سەيسەنبى, 17 مامىر 2022
جاڭالىقتار 3303 0 پىكىر 2 ناۋرىز, 2016 ساعات 10:17

دونباسستا 2.6 مىڭ ۋكراين اسكەرى قازا تاپقان

ۋكراينانىڭ قورعانىس مينيسترلىگى دونباسستاعى قاقتىعىس كەزىندە 2 600-دەن استام اسكەريدىڭ قازا تاۋىپ، 9 مىڭنان استام ۋكراين ساربازى مەن وفيتسەرىنىڭ جارالانعانىن حابارلادى.

سوڭعى ەكى ايدىڭ وزىندە سەپاراتيستەر ۋكراين اسكەرىنىڭ شەبىن 2 500 رەت اتقىلاعان. سونىڭ سالدارىنان 12 ادام قازا تاۋىپ، 150-دەن استامى جارالانعان.

سونىمەن بىرگە كيەۆ ماسكەۋدى رەسەيلىك وفيتسەرلەردىڭ باسشىلىعىمەن دونباسستا ەڭ جاڭا قارۋ تۇرلەرى - اۋىر ارتيللەريا، جاپپاي اتۋدىڭڭ رەاكتيۆتى جۇيەسى، ءشيفرلى بايلانىس قۇرالدارىمەن جاراقتانعان 40 مىڭ ادامدىق اسكەر قۇرعانى ءۇشىن ايىپتاۋدا. ۋكراينانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى بۇل اسكەردىڭ قولىندا 470 تانك، 870 برونەترانسپورتەر، 450 ارتيللەريالىق جۇيە بارىن مالىمدەدى. ۋكراين تارابى رەسەي بۇدان بولەك «كاسسەتالىق وقتۇمسىعى بار زىمىران جانە جاياۋ اسكەرگە قارسى مينا سەكىلدى تىيىم سالىنعان قارۋ» قولدانىپ وتىر دەپ سانايدى.

شىعىس ۋكرايناداعى قارۋلى قاقتىعىس 2014 جىلدىڭ كوكتەمىنەن بەرى جالعاسۋدا. ماسكەۋ دونباسستاعى قاقتىعىسقا قاتىسى جوعىن مالىمدەپ كەلەدى. سونىمەن بىرگە وڭىردە رەسەيلىك اسكەردىڭ بارىن دا مويىندامايدى.

اباي-اقپارات

0 پىكىر