جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 531. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5
جاڭالىقتار 2403 0 پىكىر 27 ماۋسىم, 2016 ساعات 10:19

شوتلانديا ەو-دان شىعۋ تۋرالى رەفەرەندۋم شەشىمىنە ۆەتو قويۋدى كوزدەيدى

BBC-گە سۇحبات بەرگەن ول شوتلانديا پارلامەنتى بريتانيانىڭ ەۋرووداقتان شىعۋىنا رەسمي تۇردە كەلىسىم بەرۋ كەرەك دەدى. ول شوتلانديالىق پارلامەنتاريزمدى قارسى داۋىس بەرۋگە شاقىراتىنىن ايتتى.

ستەردجەننىڭ سوزىنشە، ول شوتلانديا حالقىن ەۋرووداقتان شىعۋدىڭ كەرى سالدارىنان قورعاپ قالعىسى كەلەدى. شوتلانديا ءبىرىنشى ءمينيسترى حالقىنىڭ 62 پايىزى ەۋرووداق قۇرامىندا قالۋ ءۇشىن داۋىس بەرگەن.

تاياۋدا نيكولا ستەردجەن شوتلانديا ۇكىمەتى ەۋروپالىق قاۋىمداستىقتا قالۋ ءۇشىن جەدەل تۇردە كەلىسسوزدەردى باستاۋعا نيەتتى ەكەنىن مالىمدەگەن. ول سونىمەن بىرگە شوتلانديانىڭ ۇلىبريتانيانىڭ قۇرامىنان شىعۋ تۋرالى ەكىنشى رەت رەفەرەندۋم وتكىزۋ جونىندە زاڭدار ازىرلەۋگە قادام جاسالعانىن دا مالىمدەدى.

23 ماۋسىمدا ۇلىبريتانيادا جالپىحالىقتىق داۋىس بەرۋ كەزىندە 52 پايىز بريتاندىق ەو قۇرامىنان شىعۋدى جاقتاسا، 48 پايىزى قارسى داۋىس بەرگەن.

اباي-اقپارات 

0 پىكىر