دۇيسەنبى, 6 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188
بىلگەنگە مارجان 3079 0 پىكىر 14 ءساۋىر, 2016 ساعات 10:59

ءبىر "مۇرتتىنىڭ" زۇلىمدىعى - بۇگىنگە ءام ەرتەڭگە ساباق

ءبىر ۇلتتىڭ 70%-ن قۇرتىپ جىبەرۋ جوسپارى-قولدان جاسالعان اشتىق دەپ اتالادى.

وسمان تۇرىكتەرى سەكىلدى تۇركى حالىقتارىنىڭ اراسىنانان دامىعان ۇلتتىڭ شىعۋى كەشەگى ءھام بۇگىنگى «ايۋ» ساياساتقا قاجەت ەمەس.

(سۋرەتتەر "الاۋينفورم" سايتىنان الىندى)

1000 قازاقتان 500 ەمەس، ءتىپتى 100 دە ەمەس، 47 عانا قازاق دۇنيەگە كەلەتىن جىلداردىڭ جاڭعىرىعى قۇلاعى باردىڭ جارعاعىندا جاڭعىرىپ تۇرارى انىق.

Abai.kz

0 پىكىر