بەيسەنبى, 30 قاراشا 2023
4005 0 پىكىر 26 قىركۇيەك, 2017 ساعات 09:09

بۇۇ: قىرىمداعى ادام قۇقىعى جاعدايى اننەكسيادان سوڭ ۋشىعىپ كەتتى

قىرىمداعى ادام قۇقىعى جاعدايى تۇبەكتىڭ رەسەيمەن اننەكسياسىنان سوڭ كۇرت ۋشىعىپ كەتتى، دەلىنگەن بۇۇ-نىڭ جاڭا بايانداماسىندا. ورەسكەل زاڭبۇزۋشىلىقتار رەتىندە ادامداردى جوعالىپ كەتۋى، نەگىزسىز قاماۋلار، ازاپتاۋلار، زاڭسىز جەر اۋدارۋلار اتالدى.

ساراپشىلار رەسەيلىك بيلىك ارەكەتىنەن قىرىم تاتارلارى قاتتى زارداپ شەككەنىن اتاپ ءوتتى.

باياندامادا اننەكسيالانعان قىرىمنىڭ ونداعان مىڭ تۇرعىنىنا رەسەيلىك ازاماتتىق ءماجبۇرلى تۇردە بەرىلگەنى ايتىلعان. ودان باس تارتقاندار كوپتەگەن قيىندىقتارعا تاپ بولعان. اتاپ ايتقاندا، مەملەكەت قىزمەتكەرلەرىنە رەسەي ازاماتتىعىنا وتپەسە جۇمىستان شىعىپ قالاتىنىن ەسكەرتكەن.

Abai.kz

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

اباي مۇراسى

اباي ىلىمىندەگى دەموكراتيا نەگىزدەرى

دوسىم وماروۆ 996
عيبىرات

تارازدىڭ قۇرمەتتى ازاماتى

نۇرلان مالىكۇلى 1358
جازىلعان جايدىڭ جالعاسى...

كوڭىلبايدىڭ «Amanat-ى» اق ەكەن...

اۋىت مۇقيبەك 2256