جۇما, 7 قازان 2022
جاڭالىقتار 3534 1 پىكىر 29 ناۋرىز, 2016 ساعات 11:16

اقش-تىڭ باس بارلاۋشىسى ماسكەۋدە بولدى

اقش ورتالىق بارلاۋ باسقارماسىنىڭ (وبب) ديرەكتورى دجون برەننان ناۋرىز ايىنىڭ باسىندا ماسكەۋگە بارىپ، رەسەيلىكتەرمەن سيرياداعى جاعدايدى تالقىلاعان.

بۇل تۋرالى اقش ەلشىلىگىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى ۋيلياما ستيۆەنسكە سىلتەمە جاساعان رەسەيلىك اقپارات اگەنتتىكتەرى حابارلادى. ونىڭ سوزىنشە، برەننان رەسەي تارابىمەن سيريادا وق اتپاۋ ەرەجەسىن قاتاڭ ۇستانۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ءسوز ەتكەن. ول سونىمەن بىرگە، بۇل ەلدە ساياسي وزگەرىستەر بولۋى ءۇشىن باشار اساد پرەزيدەنتتىكتەن كەتۋى كەرەك دەگەن امەريكالىق تاراپتىڭ كوزقاراسىنىڭ مىزعىمايتىنىن قايتالاعان.

دۇيسەنبى كۇنى رەسەيلىك اقپارات اگەنتتىكتەرى رەسەيدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ولەگا سىرومولوتوۆتىڭ ماسكەۋدە وبب باسشىسى فەدەرالدى قاۋىپسىزدىك قىزمەتىندەگى ارىپتەستەرىمەن دە كەزدەسكەنى تۋرالى ايتقانىن جاريالاعان. ديپلومات امەريكالىق بارلاۋشىنىڭ ساپارى سيرياداعى رەسەيلىك اسكەري كۇشتىڭ ءبىر بولىگىن ەل اۋماعىنان شىعارۋعا ەش قاتىسى جوقتىعىن ايتقان بولاتىن.

رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ ءوز كەزەگىندە سوڭعى كەزدەرى كرەملدە برەننانمەن كەزدەسۋ بولماعانىن مالىمدەدى.

باتىس اقپارات قۇرالدارى برەنناننىڭ رەسەيگە بارعانى تۋرالى جاڭالىقتى رەسەيلىك باق-قا سۇيەنىپ تاراتۋدا.

اباي-اقپارات

1 پىكىر