جۇما, 14 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101848. جازىلعاندار — 78633. قايتىس بولعاندار — 1269
جاڭالىقتار 5094 0 پىكىر 29 ءساۋىر, 2015 ساعات 17:24

بەكجان اشىرباەۆتىڭ «كورشىنىڭ قىزى» اتتى ءان-جىر كەشى وتەدى

 

24 مامىردا اقىن-كومپوزيتور، «دارىن» مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى بەكجان اشىرباەۆتىڭ «كورشىنىڭ قىزى» اتتى ءان-جىر كەشى وتەدى.

الماتى، رەسپۋبليكا سارايى، 24 مامىر، ساعات 19:00

اباي-اقپارات

0 پىكىر