكو ۆىيگرالا، ەسلي بى پريستۋپيلا ك ەيو سوزدانيۋ. ناشي سترەملەنيا، ۆپروچەم، نە وگرانيچيۆايۋتسيا زاداچەي وپرەدەلەنيا سلوۆ، مى حوتيم ۋستانوۆيت ەستەستۆەننىە كلاسسى ياۆلەني ي، كاك تولكو ەتو بۋدەت سدەلانو، پوپىتاتسيا پروۆەستي اناليز، وبلادايۋششي ۆوزموجنو بولشەي وبياسنيتەلنوي سيلوي. ەتي وپرەدەلەنيا ي وبياسنەنيا دادۋت نام ناۋچنىە پونياتيا، تو ەست چەتكيە يدەي و ۆەششاح ي يح ۆزايمووتنوشەنياح»[1]. ەتا ستراتەگيچەسكايا تسەلەۆايا ۋستانوۆكا سوحرانيلا ي داجە پريۋمنوجيلا سۆوە زناچەنيە ۆ سوۆرەمەننۋيۋ ەپوحۋ، كوگدا بەسپرەتسەدەنتنوە ۆ يستوري راسپروسترانەنيە نەتراديتسيوننىح رەليگي پوبۋجداەت ناس وبراتيتسيا دليا وسمىسلەنيا سپەتسيفيكي ەتيح يزمەنەني رەليگي ك يسپولزوۆانيۋ تەورەتيكو-مەتودولوگيچەسكيح پوستروەني وبششەي تەوري سيستەم، سينەرگەتيكي ي سترۋكتۋرنو-فۋنكتسيونالنوي تەوري.

فرانسۋا موسس (1872-1950) ۆ ودنوي يز سۆويح پروگراممنىح ستاتەي يز تسيكلا سوتسيولوگو-رەليگيوۆەدچەسكيح يسسلەدوۆاني پيسال: «ناۋكا و رەليگياح نە يمەەت پوكا ناۋچنوي نومەنكلاتۋرى پونياتي. ونا بى تولكو ۆىيگرالا، ەسلي بى پريستۋپيلا ك ەيو سوزدانيۋ. ناشي سترەملەنيا، ۆپروچەم، نە وگرانيچيۆايۋتسيا زاداچەي وپرەدەلەنيا سلوۆ، مى حوتيم ۋستانوۆيت ەستەستۆەننىە كلاسسى ياۆلەني ي، كاك تولكو ەتو بۋدەت سدەلانو، پوپىتاتسيا پروۆەستي اناليز، وبلادايۋششي ۆوزموجنو بولشەي وبياسنيتەلنوي سيلوي. ەتي وپرەدەلەنيا ي وبياسنەنيا دادۋت نام ناۋچنىە پونياتيا، تو ەست چەتكيە يدەي و ۆەششاح ي يح ۆزايمووتنوشەنياح»[1]. ەتا ستراتەگيچەسكايا تسەلەۆايا ۋستانوۆكا سوحرانيلا ي داجە پريۋمنوجيلا سۆوە زناچەنيە ۆ سوۆرەمەننۋيۋ ەپوحۋ، كوگدا بەسپرەتسەدەنتنوە ۆ يستوري راسپروسترانەنيە نەتراديتسيوننىح رەليگي پوبۋجداەت ناس وبراتيتسيا دليا وسمىسلەنيا سپەتسيفيكي ەتيح يزمەنەني رەليگي ك يسپولزوۆانيۋ تەورەتيكو-مەتودولوگيچەسكيح پوستروەني وبششەي تەوري سيستەم، سينەرگەتيكي ي سترۋكتۋرنو-فۋنكتسيونالنوي تەوري. ۆ رەزۋلتاتە سەگودنيا پوياۆيلاس ۆوزموجنوست ۋگلۋبيت ناۋچنو-تەورەتيچەسكوە پونيمانيە رەليگي، پەرەيديا وت پرەيمۋششەستۆەننو دەسكريپتيۆنوي تراكتوۆكي ەيو فەنومەنوۆ ك اناليتيچەسكوي، پوزۆوليايۋششەي راسكرىت تيپولوگيچەسكوە رازنووبرازيە ستروەنيا، فۋنكتسيونيروۆانيا، ديناميچنىح يزمەنەني رەليگي ي ەيو پوەتاپنىي يستوريچەسكي مورفوگەنەز. تەم سامىم رەليگيوۆەدەنيە سموجەت پەرەيتي نا نوۆىي ۋروۆەن پوزنانيا سۆوەگو وبەكتا، تاك چتو پەرۆوناچالنوە وپيساتەلنوە ي پوسلەدوۆاۆشەە زا نيم سراۆنيتەلنوە رەليگيوۆەدەنيە دوپولنياتسيا اناليتيچەسكيم رەليگيوۆەدەنيەم, زاۆەرشايۋششيم ي ۋۆەنچيۆايۋششيم سوبوي سوزداۆاەمىي ۋجە نە ودنو ستولەتيە گرانديوزنىي حرام ناۋكي و رەليگي.

كليۋچەۆوي پروبلەموي اناليتيچەسكوگو پودحودا ك رەليگي ياۆلياەتسيا ۆىياۆلەنيە پەرۆيچنىح فەنومەنوۆ رەليگيوزنوگو سوزنانيا ي دەياتەلنوستي، كوتورىە پو پراۆۋ موگۋت بىت نازۆانى ارحەتيپامي، ودناكو نە ۆ توم سپەتسيفيچەسكوم سمىسلە، كوتوروە بىلو پريدانو ەتومۋ پونياتيۋ ۆ گلۋبيننوي پسيحولوگي يۋنگا، تراكتوۆاۆشەمۋ ارحەتيپى ۆ كاچەستۆە پەرۆيچنىح سترۋكتۋر كوللەكتيۆنوگو پودسوزنانيا. مى بۋدەم گوۆوريت وب ارحەتيپاح كاك ەلەمەنتارنىح فەنومەناح ساكرالنوگو سوزنانيا ي دەياتەلنوستي، سۋششەستۆۋيۋششيح نا وسنوۆە وسوبوي، ساكرالنوي مودالنوستي سوزنانيا، ت.ە. سوزنانيا، وريەنتيروۆاننوگو نا پريوريتەت ساكرالنوگو (سۆياششەننوگو، بوجەستۆەننوگو، نۋمينوزنوگو ليبو پروستو ەكستراوردينارنوگو - ۆ نايبولەە ارحايچەسكيح سيستەماح كۋلتۋرى).

سۆياز رەليگيوزنىح ارحەتيپوۆ س ساكرالنىم ناچالوم ياۆلياەتسيا نەوتەملەمىم يح سۆويستۆوم، پريداەت يم پولياريزوۆاننوست، پوليارنوست. پري ەتوم مى يمەەم دەلو س گەرمەنەۆتيچەسكيم كرۋگوم, سۆويستۆەننىم ساموي پريرودە رەليگيوزنوگو سوزنانيا: ساكرالنوست فەنومەنا وبياسنياەتسيا ەگو پرينادلەجنوستيۋ ك ساكراليزوۆاننوي كۋلتۋرە، ەگو زناچەنيەم ۆ ەتوي كۋلتۋرە، كوتورايا، ۆ سۆويۋ وچەرەد، كاك تسەلوە سلاگاەتسيا يز سوۆوكۋپنوستي رازنووبرازيا ساكرالنىح فەنومەنوۆ رازليچنوي سلوجنوستي. رەالنو سۋششەستۆۋيۋت ۆەسما اكتۋالنىە پروبلەمى ۆحودا ي ۆىحودا يز گەرمەنەۆتيچەسكوگو كرۋگا ساكرالنوگو سوزنانيا. پەرۆايا سوستويت ۆ وبرەتەني ۆەرى، ۆتورايا - ۆ ەيو ۋتراتە، ۆ دەساكراليزاتسي ۆەششەي ي ياۆلەني وكرۋجايۋششەگو ميرا، ۆ ەگو «راسكولدوۆىۆاني»، و چەم ماكس ۆەبەر پيسال كاك و حاراكتەرنوي چەرتە سوۆرەمەننوي ەپوحي. اناليزيرۋيا ۆنەشنيە فاكتورى، وبۋسلوۆليۆايۋششيە سودەرجانيە ي ناپراۆلەننوست رەليگيوزنوگو سوزنانيا، رەليگيوۆەدەنيە ي سوتسيولوگيا رەليگي «رازرىۆايۋت» ەگو گەرمەنەۆتيچەسكي كرۋگ تروياكيم وبرازوم. ۆو-پەرۆىح، وني پوكازىۆايۋت، چتو رەالنىە يستوريچەسكيە پريچينى پوياۆلەنيا ي ۆوسپرويزۆودستۆا رەليگيوزنوگو سوزنانيا كورەنياتسيا ۆ سوتسيوكۋلتۋرنىح ۋسلوۆياح سۋششەستۆوۆانيا چەلوۆەكا ي ۆ وبۋسلوۆلەننىح يمي وسوبەننوستياح ليچنوستي. ۆو-ۆتورىح، ۋستاناۆليۆايۋت، چتو ۆ پەرۆوبىتنوي كۋلتۋرە، ناپريمەر، وپرەدەلەننىە پرەدمەتى ي ياۆلەنيا ستانوۆياتسيا سۋبستراتامي رەليگيوزنىح پرەدستاۆلەني بلاگوداريا تومۋ، چتو ياۆليايۋتسيا ۆاجنىمي سرەدستۆامي حوزيايستۆەننوي، ۆوەننوي، لەچەبنوي دەياتەلنوستي يلي وبلادايۋت ەكستراوردينارنىمي وسوبەننوستيامي. ۆ-ترەتيح، ۆىياۆليايۋت رەالنۋيۋ سوتسيوكۋلتۋرنۋيۋ ناپراۆلەننوست رەليگي نا رازرەشەنيە ۆاجنەيشيح پروبلەم چەلوۆەچەسكوگو سۋششەستۆوۆانيا: يازىچەستۆا - نا گارانتيۋ پولۋچەنيا ماتەريالنىح بلاگ ي پروتسۆەتانيە سوتسيۋما، «رەليگي پۋتي» - نا پريوبششەنيە ك ۆىسشيم دۋحوۆنىم تسەننوستيام، ترانستسەندەنتالنىح رەليگي - نا رەاليزاتسيۋ يدەالا سۋششەستۆوۆانيا.

ساكرالنىە ارحەتيپى ۆەسما رازنووبرازنى پو سۆوەمۋ سودەرجانيۋ ي، چتو ۆاجنو وتمەتيت، رازليچايۋتسيا سۆويمي زناچەنيامي، وبرازۋيا تاكيم وبرازوم وپرەدەلەننۋيۋ يەرارحيۋ يلي پوسلەدوۆاتەلنىي رياد ناچالنىح ۋروۆنەي ۆ وبششەي ارحيتەكتونيكە رەليگي (ۆ سترۋكتۋرنوي ورگانيزاتسي رەليگيوزنوي سيستەمى). نايبولەە زناچيمى ارحەتيپى (نازوۆەم يح مودۋليامي), كوتورىە ياۆليايۋتسيا تسەلنىمي فۋنكتسيونالنىمي سيستەمامي، ۆكليۋچايۋششيمي ۆ سەبيا بولەە پروستىە ساكرالنىە ەلەمەنتى (يلي وپيرايۋششيەسيا نا بولەە پروستىە ۋروۆني ساكرالنىح سترۋكتۋر). ك نيم وتنوسياتسيا رولەۆىە فيگۋرى ساكرالنوي دەياتەلنوستي (ۆەدۋنى، ماگي، جرەتسى), ساكرالنىە «اكتيۆى» (فەتيشي، دۋحي، بوگي), ساكرالنىە وبەكتى (توپوسى، ۆرەمەنا), كاردينالنىە ساكرالنىە يزمەنەنيا ينديۆيدا (گرەحوپادەنيە، وچيششەنيە، پروسۆەتلەنيە، پرەوبراجەنيە), وپپوزيتسي ي پروتيۆوبورستۆا مەتافيزيچەسكيح ناچال (سۆەتا ي تمى، كوسموسا ي حاوسا، سيل دوبرا ي سيل زلا). نەسموتريا نا وپرەدەلەننۋيۋ سلوجنوست سۆوەگو ستروەنيا، مودۋلي ياۆليايۋتسيا ەلەمەنتارنىمي سيستەمامي، رازدەلەنيە كوتورىح نا سوستاۆنىە چاستي پريۆوديت ك يح ۋنيچتوجەنيۋ ۆ كاچەستۆە فۋنكتسيونالنىح ەدينيتس. پوەتومۋ يح ۆپولنە پراۆومەرنو سچيتات ارحەتيپامي ساكرالنوگو فۋنكتسيونيروۆانيا.

وبششيمي پريزناكامي مودۋلەي ياۆليايۋتسيا: 1) ساكرالنوست، ۆاريرۋەمايا ۆ زاۆيسيموستي وت كۋلتۋرنو-گەنەتيچەسكوي ستادي رازۆيتيا رەليگي، 2) فۋنكتسيونالنوست. مودۋل - ەتو اكتيۆنو دەيستۆۋيۋششي فەنومەن، پرەدنازناچەننىي دليا رەشەنيا كونەچنوي زاداچي (ماگيچەسكوي، مانتيچەسكوي، ميستيچەسكوي يلي كاكوي-نيبۋد درۋگوي), ت.ە. يمەيۋششي وسوبوە، سۆوە سوبستۆەننوە تسەلەۆوە نازناچەنيە. 3). مودۋل - تسەلوستنىي سيستەمنىي فەنومەن، يمەيۋششي منوگوپلانوۆوە سترۋكتۋرنوە ستروەنيە، شيروكي نابور كومپونەنتوۆ. 4). مودۋليۋ سۆويستۆەننا ەلەمەنتارنوست (ۆ وتليچيە وت سلوجنىح سيستەما تيپا ميفا ي شامانيزما, سلۋجاششيح رەشەنيۋ تسەلوگو كومپلەكسا زاداچ), ەتو - ەلەمەنتارنايا فۋنكتسيونالنايا سيستەما، پرەدنازناچەننايا وپرەدەلەننىم سپوسوبوم وسۋششەستۆليات وسۆوەنيە ميرا، رەشايا كاكۋيۋ-ليبو يز ناسۋششنىح زاداچ چەلوۆەچەسكوگو سۋششەستۆوۆانيا. 5). ۆمەستە س تەم مودۋل نە ياۆلياەتسيا سامودوستاتوچنوي سيستەموي, پوسكولكۋ پرەدپولاگاەت ناليچيە ۆ كاچەستۆە سرەدستۆ سۆوەگو فۋنكتسيونيروۆانيا رەسۋرسى درۋگيح مودۋلەي (چاششە ۆسەگو - ەتيولوگيۋ، رەفەرەنتنوست). ۆسەگدا پرەدپولاگاەتسيا (پۋست داجە ۆ يمپليتسيتنوي فورمە) ۆوزموجنوست سۆيازي ي ۆزايمودەيستۆيا مەجدۋ رازنىمي مودۋليامي ۆ پروتسەسسە يح فۋنكتسيونيروۆانيا دليا رەشەنيا تسەلەۆوي، كونەچنوي زاداچي (ناپريمەر، يسپولزوۆانيە ماگيچەسكيح پريەموۆ دليا دوستيجەنيا ميستيچەسكوگو رەزۋلتاتا).

منوگووبرازيە ساكرالنىح سپوسوبوۆ وسۆوەنيا ميرا (مودۋلەي)

مودۋلي ياۆليايۋتسيا نايبولەە ۆاجنىمي پرەدستاۆيتەليامي ساكرالنىح ارحەتيپوۆ بلاگوداريا سۆوەمۋ فۋنكتسيونالنومۋ زناچەنيۋ، ي يمەننو پو ەتومۋ وسنوۆانيۋ يح سلەدۋەت پرەجدە ۆسەگو رازليچات ي كلاسسيفيتسيروۆات ۆوپرەكي تەرمينولوگيچەسكيم ترۋدنوستيام، ۆوزنيكايۋششيم يز-زا پرويزۆولنوي شيروتى ي نەوپرەدەلەننوستي سودەرجانيا تەرمينوۆ ي پونياتي، زايمستۆوۆاننىح رەليگيوۆەدەنيەم يز تراديتسيوننوگو يح ۋپوترەبلەنيا. موجنو پريۆەستي منوجەستۆو پريمەروۆ، كوگدا پري وپيساني ارحايچەسكيح كۋلتوۆ تەرمينى «ماگيا»، «ۆەدوۆستۆو»، «جرەچەستۆو»، «ميستيكا» يسپولزۋيۋتسيا كاك ۆزايموزامەنياەمىە، چتو وتچاستي وبياسنيمو كاك گەنەتيچەسكوي بليزوستيۋ ەتيح فەنومەنوۆ، تاك ي پوليفۋنكتسيونالنوستيۋ يسپولنيتەلەي سلوجنىح يازىچەسكيح وبريادوۆ (ۆ شامانسكوم كاملاني ەست، ناپريمەر، ەلەمەنتى ماگي، جرەچەسكوگو پوكلونەنيا، زناحارستۆا ي پروريتسانيا، پوميمو وپرەدەليايۋششەي ميستيچەسكوي سۆيازي ي ۆزايمودەيستۆيا س دۋحامي). تاكايا سوۆمەستيموست نا پراكتيكە رازنىح ۆيدوۆ ساكرالنوي دەياتەلنوستي، ۆەسما نەسحوجيح پو سۆوەمۋ سودەرجانيۋ ي پەرۆيچنىم زاداچام، كونەچنو، ۆوۆسە نە وپراۆدىۆاەت يح تەرمينولوگيچەسكوگو وتوجدەستۆلەنيا. ۆ ينتەرەساح پراۆيلنوي اتريبۋتاتسي وبريادوۆ ي يح يسپولنيتەلەي پوروي پريحوديتسيا يدتي ۆرازرەز س ۋستانوۆيۆشەيسيا تراديتسيەي. تاك، د.س.دۋگاروۆ ۆ سۆوەي كنيگە و تاك نازىۆاەمىح «بەلىح شاماناح» بۋرياتي پوكازال، چتو پو حاراكتەرۋ سۆوەي دەياتەلنوستي وني ياۆليايۋتسيا ۆوۆسە نە شامانامي، ا جرەتسامي[2].

منوگووبرازيە مودۋلەي سامو پو سەبە ۆەسما زناچيمو، پوسكولكۋ وبرازوۆانو سوۆوكۋپنوستيۋ ەلەمەنتارنىح سپوسوبوۆ وسۆوەنيا ميرا، نەوبحوديمىح دليا سۋششەستۆوۆانيا سوتسيۋما نا راننيح يستوريچەسكيح ستادياح ەگو رازۆيتيا. ەتو وبستوياتەلستۆو پوكازىۆاەت وشيبوچنوست پويسكوۆ ەدينستۆەننوي يزناچالنوي فورمى ارحايچەسكوي رەليگي.

پو سۆوەي پريرودە مودۋلي پرەدستاۆليايۋت سوبوي رازليچنىە ۆيدى ماتەريالنوي ي دۋحوۆنوي دەياتەلنوستي، ا پو سۆوەي سترۋكتۋرە رازدەليايۋتسيا نا تري گرۋپپى، كاجدايا يز كوتورىح حاراكتەريزۋەتسيا ودنيم يز ترەح پريزناكوۆ: ۋستانوۆكوي (ەتو پريزناك تولكو ودنوگو مودۋليا), دەيستۆيەم (ەتوت پريزناك وسوبەننو زامەتەن ۋ ماگي، مانتيكي ي ميستيكي) يلي پاتتەرنوم (ەتوت پريزناك وتليچاەت ساكرالنۋيۋ ەتيولوگيۋ - ميفولوگەمى ي يدەولوگيچەسكيە ماتريتسى، سيستەمى رەليگيوزنوي مورالي). نازۆاننىە تري حاراكتەريستيكي سۆويستۆەننى ۆووبششە ۆسەم فەنومەنام سوتسيالنوگو دەيستۆيا، ۆ توم چيسلە ي نەرەليگيوزنىم. تولكو سۆياز س كاتەگوريەي ساكرالنوگو پريداەت يم وسوبۋيۋ مودالنوست ي پوزۆولياەت راسسماتريۆات يح ۆ تاكوم سلۋچاە ۆ كاچەستۆە ساكرالنىح ارحەتيپوۆ. پەرەچيسليم ەلەمەنتارنىە سيستەمى ساكرالنوي دەياتەلنوستي (ارحەتيپى-مودۋلي).

1). ۋستانوۆكا, دومينانتا (ليچنوستنوە ساكرالنوە وتنوشەنيە) - پەرۆيچنىي ي تسەنترالنىي فەنومەن رەليگي، يسحودنىي ارحەتيپ ۆەرى. و ەگو ناليچي سۆيدەتەلستۆۋيۋت پرەجدە ۆسەگو رەليگيوزنىە چۋۆستۆا ي ۋبەجدەنيا چەلوۆەكا، نو گلاۆنوە ۆ توم، چتو ەتوت ارحەتيپ (كاك ي ۆسە وستالنىە) وبلاداەت ۆ سۋششنوستي سۆوەي دەياتەلنوي پريرودوي، ت.ە. پرينادلەجيت ك ودنومۋ يز پروياۆلەني اكتيۆنوستي سوتسيالنوگو سۋبەكتا. ۆ ساموم دەلە، پوسكولكۋ داننايا ۋستانوۆكا نەرەدكو فورميرۋەتسيا، ۆوسپرويزۆوديتسيا، ۋگلۋبلياەتسيا ي ۋسيليۆاەتسيا نا پروتياجەني دليتەلنوگو پەريودا چەلوۆەچەسكوي جيزني، پودۆەرگاياس پوروي زناچيتەلنىم كولەبانيام ي يزمەنەنيام (داجە يسچەزنوۆەنيۋ چەرەز وتكاز وت رەليگي), پوستولكۋ ۆسە ەتو سۆيدەتەلستۆۋەت ۆ پولزۋ توگو، چتو ەيو پريرودۋ سوستاۆلياەت ينتەنسيۆنايا ي نەپرەكراششايۋششاياسيا دۋحوۆنايا دەياتەلنوست چەلوۆەكا[3]. پوميمو سۆوەگو وسنوۆنوگو زناچەنيا (كوتورىم دالەكو نە يسچەرپىۆاەتسيا منوگووبرازيە رەليگيوزنوگو سوزنانيا ي دەياتەلنوستي), مودۋل-ۋستانوۆكا وبلاداەت سلۋجەبنىم ي دوپولنيتەلنىم زناچەنيەم، پريداۆايا ساكرالنوە وسمىسلەنيە ي وبوسنوۆانيە وستالنىم مودۋليام.

2). زنانيە, ساكرالنوە پو سۆوەمۋ يستوچنيكۋ يلي سرەدستۆام ەگو پولۋچەنيا (ۆەدوۆستۆو، زناحارستۆو، گادانيە، پروروچەستۆو). ۆ درەۆنيح وبششەستۆاح ۆاجنۋيۋ رول يگرال وراكۋل, زانيماۆشي پوروي پريدۆورنىە دولجنوستي. ۆ پەرۆوبىتنىح پلەمەناح وراكۋل سچيتالسيا سپوسوبنىم وتىسكات پروپاۆشۋيۋ ۆەشش، ۋكازات نا پرەستۋپنيكا (ناپريمەر، چەرنوگو ماگا), پروريتسات بۋدۋششەە. وراكۋلى زانيماليس تولكوۆانيەم سنوۆ، پرەدسكازانيەم سۋدبى، بلاگوداريا چەمۋ ۆوزنيك وسوبىي ينستيتۋت س تەم جە نازۆانيەم، پريوبرەتشي ۆ پەريود انتيچنوستي ۆاجنوە پوليتيچەسكوە زناچەنيە. ساكراليزوۆاننوە زنانيە يستوريچەسكي سفورميروۆالوس ۆ رياد رازليچنىح ناپراۆلەني تاك نازىۆاەمىح وككۋلتنىح ناۋك (استرولوگيا، فيزيوگنوميكا، حيرومانتيا ي در.). ك سپوسوبام پولۋچەنيا «ساكرالنوگو زنانيا» پرينادلەجالي ي وردالي - ارحايچەسكيە پريەمى سۋدەبنوي پراكتيكي، كوگدا پريگوۆور ۆىنوسيلسيا پو رەزۋلتاتام مۋچيتەلنىح يسپىتاني «بوجەگو سۋدا». ك ساكرالنو-ميستيفيتسيروۆاننومۋ زنانيۋ چاستو وتنوسيات سپوسوبنوستي رۋدوزناتتسەۆ، گەومانتوۆ (ۆلادەيۋششيح زنانيەم وب وسوبەننوستياح لاندشافتا، سترويتەلنىح پلوششادكاح، راسپولوجەنيا ۆەششەي ۆ كومناتە). سەگودنيا سنيسكال پوپۋليارنوست درەۆني ارحەتيپ - فەن شۋي - ناۋكا و پراۆيلنوم ۆىبورە جيزنەننوگو پروسترانستۆا.

3). وبياسنەنيە س پوموششيۋ پرەدستاۆلەني ي يدەي ساكرالنوگو سودەرجانيا (رەليگيوزنو-ميفولوگيچەسكايا ەتيولوگيا - سمىسلوۆوي، وبياسنيتەلنىي پاتتەرن، وبياسنيتەلنايا ميفولوگەما).

4). ۆوزدەيستۆيە ساكرالنوە (ماگيا), ناپراۆلەننوە نا ليۋدەي، سكوت، پوسەۆى، ۆەتەر، دوجد يلي نا ۆووبراجاەمىە پرەدمەتى (ۆ پروتسەدۋراح ۆىزىۆانيا ليبو يزگنانيا دۋحوۆ). ماگيچەسكيمي زنانيامي ي ۋمەنيامي وبلادال، پو سلاۆيانسكيم پوۆەريام، درەۆني كۋزنەتس. ۆ لۋچشەم ي نا سەگودنياشني دەن تەورەتيچەسكوم يسسلەدوۆاني ماگي م.موسس ستاۆيل زاداچۋ يزۋچەنيا ەيو سپەتسيفيكي كاك وسوبوي يزومورفنوي پو سۆوەي پريرودە دەياتەلنوستي، ت.ە. پودحوديل ك ەيو پونيمانيۋ ۆ كاچەستۆە ارحەتيپا ساكرالنوي ۆەرى. موسس پيسال: «فاكتيچەسكي، ناس نە ستولكو ينتەرەسۋەت پلان ي كومپوزيتسيا وبريادوۆ، سكولكو پريرودا رابوچيح مەتودوۆ ماگي، نەزاۆيسيمو وت يح پريمەنەنيا، پريسۋششيە ەي ۆەروۆانيا، ۆىزىۆاەمىە ەيۋ چۋۆستۆا ي يسپولنيتەلي وبريادوۆ»[4].

5). ونتولوگيچەسكايا ترانسفورماتسيا چەلوۆەكا (پەرەۆوپلوششەنيە، پرەوبراجەنيە) پوسرەدستۆوم وبريادوۆ وچيششەنيا، شامانسكيح ينيتسياتسي، ريتۋالوۆ ساكرالنوگو پوسۆياششەنيا، كرەششەنيا ي ت.پ. ودنوي يز درەۆنەيشيح پروتسەدۋر ەتوگو تيپا بىل وچيستيتەلنىي وبرياد تاۆروبولي (جەرتۆوپرينوشەنيە بىكا) - «وبرياد كرەششەنيا كروۆيۋ: ۋچاستنيك ميستەري ستويال ۆ يامە، ۆ تو ۆرەميا كاك ناد ەگو گولوۆوي ۋبيۆالي بىكا. سوۆەرشايا تاكوي وبرياد ليۋدي سچيتالي، چتو وني وچيششايۋتسيا وت گرەحوۆ ي كاك بى زانوۆو روجدايۋتسيا»[5].

نەرەدكو پەرەۆوپلوششەنيە - ەتا وسوبايا پو سۆويم زاداچام رازنوۆيدنوست ساكرالنوي دەياتەلنوستي وتوجدەستۆلياەتسيا س ماگيەي، ناپريمەر، يزۆەستنىم يسسلەدوۆاتەلەم يدريسوم شاحوم، كوتورىي، ۆ چاستنوستي، وتمەچال، چتو «ارابى پراكتيكوۆالي ەششە ودنۋ فورمۋ ماگي - پرەۆراششەنيە ليۋدەي ۆ جيۆوتنىح، يلي ماسح; نا زاپادە ەتو يسكۋسستۆو نازىۆايۋت «ليكانتروپيەي»[6].

تونكي اناليتيك رەنە گەنون، ناپروتيۆ، پودچەركيۆال، چتو ماگيا تيپولوگيچەسكي وتليچاەتسيا وت ينيتسياتسي, حوتيا ماگيچەسكيە وبريادى موگۋت سلۋجيت مەحانيزمامي وسۋششەستۆلەنيا پەرەۆوپلوششەنيا. «ماگيا كاك تاكوۆايا، وتنوسياس يسكليۋچيتەلنو ك پسيحيچەسكوي سفەرە پو سامومۋ سۆوەمۋ وپرەدەلەنيۋ، كونەچنو نيچەگو ينيتسياتيچەسكوگو ۆ سەبە نە يمەەت; تاكيم وبرازوم، ەسلي داجە سلۋچاەتسيا، چتو ريتۋال پوسۆياششەنيا زادەيستۆۋەت نەكوتورىە ياۆنو «ماگيچەسكيە» ەلەمەنتى، وبيازاتەلنو نۋجنو بۋدەت (چەرەز پوسرەدستۆو پريپيسىۆاەموي يم تسەلي ي سپوسوبا يح يسپولزوۆانيا ۆ سوگلاسي س ەتوي تسەليۋ), چتوبى ون [ريتۋال] يح «ترانسفورميروۆال» ۆ نەچتو سوۆەرشەننو ينوگو پوريادكا، گدە «پسيحيچەسكوە» بۋدەت ۋجە نە بولەە چەم تولكو «وپورا» دۋحوۆنوگو; تاكيم وبرازوم، نا ساموم دەلە رەچ بۋدەت يدتي ۆوۆسە نە و ماگي...»[7].

سەگودنيا نا ۆولنە نەوميستيتسيزما پولۋچيلا راسپروسترانەنيە پسيحودەليچەسكايا پراكتيكا يزمەنەننىح سوستوياني سوزنانيا. بلاگوداريا ەتومۋ ارحەتيپ پەرەۆوپلوششەنيا، سوحرانياۆشيسيا ۆەكامي تولكو ۆ درەۆنيح لەگەنداح، سكازكاح ي سۋەۆەرياح، ۆنوۆ رەالنو ۆوسترەبوۆان ۆ سرەدە مارگينالنىح گرۋپپ.

6). پوكلونەنيە ياۆلياەتسيا سۆيدەتەلستۆوم پريزنانيا اۆتوريتەتا، ۆەرحوۆەنستۆا ۆلاستي ساكرالنوگو وبەكتا پوچيتانيا. ارحايچەسكيە وبريادى «كورملەنيا پرەدكوۆ» وزناچايۋت پرەجدە ۆسەگو پوچيتانيە يح. سمىسل ي نازناچەنيە ەتيح وبريادوۆ سوستويت ۆ ۋميلوستيۆلەني ۋمەرشيح، چتوبى نە ۆىزۆات نەدوۆولستۆا ي وبيدى، گنەۆا ي مەستي س يح ستورونى.

7). مولەنيە ۆسەگدا نوسيت ۋتيليتارنو-پراگماتيچەسكي حاراكتەر، پوسكولكۋ سودەرجيت وپرەدەلەننۋيۋ پروسبۋ. پوكلونەنيە ي مولەنيە - دۆا رازنىح مودۋليا، حوتيا وچەن چاستو وني فۋنكتسيونالنو سوپريچاستنى درۋگ درۋگۋ ۆ وبششەي وبريادنوستي.

8). سۆياز س ساكرالنىمي فەنومەنامي ي ناچالامي (ميستيكا).

9). نورماتيۆنىي كونترول (تابۋ ۆ پەرۆوبىتنىح پلەمەناح، رەليگيوزنوە پراۆو ي مورال).

10). زاسلۋگي («دوبرىە دەلا»): پالومنيچەستۆا ك سۆياتىم مەستام (حادج ۆ يسلامە), پوجەرتۆوۆانيا حرامۋ ي درۋگيە وبەتى, ۆ سرەدنەۆەكوۆوي يندي ك رەليگيوزنىم زاسلۋگام پريچيسليالاس ي حراموۆايا پروستيتۋتسيا. ساكرالنىە زاسلۋگي - وسوبىي مودۋل، نە توجدەستۆەننىي وبوزناچەننومۋ ۆىشە مودۋليۋ نورماتيۆنوگو رەگۋليروۆانيا. دوبرىە دەلا سوۆەرشايۋتسيا نە تولكو ي نە ستولكو يز سوسترادانيا ك ستراجدۋششيم، سكولكو ۆ نادەجدە پولۋچيت زاسلۋگۋ پەرەد گوسپودوم (ۆ بيبلەيسكوي تراديتسي), ليبو كاك ۋسلوۆيە ساكرالنوگو سوۆەرشەنستۆوۆانيا (ۆ بۋدديزمە، گدە ناكوپلەنيە زاسلۋگ وتليچاەتسيا وت سوبليۋدەنيا نورم پوۆسەدنەۆنوگو پوۆەدەنيا، يسچيسلياەمىح سوتنيامي). «دوبرىە دەلا» - ارحەتيپ، زانيمايۋششي پريوريتەتنوە مەستو ۆ ۋچەنياح ي پراكتيكە داوسيزما، بۋدديزما، حريستيانستۆا ي درۋگيح رەليگي. ودناكو ەگو تراكتوۆكا نەودنوزناچنا داجە ۆ رۋسلە ودنوي رەليگي، تاك، ناپريمەر، كاتوليتسيزم ۆىسوكو ستاۆيت «دوبرىە دەلا»، توگدا كاك پراۆوسلاۆيە ۋچيت وب وتنوسيتەلنوستي يح زناچەنيا[8].

11). رەفەرەنتنوست (تسەننوستنىە وريەنتاتسي سۋبەكتوۆ ۆەرى: ۋ يازىچەسكيح ۆەروۆاني - نا جيزنەننىە بلاگا، ۆ توم چيسلە نا سيلۋ، بوگاتستۆو ي ۆلاست; ۋ «رەليگي پۋتي»، داوسيزما، بۋدديزما، يندۋيزما - نا ساكرالنوە سوۆەرشەنستۆو; ۋ ترانستسەندەنتالنىح رەليگي - نا سپاسەنيە ۆ تسارستۆە بوجيەم).

12). ماتريتسا، ساكرالنايا مودەل - پروۆوزگلاشەنيە ي سترەملەنيە ك پراكتيچەسكوي رەاليزاتسي نەكوەگو ەتالوننوگو وبرازتسا چەلوۆەكا، وبششەستۆا يلي ميرا ۆ تسەلوم. يستوريچەسكي ەتوت ارحەتيپ پرينيماەت فورمۋ مەسسيانسكيح ي ميللەناريستسكيح دۆيجەني، كرەستوۆىح پوحودوۆ، پويسكوۆ شامبالى، بەلوۆوديا. ميرچە ەليادە ۆ سۆوەي كنيگە «ۆەچنوە ۆوزۆراششەنيە» پروسلەجيۆاەت ناليچيە ەتوگو ارحەتيپا ۋ منوگيح نارودوۆ ميرا ۆ رازنىە يستوريچەسكيە ي كۋلتۋرنىە ەپوحي. ۆ راننيح يستوريچەسكيح كۋلتۋراح «زولوتوي ۆەك» سچيتالسيا ناچالنوي ستاديەي ەۆوليۋتسي زەمنوگو ميرا، ۆ ۋچەنياح و ميروۆىح تسيكلاح ەتا ستاديا چەرەز وگرومنىە پرومەجۋتكي ۆرەمەني پەريوديچەسكي پوۆتورياەتسيا، ۆ اپولوگەتيچەسكيح پوليتيچەسكيح دوكتريناح پروۆوزگلاشالاس رەاليزاتسيا ەپوحي پروتسۆەتانيا ۆ گودى پراۆلەنيا ستوياششەگو ۋ ۆلاستي پراۆيتەليا، ەسحاتولوگيچەسكيە ۋچەنيا نوۆىح رەليگيوزنىح دۆيجەني پروۆوزگلاشايۋت ناستۋپلەنيە «نوۆوگو ۆەكا»، وبەششايۋششەگو چەلوۆەچەستۆۋ يزباۆلەنيە وت ستراداني ي ناستۋپلەنيە ۆسەميرنوي گارموني. ۆ ينديۆيدۋالنو-ليچنوستنوم پلانە داننىي ارحەتيپ يزدرەۆلە پرەدستاۆلەن فيگۋروي مۋدرەتسا, ا ۆ كوگنيتيۆنوم پلانە فەنومەنوم مۋدروستي. تەم سامىم ۆىياۆلياەتسيا چاستو يگنوريرۋەموە تونكوە رازليچيە مەجدۋ زنايۋششيم (ۆەدۋنوم/ۆەدموي، زناحارەم/زناحاركوي), كونفورميستوم, پريدەرجيۆايۋششيمسيا سيستەم نورماتيۆنوگو كونتروليا ي ساكرالنىح وريەنتاتسي، ي مۋدرەتسوم, وبەكتيۆيرۋيۋششيم سوبوي ساكرالنۋيۋ مودەل جيزنەدەياتەلنوستي. ۆ حريستيانستۆە ەتۋ ارحەتيپيچەسكۋيۋ رول ۆزيالي نا سەبيا سۆياتىە ي پراۆەدنيكي («نە ستويت سەلو بەز پراۆەدنيكا»، پيسال سولجەنيتسىن ۆ راسسكازە «ماتريونين دۆور»).

پو پوۆودۋ داننوگو پەرەچنيا فۋنكتسيونالنىح ارحەتيپوۆ (مودۋلەي) نادو سدەلات نەسكولكو زامەچاني. ەتوت پەرەچەن نە ياۆلياەتسيا پوسلەدوۆاتەلنىم ريادوم ودنوپوريادكوۆىح فەنومەنوۆ، ا پرەدستاۆلياەت سوبوي زاۆەرشەننۋيۋ تسەلنۋيۋ سيستەمۋ، ۆ كوتوروي نەكوتورىە ەلەمەنتى پاراللەلنى درۋگ درۋگۋ ي داجە تەسنو ۆزايموسۆيازانى مەجدۋ سوبوي. ەتا سيستەما يمەەت سۆويم يسحودنىي پۋنكتوم ارحەتيپ-ۋستانوۆكۋ، ا زاۆەرشاەتسيا ارحەتيپوم-ماتريتسەي. پريچەم ارحەتيپى نە ۋداليايۋتسيا درۋگ وت درۋگا پري لوگيچەسكوم رازۆەرتىۆاني يح سيستەمنوگو ريادا، ا، ناوبوروت، وكازىۆايۋتسيا ورگانيچنو بليزكي ي پرەدپولاگايۋت سۋششەستۆوۆانيە درۋگ درۋگا كاك پەرۆىي پروبلەسك ۆەرى ي پولنىە زاۆوراجيۆايۋششەگو سۆەتا ەيو چايانيا.

داننىي پەرەچەن يمەەت كلاسسيفيكاتسيوننىي حاراكتەر، پوەتومۋ ك ودنومۋ ارحەتيپۋ موجەت وتنوسيتسيا تسەلايا گرۋپپا (كلاسس) سحوجيح پو سۋششەستۆۋ فەنومەنوۆ (ناپريمەر، داجە ۆ پروستەيشيح سلۋچاياح ارحايچەسكوگو نورماتيۆنوگو كونتروليا سۋششەستۆوۆالو تسەلوە منوجەستۆو تابۋ رازنوگو سودەرجانيا).

راسسماتريۆاەمىە فۋنكتسيونالنىە ارحەتيپى (مودۋلي) پرەدستاۆليايۋت سوبوي ساكراليزوۆاننىە سيستەمى سوتسيوكۋلتۋرنوگو دەيستۆيا ي ۆىستۋپايۋت ۆ كاچەستۆە ەلەمەنتارنىح تيپوۆ ۆەرى, يلي سپوسوبوۆ دۋحوۆنو-پراكتيچەسكوگو وسۆوەنيا دەيستۆيتەلنوستي، يمەيۋششيح ساكرالنۋيۋ مودالنوست. ۆاجنو وتمەتيت، چتو پرەدلوجەننايا كونتسەپتسيا يمەەت تەورەتيكو-وبەدينيتەلنىي حاراكتەر, پوسكولكۋ پوزۆولياەت پرەودولەت سۆويستۆەننوە كلاسسيچەسكومۋ وپيساتەلنومۋ رەليگيوۆەدەنيۋ رەزكوە پروتيۆوپوستاۆلەنيە درۋگ درۋگۋ ماگي، ميستيكي، ميفا ي رەليگي[9], كوتورىح فاكتيچەسكي وبەدينياەت يح وبششايا پرينادلەجنوست ك تيپولوگي ساكرالنوي ۆەرى.

ۆاجنو پودچەركنۋت، چتو سوتسيوكۋلتۋرنوە نازناچەنيە راسسماتريۆاەمىح ارحەتيپوۆ ۆەرى سوستويت نە ۆ توم، چتوبى پوزنات وبەكتيۆنۋيۋ رەالنوست، ا ۆ توم، چتوبى وسۋششەستۆليات پوسرەدستۆوم سوۆوكۋپنوي ساكرالنوي دەياتەلنوستي دۋحوۆنو-پراكتيچەسكوە وسۆوەنيە ميرا. يز ەلەمەنتارنىح ديسكرەتنىح فەنومەنوۆ سلاگاەتسيا ساكراليزوۆاننايا كۋلتۋرا, فۋنكتسيونيرۋيۋششايا نا وسنوۆە وسوبوي مودالنوستي سوزنانيا، كوتورايا پو سۆوەمۋ يستوريچەسكومۋ نازناچەنيۋ نەلزيا وتوجدەستۆليات ني س ناۋكوي، ني س پرويزۆودستۆوم، حوتيا پودوبنىە نامەرەنيا بىلي ي رانەە[10], نو وسوبەننو ۋچاستيليس ۆ پوسلەدنيە گودى[11].

راسسموتريم پودروبنەە سيستەمنوە ستروەنيە فۋنكتسيونالنىح ارحەتيپوۆ ۆەرى (مودۋلەي) نا پريمەرە ماگي. ەتو درەۆنەيشي تيپ ساكرالنوي[12] دەياتەلنوستي، كوتورىي سوستويت ۆ يسپولزوۆاني ماگوم، كولدۋنوم يلي پروستو وپىتنىم ادەپتوم ماگيچەسكوگو يسكۋسستۆا «چۋدودەيستۆەننىح» سرەدستۆ ي مەتودوۆ ۆ وپرەدەلەننىح پراگماتيچەسكيح تسەلياح. ماگيۋ كاك دەياتەلنۋيۋ رەاليزاتسيۋ وسوبوگو تيپا ۆەرى نە سلەدۋەت وتوجدەستۆليات س ميفامي و سوتۆورەني چۋدەس بوجەستۆەننىمي پەرسوناجامي. تاكيم وبرازوم، ماگيا - ەتو سپەتسيفيچەسكايا فورما چەلوۆەچەسكوي دەياتەلنوستي، ا نە رەليگيوزنو-ميفولوگيچەسكيە سيۋجەتى، ناپودوبيە ەۆانگەلسكيح راسسكازوۆ و چۋدەساح، تۆوريمىح يسۋسوم حريستوم، يلي كريشنايتسكوي لەگەندى و ملادەنتسە كريشنە، كوتورىي ۆ تەچەنيە نەسكولكيح دنەي ۋدەرجيۆال نا سۆوەم ميزينتسە گورۋ، چتوبى زاششيتيت سۆويح ادەپتوۆ وت گۋبيتەلنوگو ليۆنيا.

فەنومەن ماگي سلاگاەتسيا يز پياتي كومپونەنتوۆ. گلاۆنىم كومپونەنتوم ياۆلياەتسيا تسەلەناپراۆلەننايا دەياتەلنوست: دوستيجەنيە پراكتيچەسكوگو ۋتيليتارنوگو رەزۋلتاتا (يزلەچەنيە بولنوگو يلي، ناپروتيۆ، نانەسەنيا ۆرەدا وبەكتۋ ماگيچەسكوگو ۆوزدەيستۆيا; سووتۆەتستۆەننو ەتومۋ رازليچايۋت بەلۋيۋ ي چەرنۋيۋ ماگيۋ; وبەسپەچەنيە ۋداچنوي وحوتى، رىبنوي لوۆلي، پولۋچەنيا حوروشەگو ۋروجايا (ماگيا پلودوروديا).

ۆتورىم كومپونەنتوم ماگي ياۆلياەتسيا ەيو وسمىسلەنيە پوسرەدستۆوم ۋكازانيا نا مەحانيزمى، سرەدستۆا ماگيچەسكوگو دەيستۆيا ي يح پرەدنازناچەنيا. ۆ زاۆيسيموستي وت مەحانيزما ماگيچەسكوگو دەيستۆا پرينياتو رازليچات كونتاكتنۋيۋ، ينيتسيالنۋيۋ، پارتسيالنۋيۋ، يميتاتيۆنۋيۋ ماگيۋ. سرەدستۆامي ماگيچەسكوگو دەيستۆا موگۋت بىت: ۆولشەبنىي جەزل يلي پەرستەن، رازليچنىە مازي ي سنادوبيا، وپرەدەلەننىە چيسلا، ۆولشەبنىە سلوۆا ي موليتۆى، ا تاكجە سيمۆولى، ناپريمەر «وحرانيتەلنىي كرۋگ». چرەزۆىچاينو بوگاتا سيمۆولامي ارابسكايا ماگيا. ارابو-يسلامسكيە كولدۋنى رەگۋليارنو پولزوۆاليس تراديتسيوننىمي اتريبۋتامي ۆولشەبنيكا: پەنتاگراممامي، پەچاتيۋ سولومونا ي ششيتوم داۆيدا، گلازوم گورا ي لادونيۋ بوگا لۋنى[13]. وسوبو ۆاجنىم ينسترۋمەنتوم زلوكوزنەننىح كولدوۆسكيح دەيستۆي سچيتاليس «چەرنىە كنيگي». يزۆەستنىي رۋسسكي فولكلوريست ا.ن.افاناسەۆ پيسال: «كولدوۆستۆو - زناحارستۆو - پو پوۆەريۋ، سوۆەرشاەتسيا بەسوۆسكويۋ پوموششيۋ; دياۆولى دايۋت كولدۋنام ي كولدۋنيام چەرنۋيۋ كنيگۋ... چەرنايا كنيگا نادەلياەت سۆوەگو ۆلادەلتسا سيلويۋ ۆىزىۆات نەچيستىح دۋحوۆ»[14].

ترەتي كومپونەنت ماگي - وبوسنوۆانيە ماگيچەسكوگو دەيستۆيا. دليا ەتوگو يسپولزۋەتسيا «زاپوۆەدنوە زنانيە»، وسوبايا ميفولوگەما, كوتورايا سچيتاەتسيا زالوگوم رەزۋلتاتيۆنوستي، ەففەكتيۆنوستي ي نەوتۆراتيموستي ماگيچەسكوگو ريتۋالا. پو سلوۆام ا.ن.افاناسەۆا، ني ودين زاگوۆور نە دەيستۆيتەلەن بەز زاكرەپلەنيا ەگو زنامەناتەلنىمي يمەنامي وستروۆا بۋيانا ي لەجاششەگو نا نەم «گوريۋچەگو كامنيا الاتىريا». ەتا سسىلكا نا يازىچەسكي ساكرالنىي توپوس سۆيدەتەلستۆۋەت و توم، چتو نەرۋشيموست زاگوۆورا گارانتيرۋەتسيا ۆ كونەچنوم يتوگە ەگو سۆيازيۋ سو سترۋكتۋرنىم ستروەنيەم كوسموسا. بولەە سلوجنوە ميفولوگيچەسكوە وبوسنوۆانيە يمەل ماگيچەسكي وبرياد درەۆنەگو كيتايا پود نازۆانيەم «يزگنانيا نو»، كوتورىي سوۆەرشالسيا پري پوحوروناح ي پري سمەنە سەزونوۆ پود نوۆىي گود. سەزوننوە وتپراۆلەنيە ەتوگو وبريادا سلۋجيلو يزگنانيۋ ۆرەدونوسنىح ۆلياني يز دۆورتسا. «سيمۆوليكا ي وبريادنوست ۆەليكوگو يزگنانيا نە وستاۆليايۋت سومنەنيا ۆ توم، چتو ەە گلاۆنىم دەيستۆۋيۋششيم ليتسوم پرەدستاەت ۆ وبليكە ەكزورتسيستا-فانسيانشي جەلتىي پرەدوك - حۋان-دي. چەتىرەحگلازايا ماسكا، رازبراسىۆانيە راستەرزاننوي پلوتي سوباكي ي بارانا پو چەتىرەم ستورونام سۆەتا، ۋدارى كوپەم پو چەتىرەم ۋگلام موگيلى ۋكازىۆايۋت نا بوجەستۆو تسەنترا ي گلاۆنوگو پراپرەدكا كيتايتسەۆ، ا مەدۆەجيا شكۋرا نا پلەچاح ەكزورتسيستا ناپومينايۋت و توم، چتو جەلتىي ۆلادىكا ياۆليالسيا پەرۆوپرەدكوم/توتەموم رودا يۋسيۋن (يۋسيۋن - «ۆلادەيۋششي مەدۆەدەم)»[15].

چەتۆەرتىي كومپونەنت ماگي - سپەتسيالنىە رۋكوۆودستۆا (گريمۋارى), وككۋلتنىە ۋچەنيا و ماگي. دۆا سامىح پوچيتاەمىح گريمۋارا بىلي ناپيسانى ساميم تسارەم سولومونوم ي نازىۆاليس «كليۋچ سولومونا»، يلي «بولشوي كليۋچ» ي «مالىي كليۋچ سولومونا» يلي «لەمەگەتون». سولومون، پراۆيۆشي ۆ يزرايلە ۆ ح ۆ. دو ن.ە.، سلىل ۆسەموگۋششيم ۆولشەبنيكوم، پەرەد كوتورىم سميرياليس ۆسە دۋحي. ۆ «مالوم كليۋچە» يم دانى رابوچيە رەكومەنداتسي پو ۆىزوۆۋ سەميدەسياتي دۆۋح گلاۆنىح دەمونوۆ ي يح پوموششنيكوۆ.

پياتىم كومپونەنتوم ماگي ياۆلياەتسيا ينستيتۋت پروفەسسيونالنىح يسپولنيتەلەي ەتوگو ساكرالنوگو دەيستۆيا - ينستيتۋت ماگوۆ، كولدۋنوۆ (ۆولشەبنيكوۆ). نا سەگودنياشني دەن سۋششەستۆۋيۋت داجە مەجدۋنارودنىە سويۋزى ۆەدم ي كولدۋنوۆ.

مورفوگەنەز ارحەتيپوۆ (نا پريمەرە ماگي)

راسسموترەننىە فۋنكتسيونالنىە رازليچيا ارحەتيپوۆ (مودۋلەي) ي سترۋكتۋرنوە ستروەنيە ماگي نوسيات يزومورفنىي حاراكتەر، ت.ە. نە زاۆيسيات وت يح سودەرجانيا. تەپەر ناستالو ۆرەميا ۆپلوتنۋيۋ زانياتسيا ساكرالنىم سودەرجانيەم ەتيح سيستەم ي پوكازات، چتو ەمۋ سۆويستۆەنەن يستوريچەسكي مورفوگەنەز, ۆ وسنوۆە كوتوروگو لەجيت تيپولوگيا فورم رەليگيوزنوگو سوزنانيا، يلي چتو توجە - تيپولوگيا ساكرالنىح اكتيۆوۆ. پريمەنيتەلنو ك ماگي ەتو وزناچاەت، چتو ۆ زاۆيسيموستي وت تيپا ساكرالنوستي، فيگۋريرۋيۋششەگو ۆ ماگيچەسكوم دەيستۆي، رازليچاەتسيا نەسكولكو ەگو ۆيدوۆ، ۆىسترايۆايۋششيحسيا ۆ پوسلەدوۆاتەلنىي رياد يەرارحيچەسكي ۆسيو بولەە ۋتونچەننىح ي ۆىسوكيح پراكتيك.

1. ناتۋراليستيچەسكايا ماگيا سۋششەستۆۋەت نا وسنوۆە فەتيشيستسكوگو سوزنانيا س يسپولزوۆانيەم رەالنىح يلي منيمىح سۆويستۆ ۆەششەي، كوتورىم پريپيسىۆاەتسيا ساكرالنوە زناچەنيە. درەۆنەيشايا ناتۋراليستيچەسكايا ماگيا وپەريرۋەت س وگنەم ي ۆودوي، س رازليچنىمي ۆيدامي تراۆ، دەرەۆەۆ، مينەرالوۆ. پو سەي دەن سوحرانياەتسيا وبرياد پوسىپات جەنيحا ي نەۆەستۋ زەرنوم، كونفەتامي، مونەتامي، چتوبى سپوسوبستۆوۆات پلودوۆيتوستي ي ماتەريالنومۋ بلاگوپولۋچيۋ مولودوي سەمي. ۆ ماگي چيسەل وسوبوە زناچەنيە پريپيسىۆاەتسيا ەدينيتسە، ترويكە، سەمەركە ي دەۆياتكە (سچيتايۋششەيسيا چيسلوم ۆىسشەگو زناچەنيا), ا تاكجە چيسلۋ 108.

دەيستۆيا ناتۋراليستيچەسكوي ماگي موگۋت بىت ۆەسما سلوجنىمي، و چەم سۆيدەتەلستۆۋەت وپيسانيە يزۆەستنىح درۋيدام پريەموۆ رازۆەدەنيا كوسترا، وبلادايۋششەگو موگۋششەستۆەننوي (ساكرالنوي) سيلوي. سچيتالوس، چتو «نايبولەە سيلەن يمەننو وگون ساموگو موگۋششەستۆەننوگو، ساموگو يسكۋسنوگو ۆ ماگي درۋيدا». سوگلاسنو ودنوي درەۆنەي لەگەندە، «گۋبيتەلنىي وگون يز ريابينى، رازوججەننىي درۋيدامي كوروليا كورماكا، بىل پوبەجدەن بلاگوداتنىم وگنەم، كوتورىي، ۆ سۆويۋ وچەرەد، زاجەگ موگ رۋيتح. پريچينا پرەۆوسحودستۆا موگ رۋيتحا، ۆپروچەم، پروستا. ەگو كوستەر بىل سلوجەن ۆ فورمە ماسلوبويكي س ترەميا ستورونامي ي ترەميا ۋگلامي، نو س سەميۋ حودامي، توگدا كاك ۆ كوسترە نا سەۆەرە [وكازاۆشەمسيا نە ستول موگۋششەستۆەننىم] يمەلوس ليش تري حودا. توت نە بىل ني راسپولوجەن، ني وسوبىم وبرازوم سلوجەن، ا دروۆا دليا نەگو سۆاليلي پروستو گرۋدوي»[16].

وتمەتيم، چتو زنانيە ماگيچەسكوي كونسترۋكتسي كوسترا پوزۆوليلو پريدات وگنيۋ بولشۋيۋ ەففەكتيۆنوست ي پرەۆزويتي پروتيۆنيكا. ۆ وپيساني وبريادا پەرەچيسليايۋتسيا سلەدۋيۋششيە ماگيچەسكي زناچيمىە فاكتورى: يسپولزوۆانيە ريابينى - سۆياششەننوگو دەرەۆا درۋيدوۆ، ترەۋگولنايا فورما كوسترا (ترەۋگولنيك سچيتاەتسيا ماگيچەسكوي فيگۋروي ۆ ارحايچەسكيح پرەدستاۆلەنياح منوگيح نارودوۆ ميرا), سەم حودوۆ ۆ كوستريششە (سەم - تسيفرا س بولشيم ماگيچەسكيم زناچەنيەم), زاپوۆەدنوە زنانيە و «پراۆيلنوم» راسپولوجەني كوسترا. زدەس پەرەچيسليايۋتسيا فەتيشيستسكيە سۆويستۆا ۆەششەي، زادەيستۆوۆاننىح ۆ ماگيچەسكوم وبريادە، ي يمەننو ەتي سۆويستۆا وبەسپەچيۆايۋت، پو پرەدستاۆلەنيام درۋيدوۆ، ەففەكتيۆنوست وپيساننوگو پروتيۆوبورستۆا دۆۋح ماگوۆ.

نە مەنەە سلوجنوي، يزوششرەننوي پو تەحنيكە ي پوروي ۆەسما پرودولجيتەلنوي بىلي وبريادى سەلسكوحوزيايستۆەننوي ماگي پلودوروديا.

2. ماگيا س يسپولزوۆانيەم ساكرالنىح سيل ي ەنەرگي، كوتورىە وبلادايۋت ساموستوياتەلنىم سۋششەستۆوۆانيەم ۆ وتليچيە وت سۆەرحەستەستۆەننىح سۆويستۆ فەتيشەي. ەتو اكتيۆنوست، ەنەرگيا, سكرىتايا ۆ ماتەريالنوم سۋبستراتە، يح نوسيتەلە - ۆ كولدۋناح، ۆەدماح، چاروۆنيكاح. وني ۆلادەيۋت يسكۋسستۆوم بەلوي يلي چەرنوي ماگي ي ۆ وبرياداح يسپولزۋيۋت زاگوۆورى، ۆولشەبنىە زەليا، جەزلى، مەچي، كۋبكي ي ت.پ. تاكيم وبرازوم، كولدۋن، ۆەدما، چاروۆنيك پرينادلەجات ك تيپۋ ماگوۆ, دەيستۆيا كوتورىح ەففەكتيۆنى بلاگوداريا ناليچيۋ ۋ نيح ۆنۋترەننەي ساكرالنوي سيلى ي ەنەرگي. سوۆرەمەننايا ناۋكا وتوجدەستۆلياەت ەتي ساكرالنىە فيگۋرى س ليۋدمي، نادەلەننىمي پارانورمالنىمي سپوسوبنوستيامي ي سترەميتسيا دات يم وبياسنەنيە بەز تراديتسيوننوي ميفولوگيزاتسي ي ميستيفيكاتسي ەتيح ارحايچەسكيح فەنومەنوۆ.

ينتەرەسنو وتمەتيت، چتو پرەدلوجەننايا مورفوگەنەتيچەسكايا تيپولوگيا ماگي سوۆپاداەت س تەم، چتو پيسال وب ارابسكوم وككۋلتيزمە يبن حالدۋن (1332-1406), كوتورىي رازدەليال ماگيۋ نا دۆا تيپا: «چيستۋيۋ» ماگيۋ ي تاليسمانى. «چيستايا» ماگيا - ەتو سيلا، كوتورايا يسحوديت يزنۋتري ماگا بەز پوسرەدنيكوۆ ي «پوموششنيكوۆ» (muawin). «چيستىم» ماگام نەت نەوبحوديموستي زاكلينات دۋحوۆ. ۆسپومنيم و مانا-اكاشە - نەيسچەرپاەموي وككۋلتنوي سيلە، كوتورايا نە ياۆلياەتسيا ني دوبروي، ني زلوي ي ۆسەگدا ناحوديتسيا ۆ راسپورياجەني ۋ ماگا; ەتا سيلا وبلاداەت چۋت لي نە پسيحوفيزيچەسكوي پريرودوي[17]. فاكتيچەسكي يبن حالدۋن يمەەت ۆ ۆيدۋ وككۋلتنۋيۋ ماگيۋ، ت.ە. كولدوۆستۆو.

پري ماگي ۆتوروگو تيپا، پولۋچيۆشەي وبششەە نازۆانيە «تاليسماننوي»، ادەپت ۆستۋپاەت ۆ كونتاكت س ۆنەشنيمي سيلامي ي يسپولزۋەت يح. تاليسمانى نۋجنو يزگوتاۆليۆات ۆ ستروگو وپرەدەلەننوە ۆرەميا. وبىچنو وني سوستويات يز جەلەزا، مەدي يلي يز سپلاۆا ەتيح ماگيچەسكيح مەتاللوۆ. ليۋدي، سترەمياششيەسيا پوسەيات ۆراجدۋ، يزگوتاۆليۆايۋت تاليسمان كۆادراتنوي فورمى ۆ پەريود، كوگدا لۋنا ناحوديتسيا ۆ سوزۆەزدي وۆنا. كرۋگلىي تاليسمان، يزگوتوۆلەننىي ۆ تو جە ۆرەميا، زاستاۆلياەت دۋحا راسسكازات، گدە سپرياتان ەگو كلاد. مەدنايا دوششەچكا سو سلوۆوم ATHORAY, كوتورومۋ پوكروۆيتەلستۆۋيۋت پلەيادى، نادەلياەت سۆەرحەستەستۆەننىمي سپوسوبنوستيامي مورياكوۆ، ۆوينوۆ ي الحيميكوۆ. كوگدا سولنتسە يلي لۋنا ۆويدۋت ۆ سووتۆەتستۆۋيۋششەە زودياكالنوە سوزۆەزديە، پروياۆياتسيا سكرىتىە سۆويستۆا توگو يلي ينوگو تاليسمانا، كوتورىي پرينەسەت پولزۋ ەگو ۆلادەلتسۋ[18]. ۆ داننوم سلۋچاە يبن حالدۋن راسسۋجداەت وب استرالنوي ماگي, يسپولزۋيۋششەي مەحانيزم سۆيازي س استرالنىمي تەلامي، ي رودستۆەننوي ماگي سرودستۆا. تاكيم وبرازوم، تاليسماننايا ماگيا - ناتۋراليستيچەسكايا ماگيا، ەيو ورۋديا يزگوتوۆليايۋتسيا ۆ سووتۆەتستۆي س استرولوگيچەسكيمي پرەدستاۆلەنيامي، چتو گوۆوريت وب يسپولزوۆاني زاپوۆەدنوگو زنانيا, درۋگوگو ارحەتيپا ۆ ناشەي تيپولوگي ەلەمەنتارنوي ساكرالنوي ۆەرى.

ۆ درەۆنەيشيە پەريودى روسسيسكوي يستوري كولدۋنى/كولدۋني پولزوۆاليس بولشوي يزۆەستنوستيۋ كاك ۆراچەۆاتەلي، سپوسوبنىە يزگنات يز بولنوگو ۆرەدونوسنىە سيلى، وچيستيت ي ۆوسستانوۆيت ەگو ورگانيزم. س ۆۆەدەنيەم حريستيانستۆا تسەركوۆ رازۆەرنۋلا ۋپورنۋيۋ بوربۋ س كولدوۆستۆوم ي دوبيلاس ەگو زاكونوداتەلنوگو زاپرەششەنيا. تسارسكايا وكرۋجنايا گراموتا 1648 گ. ي دوموستروي زاپرەششالي «زناتسيا» «ي ۆولحۆوۆ ي س كورەنەم، ي س زەلەم»[19]. ۋ كولدۋنوۆ «كورەنيا ي زەليا» وزناچالي ۋجە نە پروستو ساكرالنىە فەتيشي، ا نەچتو بولشەە - نوسيتەلەي ساكرالنىح (وچيستيتەلنىح ي تسەليتەلنىح) سيل ي ەنەرگي. ۋ ماگا سرەدستۆا فەتيشيستسكيە، ۋ كولدۋنا - وككۋلتنىە، ت.ە. ەنەرگەتيچەسكيە. ا.ن.افاناسەۆ ۋكازىۆاەت نا سپەتسيفيچەسكيە دليا كولدۋنا ماگيچەسكيە دەيستۆا ي يح رەزۋلتاتى، ك كوتورىم نە سپوسوبنى اگەنتى ناتۋراليستيچەسكوي ماگي, نە وبلادايۋششيە وسوبىمي (كولدوۆسكيمي) سيلامي، ەنەرگيامي ي زنانيامي: ۋ كولدۋنوۆ ي ۆەدم - سپوسوبنوستي (سيلى) «سكرادىۆات دوجد، روسۋ، سۆەت، پرويزۆوديت بەسپلوديە، ناۆوديت پورچۋ...[20].

3. سپيريتۋالنايا ماگيا يمەەت دەلو س دۋحوۆنىمي ەنەرگيامي، سيلامي ي سۋششنوستيامي، سۆويستۆەننا داوسيزمۋ، تانتريزمۋ، وبريادنوستي يندەيتسەۆ (ناپريمەر، ۆ تراكتوۆكە ك.كاستانەدى). ۆ داوسيزمە سۋششەستۆۋيۋت دۆا سپوسوبا ساكرالنوگو سوۆەرشەنستۆوۆانيا ادەپتا: «ۆنەشنيايا الحيميا»، وبرەتەنيە دولگولەتيا ي داجە بەسسمەرتيا سرەدستۆامي ناتۋراليستيچەسكوي ماگي ي «ۆنۋترەننيايا الحيميا»، پري كوتوروي سرەدستۆامي سپيريتۋالنوي ماگي وسۋششەستۆلياەتسيا وچيششەنيە ي سوۆەرشەنستۆوۆانيە ەنەرگەتيچەسكيح سۋبستانتسي ورگانيزما دليا پرەۆراششەنيا چەلوۆەكا ۆ بەسسمەرتنىي دۋح، ت.ە. وسۋششەستۆلياەتسيا ساكرالنوە پەرەۆوپلوششەنيە چەلوۆەكا.

چاستو سپيريتۋالنايا ماگيا يسپولزوۆالاس ۆ دەمونستراتسيوننىح تسەلياح شامانامي، يوگامي، فاكيرامي يلي چاروۆنيكامي, كاك نازىۆالي ۆ درەۆنەي رۋسي ليۋدەي، سپوسوبنىح ناۆوديت چارى - ۆىزىۆات گالليۋتسيناتسي، گيپنوتيچەسكيە يلليۋزي. نا گلازاح ۋ يزۋملەننىح سوپلەمەننيكوۆ شامان موگ ۆو ۆرەميا كاملانيا ۆوتكنۋت سەبە ۆ گرۋد نوج يلي ۆىسترەليت يز رۋجيا يلي داجە تانتسەۆات س وترۋبلەننوي گولوۆوي. ۆسيو ەتو پرودەلىۆالوس دليا ۋكرەپلەنيا ۆەرى ۆ ەگو موگۋششەستۆو. يوگي سوزدايۋت ميراجي پەرەد سوبراۆشيميسيا س درۋگوي تسەليۋ - دوكازات يلليۋزورنوست پوۆسەدنەۆنوي كارتينى ميرا، نەسپوسوبنوست وبىدەننوگو ۋما ۋزرەت پودليننۋيۋ رەالنوست.

4. سپيريتيچەسكايا ماگيا سچيتاەتسيا سپوسوبنوي ۆوزدەيستۆوۆات نا دۋحوۆ، داجە سامىح موگۋششەستۆەننىح، ي زاستاۆيت يح ۆىپولنيت پوۆەلەنيە ماگا (ۆولشەبنيكا). ودناكو نە ۆسياكوە ۆزايمودەيستۆيە س دۋحامي سلەدۋەت وتنوسيت ك ماگي: ۆ شامانسكيح وبرياداح پرەيمۋششەستۆەننو يسپولزۋەتسيا ميستيچەسكايا سۆياز س دۋحامي، ا نە ماگيا، تو جە ساموە سلەدۋەت سكازات و سپيريتاح، پراكتيكوۆاۆشيح سەانسى ۆيزۋاليزاتسي دۋحوۆ ۋمەرشيح ي بەسەد س نيمي.

پو تراديتسيوننىم تيبەتسكيم پوۆەريام، يزگنانيە دۋحوۆ - ەدينستۆەننوە ۋنيۆەرسالنوە سرەدستۆو وت ۆسەح ۆىزىۆاەمىح زلىمي دۋحامي بولەزنەي. شيروكو يزۆەستەن ماگيچەسكي وبرياد زاتوچەنيا دۋحوۆ، سوستوياششي ۆ توم، چتو «نەۆيديمىح دەمونوۆ زاستاۆليايۋت ۆويتي ۆ يزوبراجەنيە پرينوسيموي جەرتۆى، پوسلە چەگو يسپولنيتەل وبريادا چيتاەت ناراسپەۆ سووتۆەتستۆۋيۋششەە زاكلينانيە س تەم، چتوبى وني نە سموگلي وسۆوبوديتسيا يز زاتوچەنيا». پري يسپولنەني ەتوگو وبريادا ۆىزىۆايۋتسيا بوجەستۆو-زاششيتنيك يسپولنيتەليا وبريادا ي دۋحي، سوستاۆليايۋششيە سۆيتۋ ەتوگو بوجەستۆا[21].

يزگنانيە «زلوگو دۋحا»، «نەچيستوي سيلى» يز ودەرجيمىح سوۆەرشاەتسيا ۆ كاتوليچەسكوي تسەركۆي پوسرەدستۆوم وبريادا ەكزورتسيزما; ي سەگودنيا نەكوتورىە پراۆوسلاۆنىە سۆياششەننيكي س ەتوي تسەليۋ پرويزۆوديات تاك نازىۆاەمىە وتچيتكي, ۆپروچەم، نەودوبرياەمىە تسەركوۆنىم ناچالستۆوم.

5. ۆىسشايا، ترانستسەندەنتالنايا ماگيا يسپولزۋەتسيا دليا پرينۋديتەلنوگو ۆوزدەيستۆيا نا پوتۋستوروننەە بوجەستۆەننوە ناچالو س تەم، چتوبى پوبۋديت ەگو ك بلاگوجەلاتەلنىم دەيستۆيام ۆ پولزۋ ماگا ي ەگو كليەنتۋرى. تەم سامىم ي نا ۆىسشەم ۋروۆنە ماگيا وستاەتسيا پو سۆوەي پريرودە پرينۋديتەلنىم ۆوزدەيستۆيەم ي پرينتسيپيالنو وتليچاەتسيا وت درۋگيح ارحەتيپوۆ - مولەنيا ي پوكلونەنيا, كوتورىە ۆ رازۆيتىح رەليگياح سچيتايۋتسيا ادەكۆاتنىم وتنوشەنيەم ك ۆەرحوۆنومۋ ساكرالنومۋ سۋششەستۆۋ، توگدا كاك ماگيا وبياۆلياەتسيا نەپوزۆوليتەلنوي گوردىنەي ي دەرزكيم ۆىزوۆوم ۆسەسيلنومۋ بوجەستۆۋ.

مى پودروبنو پروسلەديلي مورفولوگيۋ ماگي، پوكازاۆ نا ەيو پريمەرە سلوجنوست ستروەنيا ەلەمەنتارنىح تيپوۆ ساكرالنوي ۆەرى (فۋنكتسيونالنىح ارحەتيپوۆ-مودۋلەي) ي وسوبەننوستي يح يستوريچەسكوگو مورفوگەنەزا.

ۆ زاكليۋچەنيە وستاەتسيا تولكو بروسيت بەگلىي ۆزگلياد نا وبششۋيۋ كومپوزيتسيۋ ساكرالنوي ۆەرى. ارحەتيپى (ەلەمەنتارنىە ۆەرى) سوستاۆليايۋت ەيو يسحودنىي فۋنكتسيونالنىي رۋبەج، ا ناد نيم نادسترايۆايۋتسيا كومپلەكسنىە ۆەرى، تاكيە كاك شامانيزم، درۋيزم، جرەچەسكيە رەليگي، كوتورىە ۆىپولنيايۋت نە ودنۋ سپەتسياليزيروۆاننۋيۋ فۋنكتسيۋ ارحەتيپا ۆەرى، ا تسەلىي نابور ريادوپولوجەننىح ي ۆزايمودوپولنيايۋششيح درۋگ درۋگا فۋنكتسي. ترەتي ۋروۆەن وبرازۋيۋت ۋنيۆەرسالنىە ۆەرى، پرەدستاۆيتەليامي كوتورىح ياۆليايۋتسيا رازۆيتىي داوسيزم، بۋدديزم، يندۋيزم، مونوتەيستيچەسكيە رەليگي.

ۆ يستوري پرويسحوديل پەرەحود وت ەلەمەنتارنىح ۆەر ك كومپلەكسنىم، ا زاتەم ك ۋنيۆەرسالنىم، ودناكو نابليۋداەتسيا ي وبراتنىي پروتسەسس ۆىدەلەنيا ەلەمەنتارنىح ۆەر يز كومپلەكسنىح (نەوشامانيزم ۋجە نە ياۆلياەتسيا شامانسكيم كومپلەكسوم، ا سۆەلسيا ك استرالنىم پۋتەشەستۆيام). سوۆرەمەننىە ۋنيۆەرسالنىە رەليگي تاكجە ستولكنۋليس س ينۆوليۋتسيوننىم پروتسەسسوم - يح وكرۋجاەت ۆسيو بولەە پلوتنايا اۋرا نوۆىح رەليگيوزنىح دۆيجەني، ميستيچەسكيح تەچەني، رازنووبرازنىە نەوميفولوگي. تەم ۆاجنەە ستانوۆيتسيا ناۋچنوە يسسلەدوۆانيە فۋنكتسيونالنىح ەلەمەنتوۆ، يز كوتورىح يستوريچەسكي سلوجيليس گرانديوزنىە رەليگيوزنىە سيستەمى سوۆرەمەننوستي ي نا كوتورىە وني نا ناشيح گلازاح راسپادايۋتسيا.

 


پريمەچانيا

[1]      موسس م. سوتسيالنىە فۋنكتسي سۆياششەننوگو // موسس م. يزبر. پرويزۆەدەنيا. سپب.، 2000. س. 229.

[2] دۋگاروۆ د.س. يستوريچەسكيە كورني بەلوگو شامانيزما نا التاە. م.، 1991.

[3] ينىە تراكتوۆكي پريرودى رەليگيوزنوي ۆەرى: ۆ كاچەستۆە دارا بوجەگو، ليبو ۆروجدەننوگو سۆويستۆا چەلوۆەچەسكوگو سوزنانيا، ليبو پروياۆلەني پودسوزنانيا، ليبو پەريناتالنىح پەرەجيۆاني چەلوۆەكا - ۆ پرينتسيپە نە وتۆەرگايۋت فۋنكتسيونالنوگو زناچەنيا راسسماتريۆاەموگو ساكرالنوگو ارحەتيپا - مودۋليا-ۋستانوۆكي.

[4] موسس م. نابروسوك وبششەي تەوري ماگي // سوتسيالنىە فۋنكتسي سۆياششەننوگو. سپب.، 2000. س. 232.

[5] سلوۆار انتيچنوستي. م.، س. 561.

[6] يدريس شاح. ماگيا ۆوستوكا. م.، 2000. س. 101.

[7] گەنون ر. رازمىشلەنيا وب يندۋيزمە /پەر. ت.ب.ليۋبيموۆوي. م.، 2003. س. 87.

[8] سم.: بەكوريۋكوۆ ا. دياكون. فرانتسيسك اسسيزسكي ي كاتوليچەسكايا سۆياتوست. يزدانيە سرەتەنسكوگو موناستىريا. 2001. س. 29-32; سۆياتوي فرانتسيسك اسسيزسكي. سوچينەنيا. م.، س. 151, 155, 159; پرەپودوبنىح وتتسوۆ ۆارسانۋفيا ي يواننا رۋكوۆودستۆو ك دۋحوۆنوي جيزني. م.، 1993. وتۆەت سۆ. نيفونتا 2; سوبرانيە پيسەم سۆياتيتەليا يگناتيا، ەپيسكوپا كاۆكازسكوگو. سپب.، 1995. س. 262, 424.

[9] پريمەچاتەلنى ۆىسكازىۆانيا م.موسسا پو ەتومۋ ۆوپروسۋ. گوۆوريا و رازليچي مەجدۋ ماگيەي ي رەليگيەي، موسس وتمەچاەت، چتو «ەسلي ي سۋششەستۆۋيۋت وبريادى، ياۆنو وتليچايۋششيەسيا وت نومينالنو رەليگيوزنىح، تو يمەننو ۆ ماگي» (موسس م. نابروسوك وبششەي تەوري ماگي // سوتسيالنىە فۋنكتسي سۆياششەننوگو. سپب.، 2000. س. 230). ۆمەستە س تەم ون نادەەتسيا «ۆ سكوروم ۆرەمەني رازرەشيت پروتيۆورەچيۆىي ۆوپروس وتنوشەنيا ماگي ي رەليگي» (تام جە. س. 231).

[10] سم.: سۋلتانوۆا ميرا. فيلوسوفيا كۋلتۋرى تەودورا روززاكا: (وچەرك فيلوس. پۋبليتسيستيكي). م.، 2005.

[11] پو سلوۆام يۋ.س.ۆلاديميروۆا، «كاك فيزيكا، تاك ي فيلوسوفيا ي رەليگيا، پرەدستاۆليايۋت سوبوي ۆيدەنيە ودنوگو ميرا س رازنىح پوزيتسي... سوپوستاۆلەنيە دۆۋح ترويچنىح سيستەم ۆ سوۆرەمەننوي فيزيكە ي ۆ فيلوسوفسكو-رەليگيوزنىح ۋچەنياح، پونيماەمىح كاك وتراجەنيە رازنىح ستورون ودنوي ي توي جە دەيستۆيتەلنوستي، وتكرىۆاەت نوۆىە ۆوزموجنوستي دليا پلودوتۆورنوگو سوترۋدنيچەستۆا دەياتەلەي رازليچنىح سفەر زنانيا» (كۋرسيۆ موي. - ە.ب.) (ۆلاديميروۆ يۋ.س. فۋندامەنتالنايا فيزيكا، فيلوسوفيا ي رەليگيا (رازمىشلەنيا فيزيكا-تەورەتيكا) // ناۋكا. فيلوسوفيا. رەليگيا: ۆ پويسكاح وبششەگو زنامەناتەليا. م.، 2003. س. 120, 133.

نا ناش ۆزگلياد، پويسك وبششەگو زنامەناتەليا رازليچنىح ستورون ي ناپراۆلەني كۋلتۋرى وپراۆدان، نو نەپراۆومەرنو پود ەتيم پرەدلوگوم يگنوريروۆات پرينتسيپيالنوە رازليچيە زاداچ، سۆويستۆەننىح رەليگي ي ناۋكە. نازناچەنيە پەرۆوي سوستويت ۆ رەگۋليروۆاني چەلوۆەچەسكوي جيزنەدەياتەلنوستي پري وسۆوەني چەلوۆەكوم وكرۋجايۋششەگو ميرا، س تەم چتوبى پوددەرجيۆات وپتيمالنوە راۆنوۆەسيە مەجدۋ تەم ي درۋگيم. نازناچەنيە ۆتوروي (ناۋكي) - ۆ پوزناني وبەكتيۆنوي رەالنوستي. ەتي رازنىە ۋستانوۆكي رەليگي ي ناۋكي نە تولكو يح رازدەليايۋت، نو، كونەچنو، ي وبەدينيايۋت، تولكو نا بولەە وبششەم ۋروۆنە كونەچنوي تسەلي - ۋتۆەرجدەنيا سۋششەستۆوۆانيا چەلوۆەچەسكوي تسيۆيليزاتسي.

[12] وچەن ۆاجەن ۆىۆود م.موسسا و ساكرالنوي سپەتسيفيكە ماگي، كوتورايا، پو ەگو منەنيۋ، پرەدپولاگاەت راسشيرەنيە پونياتيا ساكرالنوگو، ۆكليۋچەنيە ۆ نەگو نە تولكو پوتۋستوروننيح سيل، نو ي ساميح مەحانيزموۆ ماگي. موسس پيشەت: «ەسلي نام ۋداستسيا نايتي ۆ وسنوۆاني ماگي پونياتيا، رودستۆەننىە پونياتيۋ ساكرالنوگو، تو مى ۆپراۆە بۋدەم راسپروسترانيت نا ليۋبوي ۆيد ميستيچەسكوي ي تراديتسيوننوي تەحنيكي تو، چتو بىلو ۋستانوۆلەنو نامي نا ماتەريالە جەرتۆوپرينوشەني. يبو ماگيچەسكيە وبريادى، نا پەرۆىي ۆزگلياد، ەتو يمەننو تە، چتو ۆ نايمەنشەي ستەپەني پرەدپولاگايۋت ۆمەشاتەلستۆو ساكرالنىح سيل. تاكوە يسسلەدوۆانيە دولجنو پريۆەستي ناس ك وبششەي تەوري ريتۋالا. نو ناشي نامەرەنيا نە وگرانيچيۆايۋتسيا ەتيم. ودنوۆرەمەننو مى وبراششاەمسيا ك تەوري پونياتيا ساكرالنوگو; ۆەد ەسلي مى ۆيديم، چتو ۆ ماگي دەيستۆۋيۋت پونياتيا تاكوگو رودا، تو پولۋچاەم سوۆەرشەننو درۋگوە پرەدستاۆلەنيە و ەگو زناچەني، ۆسەوبششنوستي ي پرويسحوجدەني پونياتيا ساكرالنوگو» (موسس م. نابروسوك وبششەي تەوري ماگي // سوتسيالنىە فۋنكتسي سۆياششەننوگو. سپب.، 2000. س. 230).

[13] يدريس شاح. ماگيا ۆوستوكا. م.، 2000. س. 104.

[14] افاناسەۆ ن.ا. پرويسحوجدەنيە ميفا. م.، 1996. ستاتيا «ۆەدۋن ي ۆەدما». س. 37.

[15] ەرماكوۆ م.ە. ماگيا كيتايا. م.، 2003. س. 78.

[16] لەرۋ ف. درۋيدى. س. 154-155.

[17] يدريس شاح. ماگيا ۆوستوكا. م.، 2000. س. 101.

[18] تام جە. س. 104, 103.

[19] افاناسەۆ ن.ا. پرويسحوجدەنيە ميفا. س. 34.

[20] تام جە. س. 39.

[21] ۆوسحوجدەنيە ك داو. م.، س. 357-358.

http://www.intelros.ru/readroom/orientiry-metafizicheskie-issledovaniya-cheloveka/vyp-4-2007/print:page,1,7857-arxetipy-sakralnogo-soznaniya-i-deyatelnosti.html

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

قانداستار قازاققا، قازاقستانعا نە بەردى؟

رايىس ءارىپجانۇلى 2320
الاشوردا

تۇركىلىك تەك جانە تۇركى-موعول بىرلىگى

ءجادي شاكەنۇلى 1170
قاۋىپ ەتكەننەن ايتامىن

گازدىڭ گەوساياسي «گەموررويى»

ءامىرجان قوسان 1397