جەكسەنبى, 20 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107199. جازىلعاندار — 101822. قايتىس بولعاندار — 1671
جاڭالىقتار 3594 0 پىكىر 31 شىلدە, 2016 ساعات 18:05

ماقتارالدىڭ جاستارى اۋدان ورتالىعىن كوركەيتۋگە اتسالىسۋدا

ماقتارال اۋدانىنىڭ ستۋدەنت جاستارىن قوسىمشا جۇمىسپەن قامتۋ جانە قوعامدىق، ەڭبەك بەلسەندىلىكتەرىن ارتتىرا وتىرىپ، جاستاردىڭ بويىنا ازاماتتىق جانە وتانسۇيگىشتىك قاسيەتتەرىن قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا قۇرىلعان «جاسىل ەل» ەڭبەك جاساعى جەتىساي قالاسىندا ءوز جۇمىسىن باستادى. بۇل تۋرالى ماقتارال اۋدانى اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلايدى.

30-دان اسا ستۋدەنتتەردەن قۇرىلعان جاساق اۋدان ورتالىعىنىڭ كوشەلەرى مەن قوعامدىق ورىندارىن اباتتاندىرۋدى، قوقىستان تازارتۋدى، كورىكتەندىرۋدى قولعا الدى.

ارنايى فورمامەن جانە قۇرال-جابدىقتارمەن قامتاماسىز ەتىلگەن ستۋدەنتتەر جاساعىنىڭ ءاربىر مۇشەسىنە اۋدان بيۋدجەتىنەن 35 مىڭ جانە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 17 مىڭ تەڭگە جالاقى بەرىلەتىن بولادى.

بارشاعا بەلگىلى، ماقتارال اۋدانى ەلىمىزدىڭ كۇنگەي وڭىرىندە ورنالاسقان اۋا تەمپەراتۋراسى ەڭ ىستىق اۋدانداردىڭ ءبىرى. وسىعان بايلانىستى، ستۋدەنتتەر ءۇشىن ساعات 8:00-13:00 ارالىعى مەن 17:00-20:00 ارالىعىنا جۇمىس ۋاقىتىنىڭ كەستەسى قويىلعان.

وسىلايشا، ستۋدەنت جاستاردىڭ ەڭبەك جاساعىندا قىزمەت ەتە وتىرىپ جازعى دەمالىستى قىزىقتى وتكىزۋدى جوسپارلاعان جاستار ءۇشىن ارنايى ءىس-شارالار وتكىزىلىپ، ەڭبەكتە وزات ىزدەنۋشىلەرگە قالا باسشىلىعى تاراپىنان ماراپاتتاۋلار ۇيىمداستىرىلماق.

اباي اقپارات

0 پىكىر