جەكسەنبى, 4 جەلتوقسان 2022
جاڭالىقتار 3256 0 پىكىر 25 جەلتوقسان, 2010 ساعات 09:38

روسسيسكايا مولودەج ۆ پويسكاح ۆەرى وبراششاەتسيا ك يسلامۋ

المەتەۆسك، روسسيا - ۋ رۋستاما ساراچەۆا دولجنا بىلا بى بولەت گولوۆا س پوحمەليا، كوگدا ون ۆپەرۆىە ستۋپيل ۆ تسەنترالنۋيۋ مەچەت تۋت. ون حوتەل ۋسترويت شۋمنۋيۋ ۆەچەرينكۋ پرەدىدۋششيم ۆەچەروم، تاك سكازات پروۆودى سەبيا پەرەد ۋحودوم ۆ يسلام. نو پارني، س كوتورىمي ون بىل، ليش ناسمەياليس ناد ەگو مىسليامي و مەچەتي، ي پوشلي پيت سامي.

ي ۆوت ون، ك سوجالەنيۋ، س ياسنوي گولوۆوي، ي س پياتيستامي رۋبليامي، تاك ي نە پوتراچەننىمي نا ۆودكۋ ي ۆسە ەششە لەجاششيمي ۆ ەگو كارمانە، پودنيماەتسيا پو ستۋپەنيام بولشوي ورانجەۆو-روزوۆوي مەچەتي، كوتورايا ۆوزۆىشاەتسيا ناد چاستيۋ ەتوگو نەبولشوگو نەفتيانوگو گورودا ك ۆوستوكۋ وت ۆولگي.

ەتو بىلو ۆ كونتسە سەنتيابريا 2006, ناچالو مەسياتسا رامادان. كوگدا ون ۆوزۆراششاەتسيا ۆ سۆويح مىسلياح سەيچاس ك تەم سوبىتيام، ون ۆسپوميناەت، چتو نە بىل ۋۆەرەن، پوچەمۋ رەشيل پريتي، يلي چەگو وجيدات. ەمۋ بىلو 17, ون بىل نەرۆنىم ي ۆوزبۋجدەننىم، پو سوبستۆەننىم سلوۆام، حۋليگانوم، نارۋشيتەلەم سپوكويستۆيا، پوتيحونكۋ زاكالياەمىي جيزنيۋ، ۆەدۋششەي زا رامكي زاكونا، نو پو-پرەجنەمۋ چۋۆستۆيتەلنىي ك وسكوربلەنيام ي پرەزرەنيۋ، كوتورىە تاك ي يششۋت زدەس مولودىح ليۋدەي بەز بۋدۋششەگو.

كوگدا ون پروشەل چەرەز بولشيە دۆوينىە دۆەري مەچەتي، ون سدەلال سۆوي پەرۆىە شاگي نا پۋتي ك پريسوەدينەنيۋ ك ۋسيلەننومۋ يسلامسكومۋ ۆوزروجدەنيۋ زدەس، ۆ مۋسۋلمانسكوم تسەنترە روسسي، كوتوروە چەرپاەت وسوبۋيۋ سيلۋ يز مولودەجي.

المەتەۆسك، روسسيا - ۋ رۋستاما ساراچەۆا دولجنا بىلا بى بولەت گولوۆا س پوحمەليا، كوگدا ون ۆپەرۆىە ستۋپيل ۆ تسەنترالنۋيۋ مەچەت تۋت. ون حوتەل ۋسترويت شۋمنۋيۋ ۆەچەرينكۋ پرەدىدۋششيم ۆەچەروم، تاك سكازات پروۆودى سەبيا پەرەد ۋحودوم ۆ يسلام. نو پارني، س كوتورىمي ون بىل، ليش ناسمەياليس ناد ەگو مىسليامي و مەچەتي، ي پوشلي پيت سامي.

ي ۆوت ون، ك سوجالەنيۋ، س ياسنوي گولوۆوي، ي س پياتيستامي رۋبليامي، تاك ي نە پوتراچەننىمي نا ۆودكۋ ي ۆسە ەششە لەجاششيمي ۆ ەگو كارمانە، پودنيماەتسيا پو ستۋپەنيام بولشوي ورانجەۆو-روزوۆوي مەچەتي، كوتورايا ۆوزۆىشاەتسيا ناد چاستيۋ ەتوگو نەبولشوگو نەفتيانوگو گورودا ك ۆوستوكۋ وت ۆولگي.

ەتو بىلو ۆ كونتسە سەنتيابريا 2006, ناچالو مەسياتسا رامادان. كوگدا ون ۆوزۆراششاەتسيا ۆ سۆويح مىسلياح سەيچاس ك تەم سوبىتيام، ون ۆسپوميناەت، چتو نە بىل ۋۆەرەن، پوچەمۋ رەشيل پريتي، يلي چەگو وجيدات. ەمۋ بىلو 17, ون بىل نەرۆنىم ي ۆوزبۋجدەننىم، پو سوبستۆەننىم سلوۆام، حۋليگانوم، نارۋشيتەلەم سپوكويستۆيا، پوتيحونكۋ زاكالياەمىي جيزنيۋ، ۆەدۋششەي زا رامكي زاكونا، نو پو-پرەجنەمۋ چۋۆستۆيتەلنىي ك وسكوربلەنيام ي پرەزرەنيۋ، كوتورىە تاك ي يششۋت زدەس مولودىح ليۋدەي بەز بۋدۋششەگو.

كوگدا ون پروشەل چەرەز بولشيە دۆوينىە دۆەري مەچەتي، ون سدەلال سۆوي پەرۆىە شاگي نا پۋتي ك پريسوەدينەنيۋ ك ۋسيلەننومۋ يسلامسكومۋ ۆوزروجدەنيۋ زدەس، ۆ مۋسۋلمانسكوم تسەنترە روسسي، كوتوروە چەرپاەت وسوبۋيۋ سيلۋ يز مولودەجي.

ساراچەۆۋ بىلو 2 گودا، كوگدا رازۆاليلسيا سوۆەتسكي سويۋز، 5, كوگدا رازرازيلاس پەرۆايا ۆوينا ۆ چەچنە، ي 12 ۆ دەن تەراكتوۆ 11 سەنتيابريا. ۆسيا ەگو جيزن بىلا ەروي كاتاكليزموۆ، رۆاۆشەگوسيا نا چاستي ستاروگو ميرا، ۆوينى پروتيۆ مۋسۋلمان، نا رودينە ي زا گرانيتسەي. ۆسە، چتو رانشە سچيتالوس پودليننىم، و چەم موجنو بىلو گوۆوريت س ۋۆەرەننوستيۋ، وكازالوس نيچەم، سيستەما تسەننوستەي رازرۋشيلاس. ي تەپەر ون پريسوەدينيالسيا ك درۋگيم پرەدستاۆيتەليام سۆوەگو پوكولەنيا، كوتورىە يسكالي التەرناتيۆنىە اۆتوريتەتى ۆ رەليگي. وني پريسوەدينيايۋتسيا ك گلوبالنومۋ سووبششەستۆۋ، ي ۆ تو ۆرەميا، كوگدا بۋرنىە ستراستي بەرەديات ەتو سووبششەستۆو.

ۆ مەچەتي وني ۋچات، چتو اللاح ناكازىۆاەت يراكتسەۆ زا يح ەرەس. وني ۋچات، چتو تەراكتى 11 سەنتيابريا بىلي پروۆەدەنى امەريكانسكيمي اگەنتامي، يلي موجەت بىت كاكيمي-تو درۋگيمي اگەنتامي، چتوبى سپروۆوتسيروۆات ۆوينۋ پروتيۆ مۋسۋلمان. نو پري ەتوم وني ۋچات تاكجە ي تو، چتو تە، كتو حوچەت پوەحات ي پريسوەدينيتسيا ك سراجەنيام ۆ افگانيستانە يلي پاكيستانە - ا مولودىە ليۋدي، كوتورىە سترەميليس يمەننو ك ەتومۋ، پروەزجالي چەرەز المەتەۆسك - زابلۋجدايۋتسيا. نە ۆرەميا سەيچاس. يسلامۋ وني نۋجنى زدەس، ۆ روسسي.

يح ۆەرا، كاك بى تام ني بىلو، نە رازجيگاەتسيا پوليتيكوي. ەسلي بى ەتو بىلو تاك، روسسيسكيە ۆلاستي وبرۋشيليس بى نا مەچەت ۋجە داۆنو. ساراچەۆ پودنيالسيا پو ەتيم ستۋپەنيام، ۆ ەتوت دەن چەتىرە گودا نازاد، نە يز-زا گنەۆا، ا ۆ پويسكە ۆىحودا يز بەسسمىسلەننوستي ەگو توگداشنەي جيزني.

پوستروەننايا ۆ 1990-ح گوداح پري پوددەرجكە ساۋدوۆسكوي اراۆي، مەچەت پرويزۆوديت سيلنوە فيزيچەسكوە ۆپەچاتلەنيە. ۆنۋتري - سلوجنىي دەرەۆياننىي ورنامەنت، كراسيۆىە كراسنىە ي سينيە كوۆرى، ا تاكجە تششاتەلنو پودوبراننىە موزايچنىە پليتكي. پو پرازدنيكام نا سلۋجبى سوبيرايۋتسيا ۆەرۋيۋششيە. ۆو ۆرەميا پولۋدەننوي موليتۆى، كوگدا وني وبراششايۋتسيا ليتسوم نا يۋگو-زاپاد، ك مەككە، ۆ وكنە سپراۆا مەلكاەت ۆەليكولەپنوە جەمچۋجنو-روزوۆوە نەبو، كاكوە-تو پوچتي نەزەمنوە، داجە كوگدا سولنتسە نا زاكاتە وتراجاەتسيا وت پياتي زولوتىح كۋپولوۆ پراۆوسلاۆنوي تسەركۆي ناپروتيۆ.

"يا بىل پوترياسەن، - ۆسپوميناەت ساراچەۆ، - يا نە موگ پونيات، گدە يا. ي ۆوكرۋگ بىلي تولكو مولودىە ليۋدي. وني حوروشو كو منە وتنەسليس. مەنيا نيكوگدا ەششە تاك رادۋشنو نە پرينيمالي، كاك تام".

ون ۋۆيدەل زناكومىە ليتسا. الماس تيحونوۆ، نەكوگدا بولشوي تۋسوۆششيك ي حۋليگان، ۆپوسلەدستۆي پروپاۆشي يز پوليا زرەنيا، بىل تام ي موليلسيا. نا ساراچەۆا پرويزۆەلو بولشوە ۆپەچاتلەنيە تو، كاك ۆىگليادەل الماس - وت نەگو يسحوديلو ۋديۆيتەلنوە سپوكويستۆيە ي بەزمياتەجنوست.

ۆ پوسلەدۋيۋششيە دني ەتا كارتينا وستاۆالاس ۆ گولوۆە ساراچەۆا. ون رەشيل ۆەرنۋتسيا ۆ مەچەت، ا پوتوم سنوۆا، ي سنوۆا. ەمۋ پريشلوس ۆىتەرپەت ناسمەشكي سۆويح ستارىح پرياتەلەي، ي ەتو بىلو ترۋدنو - نو ۆوزموجنو ەتو توجە ۋكرەپيلو ەگو رەشيموست. ون ناچال ۆيدەت يح ۆ نوۆوم سۆەتە، بلاگوداريا چەمۋ ستالو پروششە وتكازاتسيا وت ۆىپيۆكي، وت بەسكونەچنىح تۋسوۆوك نا ۋليتساح، وت پوبەگوۆ ۆ دەرەۆنيۋ، گدە وني موگلي تۋسيت نوچي ناپرولەت، پودالشە وت روديتەلسكيح گلاز. ساراچەۆ ۆ كونتسە كونتسوۆ پريشەل ك پونيمانيۋ توگو، چتو مير پولون دياۆولوۆ، يسكۋشەني، ي وبيازاننوست حوروشەگو مۋسۋلمانينا - بوروتسيا س ەتيمي دياۆولامي، پرەودولەۆات ەتي يسكۋشەنيا.

ي گدە-تو تۋت، ون زناەت، حوتيا ەششە پرودولجاەت رابوتات ناد تەم، چتوبى پونيات ەتو سوبستۆەننىم ۋموم، كروەتسيا زناچەنيە دجيحادا. «ەتو بوربا پروتيۆ تەح، كتو نە ۆەريت، - گوۆوريت ون، - ەتو نە پروۆەركا. دجيحاد ەتو ۆوينا». ساراچەۆ تاتارين. ەگو پرەدكي پرينيالي يسلام ۆ IX ۆەكە، كوگدا تاتارستان بىل سيلنىم ساموستوياتەلنىم گوسۋدارستۆوم. پوسلەدنيە 450 لەت تاتارى جيۆۋت پود ۆلاستيۋ روسسي; گوردياس سۆويم ناسلەديەم، وني سچيتايۋت سەبيا ەستەستۆەننىمي ليدەرامي روسسيسكوگو 30-ميلليونوگو مۋسۋلمانسكوگو ناسەلەنيا.

نو پرەدكي ساراچەۆا نە پراكتيكوۆالي يسلام تاك، كاك ون پونيماەت ەگو سەگودنيا. زا تىسياچەلەتيە تاتارى رازرابوتالي بوگاتۋيۋ ي سلوجنۋيۋ تەولوگيچەسكۋيۋ سيستەمۋ، سوچەتايۋششۋيۋسيا س راتسيونالنىم مىشلەنيەم ي نە زابىۆايۋششۋيۋ و نەوبحوديموستي سوسۋششەستۆوۆات س حريستيانامي-رۋسسكيمي. ۆ كازاني، ستوليتسە تاتارستانا، رەليگيوزنىي يستەبليشمەنت سترەميتسيا سوبليۋدات ەتۋ تراديتسيۋ ي سەگودنيا.

نو سوۆەتسكوە ۆراجدەبنوە وتنوشەنيە ك رەليگي وستاۆيلو منوگيح تاتار ليش س پوۆەرحنوستنىم وششۋششەنيەم يح مۋسۋلمانسكوگو ناسلەديا. كوگدا ون روس، ۆسپوميناەت ساراچەۆ، رەليگيا وزناچالا دەدۋشەك ي بابۋشەك ي پرازدنيكي، ي پوچتي نيچەگو بولشە. نو ي تو ۋجە توگدا، سرازۋ پوسلە رازۆالا سسسر، ارابسكيە پروپوۆەدنيكي پريشلي ۆ تاتارستان، ي وني يسپوۆەدوۆالي سوۆسەم ينوي تيپ يسلاما - بولەە جەستكي، بولەە پروستوي، بولەە پۋريتانسكي. ون پۋستيل تۋت كورني ي موششنو ۆزىۆاەت ك مولودىم، كوتورىح، كاك ساراچەۆا، ۆلەچەت ك ەگو پوريادكۋ، ەگو پراۆيلام، ي ەگو چيستوتە.

مەدلەننوە/پوستەپەننوە پرينياتيە

المەتەۆسك، گورود سو 150-تىسياچنىم ناسەلەنيەم ي نە يمەيۋششي يستوري - ون بىل وسنوۆان ۆ 1955 - لەجيت سرەدي بۋرىح گور، ۆ چەتىرەح چاساح ەزدى ك ۆوستوكۋ وت كازاني. ي ەتو نە ماتەريالنايا نيششەتا پريۆوديت مولودىح تاتار ك يسلامۋ، پوتومۋ چتو نەفت ي گاز پرينەسلي پروتسۆەتانيە، ەتو نيششەتا دۋحوۆنايا - ۆ سترانە، گدە كاجدىي ينستيتۋت - وت شكول ي بولنيتس دو ميليتسي - پرەيسپولنەن تسينيزما ي كوررۋپتسي.

روديتەلي ساراچەۆا رازۆەليس، كوگدا ون بىل مالەنكيم. ەگو مات رابوتاەت نا ترۋبنوم زاۆودلە; ۋ ساراچەۆا سەيچاس توجە ەست تام رابوتا، ون وپەراتور گيدراۆليچەسكوگو پرەسسا. ون ۆسە ەششە جيۆەت ۆ كۆارتيرە ماتەري.

كوگدا ون وبراتيلسيا ك يسلامۋ، ون ۋزنال، چتو كاجدىي روجداەتسيا س ۆنۋترەننەي ۆەروي، ي «ەتو روديتەلي وتۆراششايۋت چەلوۆەكا وت رەليگي». نە وبيازاتەلنو روديتەلي ۆ بۋكۆالنوم سمىسلە سلوۆا، دوباۆلياەت ون; ەتو موجەت بىت مەتافوروي وبششەستۆا. نو ەتو ۆرياد لي نەوجيداننوست، چتو ەگو سوبستۆەننىە مات ي وتەتس بىلي نە رادى ەگو رەليگيوزنومۋ پروبۋجدەنيۋ ي وتريتسانيۋ كۋلتۋرى، ۆ كوتوروي وني جيلي.

«وني نە پونيالي، - گوۆوريت ون، - بىلي سراجەنيا ي سسورى. نو كونەچنو وني پروستو س ۋما سحوديلي، كوگدا يا پريحوديل دوموي پوزدنو ي پيانىم». پوەتومۋ كوگدا وني ۋۆيدەلي، چتو ەتو پرەكراتيلوس، وني ناچالي پوستەپەننو مەنيات سۆوە منەنيە. سەيچاس، گوۆوريت ون، ەسلي ەگو مات ۆيديت ەگو دوما مولياششيمسيا، ونا زاكرىۆاەت دۆەر ي نە ۆمەشيۆاەتسيا. (ونا رەشيتەلنو وتكازالاس داۆات ينتەرۆيۋ دليا ەتوي ستاتي).

ۆ ەتوم گودۋ ۆ پەرۆىي راز وني دالي ەمۋ دەنەگ نا پوكۋپكۋ جەرتۆەننوگو بارانا.

16 نويابريا بىل دەن، كوگدا مۋسۋلمانە چتيات يبراگيما، كوتورىي نامەرەۆالسيا پەرەرەزات گورلو سۆوەمۋ سىنۋ يسمايلۋ، نو ۆمەستو ەتوگو پوجەرتۆوۆال بارانا. پوسلە ۋترەننەي سلۋجبى ۆ مەچەتي، وگرومنايا تولپا ۆىشلا نا ۋليتسۋ نا پاركوۆكۋ دليا اۆتوبۋسوۆ. كوتورايا ۆ ەتوت راز بىلا زاپولنەنا گرۋزوۆيكامي فەرمەروۆ، ۆ كاجدوم يز كوتورىح بىلو پريمەرنو پو ديۋجينە وۆەتس. پود سىرىم نەبوم پرەدسەداتەلستۆوۆال گلاۆنىي يمام، ۆ سەروي شاپكە، سدەلاننوي يز كوجي ۋتروبنوگو ياگنەنكا. ۆمەستە س نيم ستويالي چلەنى گورودسكوي ادمينيستراتسي، ۆەتەرينارنىي سلۋجاششي، ي سوترۋدنيكي سلۋجب بەزوپاسنوستي ۆ شتاتسكوم.

وۆەتس - يح بىلو بولەە شەستيسوت - كاجدايا سو سۆيازاننىمي ترەميا نوگامي - وتنەسلي نا رازلوجەننىە نا زەملە دەرەۆياننىە پوددونى، گدە يم پەرەرەزالي يارەمنىە ۆەنى. كروۆ ستەكلا پو جەلوبام، ۋستروەننىم ۆدول كاجدوگو يز پوددونوۆ. ۆرەميا وت ۆرەمەني مياسنيكۋ پريحوديلوس سيدەت نا جيۆوتنوم وكولو مينۋتى يلي بولشە پوسلە توگو ەگو گولوۆۋ ناپولوۆينۋ وترەزالي، پوكا ونا نە ۋداريتسيا ي نە ۋپادەت.

پوتوم س تۋش سنيمالي كوجۋ ي رازدەليالي نا تري چاستي - ودنۋ دليا جەرتوۆاتەليا، ودنۋ دليا ەگو رودستۆەننيكوۆ، ي ودنۋ دليا بەدنىح.

«تە كتو رازرەجەت مۋسۋلمانينا نا تري چاستي، زناچيتەلنو حۋجە تەح، كتو رازرەزاەت نا تري چاستي وۆتسۋ»، - سكازال يمام، نايل بەن احماد ساحيبجانوۆ.

ساراچەۆ پريشەل دوموي سچاستليۆىي، گوردىي پروفەسسيەي ەگو ۆەرى. يمام توجە پوشەل دوموي سچاستليۆىي. ەتو بىلا كرۋپنەيشايا بوينيا ۆ المەتەۆسكە.

سترەمياس ك ۆەرە

53-لەتني ساحيبجانوۆ وبۋچالسيا بىت يماموم ۆ سوۆەتسكوم ۋزبەكيستانە. ون راسسكازىۆاەت، چتو ەمۋ پريحوديلوس يمەت دەلو س اگەنتامي كگب، كوتورىە ناۆودنيلي رەليگيوزنىە شكولى ۆ تە دني، ي ون گوۆوريل يم تو، چتو وني حوتەلي ۋسلىشاتيۋ. تو، چتو چەلوۆەك گوۆوريت، پرەدپولاگاەت ون، - ەتو سوۆسەم نە وبيازاتەلنو تو، چتو ۋ نەگو نا سەردتسە.

سەگودنيا، كاك گوۆوريت ساحيبجانوۆ، ەگو تسەل - پوموچ تاتارام ۆەرنۋت يح تراديتسيوننۋيۋ رەليگيۋ. دا، ون ۋچيلسيا ۆ ساۋدوۆسكوي اراۆي ۆ 1990-ح، ي دا، ۆ شكولە، كوتورۋيۋ ون ۆوزگلاۆلياەت، يسپولزۋەتسيا ساۋدوۆسكي ۋچەبنىي پلان. نو رازۋمەەتسيا ون پريۆەرجەن تاتارسكوي تراديتسيوننوي ۆەتۆي يسلاما - حانافي. ەسلي بى نە بىل، ەگو شكولا پوتەريالا بى ليتسەنزيۋ. ون پروستو حوچەت پوموچ سبيۆشيمسيا س پۋتي تاتارام، پوستراداۆشيم وت ۋداروۆ ۆەكوۆوگو روسسيسكوگو ي سوۆەتسكوگو پراۆلەنيا، نايتي سۆوي پۋت.

ەگو وپپونەنتى ۆ كازاني گوۆوريات، چتو ەگو يسلام ياۆلياەتسيا حانافي تولكو پو نازۆانيۋ، چتو ۆو ۆسەم وستالنوم ون يمەەت پريزناكي سۆوەگو ارابسكوگو - سالافيستسكوگو پرويسحوجدەنيا. وني ۋتۆەرجدايۋت، چتو ون كونتسەنتريرۋەتسيا نا يسلامسكوي چيستوتە - ي ەتو وبوروتنايا ستورونا نەتەرپيموستي پو وتنوشەنيۋ ك درۋگيم مۋسۋلمانام، ا تاكجە يستوۆوست ي فاناتيزم كاك سلەدستۆيە دۋحوۆنوي وگرانيچەننوستي.

"المەتەۆسك - تسەنتر يسلامسكوگو راديكاليزما ۆ روسسي", - گوۆوريت رافيك مۋحامەتشين، رەكتور روسسيسكوگو يسلامسكوگو ۋنيۆەرسيتەتا ۆ كازاني. "وني ستارايۋتسيا ۆەرنۋت ميفيچەسكي يسلام. ي وني نەپرەدسكازۋەمى، پوتومۋ چتو وني وتكازىۆايۋتسيا ۋچيتسيا ۋ يستوري".

المەتەۆسك، گوۆوريت ون، ساموە وپاسنوە مەستو ۆ روسسي.

ي نەسموتريا نا ەتو پريتياگاتەلنوستيۋ يسلاما دليا ساراچەۆا ستالو ەگو وبەششانيە پروستوگو ۆنۋترەننەگو سچاستيا. "ۋ مەنيا بىل ۆىبور، - گوۆوريت ون، - ليبو ۋليتسا - الكوگول ي سيگارەتى ي ۆسيا ەتا دريان، يلي وچەن پرياتنايا اتموسفەرا ي سلاۆنىە ليۋدي.

تەپەر، ۆمەستو توگو چتوبى تۋسوۆاتسيا، ون يگراەت ۆ پولنوستيۋ مۋسۋلمانسكوي كوماندە پو رەگبي. ون پەت كوفە ۆمەستو ۆودكي، ي تام، گدە رانشە ليۋبيل تانتسەۆات، تەپەر پرەدپوچيتاەت پروستو پروگۋليۆاتسيا. رابوتا ەتو پروستو رابوتا، نو زارپلاتا پوزۆولياەت ەمۋ پروۆوديت ۆەسەلىە چاسى ۆ بانە - روسسيسكوي ساۋنە.

ەگو نوۆىە درۋزيا ۆ مەچەتي پوجەنيليس، ۋ نيح ەست رابوتا، دەتي ي ماشينى. تسەل ساراچەۆا - جيت حوروشەي، رەسپەكتابەلنوي جيزنيۋ. ون راسسماتريۆاەت يسلام كاك سپوسوب دوستيچ ەتوگو.

ەتو نە سوۆسەم راديكالنو. نو ون ترەۆوجنو وششۋششاەت، چتو ەگو يسلام - ەتو چتو-تو بولشەە، چەم ەتو. ۆەرا - ەتو ترۋدنو، ي منوگوگو ترەبۋەت. ۋ يسلاما ەست موششنىە ۆراگي، نە تولكو نەۆەرۋيۋششيە، كوتورىە ۆەدۋت ۆوينۋ س مۋسۋلمانامي، نو تاكجە ي دياۆول، كوتورىي جيۆەت ۆ كاجدوم. زابلۋجدەنيە راسپروسترانەنو پوۆسەمەستنو، ي ساراچەۆ راسسچيتىۆاەت يزبەجات ەگو، ەسلي سەيچاس بۋدەت تۆەرد ي ۆەرەن.

ساحيبجانوۆ گوۆوريت سۆويم پوسلەدوۆاتەليام، چتو بوربا يدەت مەجدۋ دۋشوي ي موزگوم - مەجدۋ ۆەروي، درۋگيمي سلوۆامي، ي مىسليۋ. مۋسۋلمانە دولجنى سراجاتسيا زا ۆەرۋ.

ەسلي ەتو تاك، زاياۆليايۋت ەگو پروتيۆنيكي، نەۋديۆيتەلنو، چتو يسلام يماما تاك سيلنو ۆوزدەيستۆۋەت نا تەح، كوگو ۆوسپيتىۆالا ۋليتسا، ۆ ميرە گدە تسارستۆۋەت زاكون "ليبو تى س نامي، ليبو پروتيۆ ناس، نا سامىح زادۆوركاح وبششەستۆا. نو وتنيۋد نە كاجدىي مولودوي ۆەرۋيۋششي مۋسۋلمانين تۋت يمەەت پودوبنىي جيزنەننىي وپىت. 23-لەتنيايا گۋزەل شاريپوۆا، كاك ستۋدەنتكا، يمەەت ۆ سۆوەم باگاجە ۆسە، چەگو نەت ۋ ساراچەۆا; ونا پولنوتسەننو يزۋچالا حيميۋ ۆ كازاني، وكونچيلا ۋچەبۋ، پولۋچيۆ ديپلوم س وتليچيەم. يسلام ناشەل ەە ۆ كازاني، بلاگوداريا ارابسكومۋ بويفرەندۋ. ونا جيلا سو سۆوەي دۆويۋرودنوي بابۋشكوي، گاليموي ابدۋللينوي، شكولنوي ۋچيتەلنيتسەي نا پەنسي، ي ناچالا سپراشيۆات ەە و موليتۆاح، كوتورىە ونا پوۆتوريالا. ۆ كونەچنوم سچەتە ونا نادەلا حيدجاب.

"ونا بىلا دەۆۋشكوي، كوتورايا ليۋبيلا جيزن، ي ۆدرۋگ ستالا ستول رەليگيوزنوي، - گوۆوريت ەنجە انيسيموۆا، دوچ ابدۋللينوي، - مى پريسماتريۆالي زا نەي، كوگدا ونا بىلا مالەنكوي، ي ونا بىلا تاكوي كراسيۆوي، پروستو يزلۋچالا سۆەت. تەپەر ونا تاكايا سەرەزنايا. يسلام وچەن بليزوك منە، نو ەتو نە وزناچاەت، چتو يا پرينيمايۋ ۆسە. چتو-تو ۆ نەم دەيستۆيتەلنو پريۆلەكاەت گۋزەل. نو چتو؟ ەسلي تام ونا ناشلا وتۆەتى نا ۆوپروسى، كوتورىە نە موگلا نايتي، موجەت بىت، ەتو رەشيلو چتو-تو دليا نەە".

"ۋ كاجدوگو ەست ۆرەميا پريتي ك يسلامۋ", - گوۆوريت شاريپوۆا. ونا پولۋچاەت گلۋبوكوە ۋدوۆلەتۆورەنيە وت پراۆيل، كوتورىە ون ۆۆوديت. ەتو وچەن منوگوە وسۆوبوجداەت. سەيچاس ونا رابوتاەت حيميكوم - ۋموم، نو ۆنيمانيە سۆوە ۋدەلياەت دۋشە.

ي تام گدە ساراچەۆ نادەەتسيا، چتو يسلام پرينەسەت ەمۋ سكرومنىي كومفورت، شاريپوۆا دوروجيت پۋتەم، كوتورىي ون وتكرىۆاەت دليا نەە، چتوبى وتبروسيت سۋەتى جيزني. "يا ستارايۋس تراتيت ۆرەميا تولكو نا نەوبحوديمىە ۆەششي", - گوۆوريت ونا.

نوۆىە وجيدانيا

رۋستام ساراچەۆ پريشەل ۆ مەچەت، پراكتيچەسكي نيچەگو نە زنايا وب يسلامە. تەپەر ون زناەت، چتو موليتسيا پرەدكام، يلي سۆياتىم، ەتو سامىي حۋدشي يز ۆووبرازيمىح گرەحوۆ. ون زناەت، چتو بىت مۋسۋلمانينوم - بولەە ۆاجنو، چەم بىت تاتارينوم. ون زناەت، چتو روسسيسكيە سپەتسسلۋجبى نە ليۋبيات يسلام، پوتومۋ چتو الكوگول ي تاباك، كوتورىي وتۆەرگايۋت مۋسۋلمانە، ەتو بولشوي بيزنەس. ون زناەت، چتو تە جە سامىە سپەتسسلۋجبى ستراشاتسيا توگو دنيا، كوگدا ۆسە ليۋدي وبراتياتسيا ۆ يسلام.

ەگو پرەدك، ۆ پروشەدشيە ستولەتيا پيلي پيۆو ي مەدوۆۋحۋ نا سۆادباح ي چاستو وبراششاليس زا زاستۋپنيچەستۆوم ك پرەدكام ۆ سۆويح موليتۆاح. پوسچيتال بى ساراچەۆ يح مۋسۋلمانامي، ەسلي بى ۆسترەتيل سەيچاس - يلي سكورەە سچەل دياۆولامي؟ نا سۆوەم سەرەزنوم پۋتي ون تولكو ناچيناەت ستالكيۆاتسيا سو سلوجنىمي ۆوپروسامي. ون راد، چتو يسلام پوموگاەت ەمۋ ناحوديت وتۆەتى.

"كاجدىي كوگدا-نيبۋد زاداەتسيا ۆوپروسوم: "كتو يا زدەس؟ پوچەمۋ يا ۋمرۋ؟ چتو سلۋچيتسيا پوسلە توگو، كاك يا ۋمرۋ؟" تى پوستەپەننو ناچيانەش پونيمات، كتو تى ي پوچەمۋ تى بىل سوزدان".

نۋجنو، گوۆوريت ون، جيت چيستوي مۋسۋلمانسكوي جيزنيۋ. ي پوسرەدستۆوم يسلاما ۆسە رازياسنياەتسيا. "پروروك پوكازال ليۋديام ۆسە - وت توگو، كاك حوديت ۆ تۋالەت، دو توگو كاك ۋپراۆليات گوسۋدارستۆوم". نو ۆسە ەششە وستاەتسيا سليشكوم منوگو توگو، چتو ەمۋ پريدەتسيا ماكسيمالنو ستروينو ۋلوجيت ۆ گولوۆە.

ۆ پروشلوم گودۋ ساراچەۆ پوزناكوميلسيا س نەسكولكيمي مولودىمي ليۋدمي، كوتورىە حوتەلي ۆزياتسيا زا ورۋجيە ي پوەحات ۆوەۆات زا گرانيتسۋ. وني نە بىلي يز مەچەتي. ون دۋماەت، وني ۋچيلي يسلام پو ينتەرنەتۋ.

ينوگدا، كوگدا وني ۆسترەچايۋتسيا نا ۋليتسە، وني ناچينايۋت ۋبەجدات ەگو ۋەحات ي سراجاتسيا س امەريكانتسامي. ون گوۆوريت، چتو بەسپوكويتسيا ناسچەت ەتوگو، ي سۋديا پو تومۋ، كاك ون ەتو وپيسىۆاەت، ەتوت ۆوپروس ۆسە ەششە ەگو ۆولنۋەت. ون داجە سەيچاس پىتاەتسيا پونيات، چەگو جدەت وت نەگو ەگو رەليگيا. ون پوشەل ۆ مەچەت ي پوپروسيل سوۆەتا ۋ يماموۆ.

وني وبياسنيلي ەمۋ، كاك ون گوۆوريت، چتو ەتي مولودىە ليۋدي زابلۋجدايۋتسيا. "تە، كتو گوۆوريت، چتو حوچەت سراجاتسيا، وني كاك كاك پەنا نا ۆودە - پەنى منوگو، تولكۋ نەت".

ۆ كونتسە كونتسوۆ وني ۋەحالي، ون نە زناەت كۋدا. ساراچەۆ، جاجدۋششي گلۋبجە پرونيكنۋت ۆ يسلام، پو پرەجنەمۋ نە ۋۆەرەن ناسچەت دجيحادا، ي ناسچەت بوربى س دياۆولامي. "ەتو وچەن سلوجنو. يا نە حوچۋ وشيبيتسيا". ساحيبجانوۆ زنال و پرەدپولاگاەمىح ۆويناح. ۆسە مۋسۋلمانە، گوۆوريت ون، زنايۋت، چتو ياۆليايۋتسيا چاستيۋ بولشوگو سووبششەستۆا، كوتوروە دولجنو سەبيا زاششيششات. نو پوكيدايا تاتارستان، چتوبى سراجاتسيا گدە-تو ەششە، كاك ون گوۆوريت، وني دەلايۋت نەپراۆيلنىي ۆىبور. "وني نۋجنى زدەس".

يمام - يسكۋشەننىي شتۋرمان ۆ پوتەنتسيالنو ۆراجدەبنوي كۋلتۋرە. يسلام، گوۆوريت ون، ەتو ميرنايا رەليگيا، ناسيليە ەتو گرەح، ي زاداچا رۋستاما ساراچەۆا ي درۋگيح مولودىح مۋسۋلمان - پرودولجات وبۋچەنيە، پرودولجات ۋگلۋبليات سۆويۋ ۋۆەرەننوست ۆ ەگو چيستوتە ي يسكليۋچيتەلنوستي. ي زا نيمي پوسلەدۋيۋت ۆسە نوۆىە ي نوۆىە پريۆەرجەنتسى...

http://inosmi.ru/social/20101225/165125536.html

 

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

قانداستار قازاققا، قازاقستانعا نە بەردى؟

رايىس ءارىپجانۇلى 2324
الاشوردا

تۇركىلىك تەك جانە تۇركى-موعول بىرلىگى

ءجادي شاكەنۇلى 1176
قاۋىپ ەتكەننەن ايتامىن

گازدىڭ گەوساياسي «گەموررويى»

ءامىرجان قوسان 1409