سەنبى, 24 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110250. جازىلعاندار — 105566. قايتىس بولعاندار — 1796
جاڭالىقتار 2111 0 پىكىر 28 قازان, 2016 ساعات 10:36

سايرامنىڭ ءسانى تاۋەلسىزدىك جىلدارىندا كىرە باستادى

وقو ايماقتىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە سايرام اۋدانىنىڭ اكىمى سامات ساپارباەۆ اۋداننىڭ تىنىس-تىرشىلىگىنەن جينالعانداردى حاباردار ەتتى. ايتۋىنشا، اۋداندا ەگەمەندىك العان جىلدارى جالپى وڭىرلىك ءونىم 3,8 ملرد. تەڭگەدەن 90,3 ملرد. تەڭگەگە ءوسىپ، جان باسىنا شاققاندا 449,3 مىڭ تەڭگەگە جەتكەن. ءوڭىردىڭ ەكونوميكالىق دامۋىن انىقتايتىن باستى سالا – ونەركاسىپ سالاسى دەسەك، 1991 جىلى اۋداننىڭ ونەركاسىپ كاسىپورىندارى 224,8 ملن. تەڭگەنىڭ ءونىمىن وندىرسە، 2015 جىلى بۇل كولەم 18194,0 ملن. تەڭگەگە جەتىپ، كورسەتكىش 8,1 ەسەگە ارتقانىن كورسەتىپ وتىر.

«سونداي-اق، اۋىلشارۋاشىلىعى سالاسى اۋدان حالقىنىڭ باستى كۇنكورىسى دەسەك، سوناۋ ەگەمەندىك جىلدارىندا اۋداندا ءىرى قارا مال سانى 1991 جىلى 61 مىڭنان اسسا، 2016 جىلى 151 مىڭنان استام باسقا جەتىپ، 2,4 ەسەگە ءوسىپ وتىر. قوي-ەشكى سانى 65 مىڭ باستان 99 مىڭ باسقا جەتىپ، 150 %-دى قۇرادى. جىلقى 6500 باستان 37 مىڭ باسقا جەتىپ، 574 %-دى قۇرادى. ەت ءونىمى 1991 جىلعى 6880 توننادان 21000 تونناعا جەتىپ، 3 ەسەگە ءوستى. ءسۇت ءونىمى 1991 جىلى – 40684 توننا بولسا، 2016 جىلى -160 مىڭ تونناعا جەتىپ، 2,8 ەسەگە ءوستى. جۇمىرتقا 1991 جىلى – 98500 بولسا، 2016 جىلى – 142 مىڭ داناعا جەتىپ، 1,4 ەسەگە ءوستى. ءجۇن 197 توننادان 224 تونناعا، نەمەسە 137 %-عا ءوستى»، - دەدى س.ساپارباەۆ.

Abai.kz

0 پىكىر