سەنبى, 1 ءساۋىر 2023
قوعام 9820 0 پىكىر 31 ناۋرىز, 2016 ساعات 20:22

اتتان، قازاق!

(مiرجاقىپشا)

 

اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرiن جەكە مەنشiككە بەرۋ ماقساتىندا جەرگiلiكتi اتقارۋشى ورگاندار 2016 جىلعى 1-شi شiلدەدەن باستاپ اۋكتسيوندار ارقىلى ساۋدا-ساتتىققا 1 ملن 700 مىڭ گەكتەر جەردi شىعاراتىن بولادى. ولاردىڭ 645 مىڭ گەكتارى بۇگiنگi كۇنi دايىن.

ەربولات دوساەۆ، قر ەكونوميكا ءمينيسترى

اتتان قازاق، ساتىلماقشى جەر اناڭ،

جەرiڭ كەتسە، ء توندi دەي بەر زوبالاڭ.

كەتتi دەي بەر ۋىسىندا باسقانىڭ،

قولتىعىڭا كiرiپ كەشە توناعان.

 

اتتان قازاق، اتىڭا مiن قالعىما،

(اتتانداساڭ جان سالماۋشى – ەڭ الدىڭا).

بiلەك كۇشi, نايزا ۇشى، قانىمەن،

بابالاردان قالعان جالعىز جەر-مۇرا.

 

اتتان قازاق، اقشا قۇمار پەندە – ۇلىڭ،

كوك قاعازعا ساۋدالاماق ەل مۇڭىن.

اش قاسقىرداي كوزدەرiنە شەل تۇنىپ،

پايدا بولىپ ەلەستەيدi كەڭدiگiڭ.

 

اتتان قازاق، شامىرقان دا،  اتقا مiن،

جاۋ قولىندا تاپتالماسىن پاك ءتانiڭ.

ۇرپاعىڭا بيلiك قۇرىپ، قۇل جاساپ،

سiلتەمەسiن دەسەڭ ەرتەڭ جات قولىن.

 

اتتان قازاق، اتتان، اتتان، اتتان دا،

(تونەر ناۋبەت بۇدان اسقان جوق ماڭدا).

قالاي عانا ەسiنەرسiڭ، ەس جيماي،

بابا رۋحى جات تاباندا جاتقاندا.

 

اتتاندايىق سەن دە، مەن دە، بار قازاق،

كوك بورiلiك كورسەتەيiك جاۋعا جات.

جىلى سوزبەن بولار بالكiم الداماق،

جۇرەكتەردە تۇرسىن نامىس، ار قاراپ.

 

اتتان، اتتان، اتتانداعان ەر باباڭ،

ۇرپاعىمىز رۋحتارى قولداعان.

ماڭگۇرت باۋىر قايدان شىققان تاڭ قالام،

ءور ءسوزiمدi وتكiزە الماي دال بولام.

 

اتتان قازاق، اتتاندايتىن كەز كەلدi,

تاريح-انا العا تارتتى بەزبەندi,

كورسەتتi ءومiر وگەيتiسiپ ءوز ەلiن،

جات شاھاردان ساراي سالعان ەزدەردi.

 

 

اتتان قازاق، تورiمiزدە دۇشپان بار،

اسىڭدى iشiپ، اياعىڭا قۇسقاندار.

كەي ۇلىڭ ءجۇر شەن-شەكپەنگە ءماز بولىپ،

lشتەن شالىپ كوسەمسيدi iشتارلار.

 

اتتان قازاق، ويانىپ ەڭ تەڭدiك اپ،

الاش اتىن مويىندايدى ەل جىراق،

جەر ساتام دەپ جەلپiلدەيدi ماڭگۇرت ۇل،

«كوككوز كورشiڭ»  كوپiرەدi ساندىراق.

 

اتتان قازاق، بايلىق قۋىپ، بiر ۇلىڭ،

جەزوكشە بوپ جان باعادى تۇلىمىڭ.

ءوز باۋىرىن توناپ-قورلاپ، وزگەنiڭ،

ءماز بولادى جالاعانعا جۇلىعىن.

 

اتتان قازاق، قايتا ۇيقىعا ەنگەن جۇرت،

تۇلەيلەنسەك قاشار جەردەن، ەلدەن قۇت.

اداسادى ابىلايلىق كورگەندiك،

كوز iلەدi ماحامبەتتiك مەن-مەندiك.

 

اتتان قازاق، “اشپىن”، “جوق” دەپ جىلاماي،

مال بiتپەيدi اقىلمەن iس قۇراماي.

الپىس ەكi تامىرىڭدا تۋلاسىن،

«بەس اسىل iس» مۇرات ەتكەن ۇلى اباي.

 

 

اتتان قازاق، جiگەرiڭدi جەر ەتپە،

(جانىڭدى قي ەلiڭ ءۇشiن، كەرەك پە؟!)

قايراتىڭنان ءدۇر سiلكiنسiن دۇنيە،

قۋات السىن بەسiكتەگi بوبەك تە.

 

اتتان، اتتان... جاۋ شاپقان جوق تۇسiنەم،

جاتقاندايمىز ءىرىپ-توزىپ، iشiنەن.

... ماڭگۇرتتiكتiڭ مايدانىندا مەن داعى،

ات قويايىن نايزا-قالام ۇشىمەن.

سەرىكجان قاجي

Abai.kz

 


0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

ادەبيەت

عاسىر ءالى اۋىسپاعان سياقتى

بەكجان اشىرباەۆ 181