سەنبى, 28 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 130039. جازىلعاندار — 116044. قايتىس بولعاندار — 1990
دەپ جاتىر 3751 0 پىكىر 28 شىلدە, 2016 ساعات 13:07

سافار شاكەەۆتىڭ ءولى دەنەسى ەسەنتاي وزەنىنەن تابىلدى

وسىعان دەيىن ءىز-ءتۇسسىز جوعالىپ كەتتى دەگەن سافار شاكەەۆتىڭ ءولى دەنەسى الماتىنىڭ ەسەنتاي وزەنىنىڭ بويىنان تابىلدى،- دەپ حابارلايدى Tengrinews.kz ءتىلشىسى.

الماتى قالالىق ءىىد-ءنىڭ رەسمي وكىلى سالتانات ازىربەكتىڭ حابارلاۋىنشا، ءمايىتتىڭ سافار شاكەەۆ ەنكەنىن تابىلعان قۇجاتتارى راستاپتى.

قازىر اتالعان ءىس بويىنشا سوت-مەديتسينالىق ساراپتاماسى جۇرگىزىلۋدە. وسىعان دەيىن ءانشى ەركەش شاكەەۆتىڭ ۇلى سافار شاكەەۆتى ىزدەستىرۋگە ۇلتتىق گۆارديا ساربازدارى جۇمىلدىرىلعان بولاتىن.

سونداي-اق، شاكەەۆتى ىزدەستىرۋگە تىكۇشاق پەن 200-دەن استام ادام جۇمىلدىرىلعان.  سونداي-اق، ەسەنتاي، باعاناشىل جانە رەميزوۆكا وزەندەرى تەكسەرىلگەن.

ەڭ سوڭعى رەت سافار شاكەەۆ ءال-فارابي داڭعىلىنىڭ بويىنداعى بانكوماتتىڭ قاسىنان كورگەن 16- شىلدە كۇنى بولعان. 1991-جىلى تۋعان سافار شاكەەۆتىڭ جوعالعانى تۋرالى مالىمەت مەدەۋ اۋداندىق ءىىب 16-شىلدە تۇنگى 22:00-دە كەلىپ تۇسكەن.

Abai.kz

 

 

0 پىكىر