دۇيسەنبى, 1 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10858. جازىلعاندار — 5404. قايتىس بولعاندار — 41
2187 3 پىكىر 30 قازان, 2017 ساعات 09:00

تۇركىمەن پرەزيدەنتىنىڭ ۇلى اتاسىنىڭ اتىنداعى مەدالمەن ماراپاتتالدى

تۇركىمەنستان پرەزيدەنتى گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆتىڭ اكەسى مالىكگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ اتىنداعى مەدالمەن ماراپاتتالعاندار اراسىندا پرەزيدەنتتىڭ ۇلى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ تە بار. بۇل تۋرالى جەرگىلىكتى ءباسپاسوز حابارلادى.

كۇش قۇرىلىمدارىنىڭ وزگە قىزمەتكەرلەرىمەن بىرگە "وتانعا سىڭىرگەن ەڭبەگى ءۇشىن" مايور سەردار بەردىمۇحامەدوۆكە دە مەدال تابىس ەتىلگەن.

حابارلارعا قاراعاندا، تدح مەملەكەتتىك اقپارات اگەنتتىگى ناگرادا العاندار تىزىمىندە سەردار بەردىمۇحامەدوۆتىڭ اتى-ءجونىن كورسەتپەگەن. "فەرگانا" اقپارات اگەنتتىگى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ – تۇركىمەنستان پرەزيدەنتى گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆتىڭ جالعىز ۇلى ەكەنىن جازعان. بەيرەسمي دەرەكتەرگە قاراعاندا، ول اكەسىنىڭ مۇراگەرى بولۋعا دايىندالىپ ءجۇر. ازاتتىقتىڭ تۇركىمەن قىزمەتى (ازاتلىك راديوسى) پرەزيدەنت ۇلىنىڭ ساياسي بەلسەندىلىگى دە ءدال وسىنى بايقاتادى دەيدى. ازاتلىك تۇركىمەن مەملەكەتتىك ءباسپاسوز قۇرالدارىندا سەرداردىڭ رەسپۋبليكا قايراتكەرلەرىمەن كەزدەسۋى تۋرالى كەڭەيتىلگەن حابارلار بەرىلەتىندىگىنە نازار اۋدارادى.

سەردار بەردىمۇحامەدوۆ رەسەي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ديپلوماتيالىق اكادەمياسىندا وقىعان. ونى تامامداعاننان كەيىن تۇركىمەنستان پرەزيدەنتى جانىنداعى كومىرسۋتەك رەسۋرستارىن پايدالانۋ جانە باسقارۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك اگەنتتىكتىڭ باسشىلىعىندا جۇمىس ىستەگەن دەپ جازادى اگەنتتىك. سونىمەن بىرگە ول احال ءۋالاياتى پروكۋرورىنىڭ كومەكشىسى، سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى بولعان، تۇركىمەنستان پارلامەنتىنىڭ دەپۋتاتى بولىپ سايلانعان.

تۇركىمەنستاندا پرەزيدەنتتىڭ اكەسى مالىكگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ اتىنداعى مەدال بيىل تامىزدا جاڭادان تاعايىندالعان. بۇگىندە 85 جاسقا كەلگەن بۇل ادام ەڭبەك جولىن باستاۋىش مەكتەپ مۇعالىمى بولىپ باستاپ، كەيىن سسسر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە قاراستى مەكەمەلەردە جۇمىس ىستەگەن. ىشكى ىستەر اسكەرىنىڭ پودپولكوۆنيگى شەنىندە زەينەتكە شىققان. قازىر كوزى ءتىرى ونىڭ ەسىمى اشعاباتتاعى تۇركىمەنستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اسكەري ءبولىمى مەن تۋىپ-وسكەن ىزگانت اۋىلىنداعى مادەنيەت ۇيىنە بەرىلگەن، وسى ەكى جەردە ونىڭ ءمۇسىنى دە ورناتىلعان.

Abai.kz

3 پىكىر