سارسەنبى, 23 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107450. جازىلعاندار — 102219. قايتىس بولعاندار — 1699
اباي.tv 6225 0 پىكىر 27 قاڭتار, 2015 ساعات 13:32

"اداي" كۇيى مەن "اتامەكەن" ءانى افريكالىقتىڭ ورىنداۋىندا

#t" type="application/x-shockwave-flash">#t" />

0 پىكىر