جۇما, 14 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101848. جازىلعاندار — 78633. قايتىس بولعاندار — 1269
جاڭالىقتار 3357 0 پىكىر 29 قاڭتار, 2015 ساعات 12:32

رۋبل مەن ەۋرو ءوسىپ بارادى

ەۋرو مەن ورىس اقشاسى ءرۋبلدىڭ تەڭگەگە شاققانداعى قۇنى ءوسىپ بارادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك حابارلاپ وتىر.

بۇگىن دوللاردىڭ كۋرسى 184,45 تەڭگە بولدى. ەۋرو 209,24 تەڭگەگە جەتتى. ءرۋبلدىڭ كۋرسى  2,74 تەڭگەنى كورسەتتى. كەشە رۋبل 2,73 تەڭگە، ەۋرو 209,02 تەڭگە بولعان.

اباي-اقپارات

0 پىكىر