سارسەنبى, 8 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188
2341 0 پىكىر 5 قازان, 2017 ساعات 09:12

وزبەك ءجۋرناليسى سوليدجون ابدۋراحمانوۆ ۇزاق جىلداردان كەيىن تۇرمەدەن شىقتى

4 قازاندا وزبەكستان بيلىگى تۇرمەدە 9 جىلدان ارتىق وتىرعان تاۋەلسىز جۋرناليست سوليدجون ابدۋراحمانوۆتى بوستاندىققا شىعاردى. ونى تۇرمە ەسىگى الدىندا ارىپتەستەرى مەن قۇقىق قورعاۋشى ابدۋراحمان تاشانوۆ كۇتىپ الدى.

67 جاستاعى سوليدجون ابدۋراحمانوۆ 2008 جىلى ەسىرتكى پايدالاندى دەگەن ايىپپەن ون جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان. ول سول كەزدەرى ساناۋلى تاۋەلسىز جۋرناليستەردىڭ ءبىرى بولعان.

Uznews.net ينتەرنەت باسىلىمىنىڭ باس رەداكتورى، كەزىندە ۇزاق جىلدار سوليدجون ابدۋراحمانوۆپەن بىرگە جۇمىس ىستەگەن گاليما بۇحارباەۆا ساياسي تۇتقىنداردىڭ بىرتىندەپ بوساتىلىپ جاتقانىن، بيلىكتىڭ وزگەرۋىمەن تۇسىندىرەدى.

2008 جىلدىڭ جازىندا ابدۋراحمانوۆتى كولىگىنەن ەسىرتكى تابىلدى دەپ قاماۋعا العان. بىراق مەديتسينالىق ساراپتاما ونىڭ ناشا قولدانبايتىنىن دالەلدەگەن.

تۇرمەدە وتىرعان ۇزاق جىلداردا جۋرناليست وزىنە تاعىلعان ايىپتاردى مويىنداماي كەلدى. ول كولىگىنە ەسىرتكىنى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ادەيى تاستادى دەگەن سەنىمدە.

Abai.kz

0 پىكىر