جۇما, 21 ماۋسىم 2024
4213 2 پىكىر 25 قازان, 2017 ساعات 09:07

رەسەي بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ سيرياداعى حيميالىق شابۋىلدى زەرتتەۋىنە توسقاۋىل قويدى

بۇۇ قاۋىپسىزدىڭ كەڭەسىندە رەسەي سيرياداعى حيميالىق قارۋ قولدانۋ وقيعاسىن زەرتتەۋگە توسقاۋىل قويدى. قىتاي داۋىس بەرۋدەن باس تارتتى.

سەيسەنبى كۇنى رەسەي وسى ماسەلەگە قاتىستى ارنايى ميسسيا جۇمىسىنىڭ جالعاسۋى تۋرالى قارارعا ۆەتو قويدى. كەڭەستىڭ 11 مۇشەسى قولداپ داۋىس بەرگەن.

بۇعان دەيىن رەسەي قۇجاتتىڭ قارالۋىن 7 قاراشاعا اۋىستىرۋدى ۇسىنعان، بىراق ونىڭ بۇل ۇسىنىسى قابىلدانبادى. قاراردى اقش دايىنداعان. 26 قازاندا حالىقارالىق ساراپشىلار سيرياداعى حيميالىق شابۋىل تۋرالى سوڭعى بايانداماسىن تانىستىرادى.

باشار اساد جۇيەسى بۇۇ-نىڭ سيريالىق كەزىندە حيميالىق قارۋ قولدانىلعان دەگەن ايىبىن جوققا شىعارىپ وتىر. بيىل ساۋىردە حان-شەيحۋندا (يدليب پروۆينتسياسى) 80-نەن استام بەيبىت تۇرعىن ۋلى گازدان قازا تاپتى.

ساراپشىلار مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، سيريادا سوڭعى التى جىلدا 30-دان استام مارتە حيميالىق قارۋ قولدانىلعان.

Abai.kz

2 پىكىر