سارسەنبى, 29 ماۋسىم 2022
46 - ءسوز 4124 0 پىكىر 10 قاڭتار, 2017 ساعات 12:22

ۇلتتىق پەداگوگيكا جوق بىزدە!


اينالىپ كەلىپ ۇلتتىق پەداگوگيكانى ايتامىز. قازاقتىڭ ۇلتتىق پەداگوگيكاسى وتكەن عاسىردىڭ دەڭگەيىندە، ۇل مەن قىزدى اعايىن بولىپ، اۋىل بولىپ، رۋ بولىپ تاربيەلەيتىن كوشپەندى ءومىر سالتى دەڭگەيىندە قالىپ قويعان جوق پا؟

قازىر، قالاداعى وتىرىقشى ءومىر ودان مۇلدە باسقا. لوكاليزاتسيا، وقشاۋلانۋ. ۇلتتىق پەداگوگيكانى سوعان بەيىمدەي الدىق پا؟ مەنىڭشە، جوق. بالانى 1 جاسىندا، 3 جاسىندا، 7 جاسىندا، 13, 15 جاسىندا قالاي تاربيەلەۋ كەرەك، وسىنىڭ ۇلتتىق نەگىزدەرى، قاعيدالارى مەن تالاپتارى جۇيەلەنگەن بە، جاسالعان با؟ جوق. اكە مەن قىزدىڭ، شەشە مەن ۇلدىڭ قارىم-قاتىناسى قانداي قاعيدالارعا نەگىزدەلۋى كەرەك؟ اكە مەن ۇل، شەشە مەن قىز دوس بولۋى كەرەك پە، الدە جەكىپ وتىرعان دۇرىس بولا ما؟ ەنەسى تەپكەن قۇلىننىڭ ەتى اۋىرمايدى دەيدى، الدە اڭدا-ساڭدا ءبىر تارتىپ جىبەرگەن دۇرىس بولا ما؟ ۇلكەندى سىيلاۋ قورقۋدان باستالادى دەگەن تاعى ءبىر قاعيدا بار. ونى قايتپەك كەرەك؟

ەشكىم دە بالاسىنىڭ جات، بەزبۇيرەك بولىپ كەتكەنىن قالامايدى. بىراق، ۇلتتىق پەداگوگيكانىڭ نەگىزدەرىن بىلمەگەن سوڭ، باتىس پەن شىعىس تاربيەسىنىڭ اراسىندا شاقشاداي باسى شاراداي بولىپ جۇرە مە دەيمىن؟ سونىمەن بىزدە زاماناۋي ۇلتتىق پەداگوگيكا بار دەپ ايتا الاسىز با؟ قاراڭىز دا تۇرىڭىز، قازىر مەنىڭ وسى جازبامداعى ۇلتتىق تاربيەگە بايلانىستى قىزۋ پىكىرتالاس جۇرەتىن بولسا، سونىڭ ءوزى ۇلتتىق تاربيەنىڭ ءالى دە ءبىر ىزگە، ءبىر جۇيەگە تۇسپەگەنىن كورسەتسە كەرەك. بۇل ماعان قارسى داۋ ايتپاڭىز دەگەن ءسوز ەمەس.

سەرىك جانبولات

Facebook-تەگى پاراقشاسىنان

0 پىكىر