سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825
جاڭالىقتار 2061 0 پىكىر 1 قازان, 2010 ساعات 15:10

ازىق-تۇلىك كورپوراتسياسىنىڭ بيداي ساتىپ الۋ باعاسى بارلىق اۋىل شارۋاشىلىق ونىمدەرىن وندىرۋشىلەر ءۇشىن بىردەي بولادى - اشم

استانا. 30 قىرقۇيەك. قازتاگ – ايناگۇل بەكەەۆا. «ازىق-تۇلىك كورپوراتسياسى» اق («قازاگرو» اق-نىڭ ەنشىلەس كومپانياسى) بيداي ساتىپ الۋ باعاسى اۋىل شارۋاشىلىق ونىمدەرىن وندىرۋشىلەردىڭ بارىنە بىردەي بولادى، دەپ ءمالىم ەتتى اۋىل شارۋاشىلىق ءمينيسترى (اشم) اقىلبەك كۇرىشباەۆ.

«بيدايدى ساتىپ الۋ باعاسى 180 دوللاردى (تونناسى - قازتاگ) قۇرايدى، وتكەنى نان باعاسىن ۇستاپ تۇرۋ كەرەك. باستاپقىدا ۇساق شارۋالارعا تومەنىرەك باعا ۇسىنىلدى ($160 - قازتاگ), ويتكەنى ولار ققس تولەمەيدى. بىراق كەيىن شارۋالاردان دا، ءىرى وندىرۋشىلەردەن دە بيداي 180 دوللاردان ساتىپ الىنادى دەگەن شەشىم قابىلداندى»، - دەدى ا. كۇرىشباەۆ بەيسەنبى كۇنى پارلامەنت سەناتىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسىندا.

استانا. 30 قىرقۇيەك. قازتاگ – ايناگۇل بەكەەۆا. «ازىق-تۇلىك كورپوراتسياسى» اق («قازاگرو» اق-نىڭ ەنشىلەس كومپانياسى) بيداي ساتىپ الۋ باعاسى اۋىل شارۋاشىلىق ونىمدەرىن وندىرۋشىلەردىڭ بارىنە بىردەي بولادى، دەپ ءمالىم ەتتى اۋىل شارۋاشىلىق ءمينيسترى (اشم) اقىلبەك كۇرىشباەۆ.

«بيدايدى ساتىپ الۋ باعاسى 180 دوللاردى (تونناسى - قازتاگ) قۇرايدى، وتكەنى نان باعاسىن ۇستاپ تۇرۋ كەرەك. باستاپقىدا ۇساق شارۋالارعا تومەنىرەك باعا ۇسىنىلدى ($160 - قازتاگ), ويتكەنى ولار ققس تولەمەيدى. بىراق كەيىن شارۋالاردان دا، ءىرى وندىرۋشىلەردەن دە بيداي 180 دوللاردان ساتىپ الىنادى دەگەن شەشىم قابىلداندى»، - دەدى ا. كۇرىشباەۆ بەيسەنبى كۇنى پارلامەنت سەناتىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسىندا.

0 پىكىر