جۇما, 26 اقپان 2021
دەپ جاتىر 4050 0 پىكىر 27 ءساۋىر, 2016 ساعات 14:35

نۇرلان ءالىمجانوۆ: ماعان ورىس تىلىندە سويلەۋ قيىن

ءانشى ءارى اكتەر نۇرلان ءالىمجان جۋرناليسكە ورىس تىلىندە سۇحبات بەرۋدەن باس تارتىپ، قينالاتىندىعىن ايتقان.

بۇل تۋرالى Stan.kz  سايتى حابارلايدى.

ەلباسىنىڭ ءرولىن سومداپ، حالىقتىڭ جۇرەگىن جاۋلاعان اكتەر ءورىستىلدى ءجۋرناليستىڭ وتىنىشىنەن باس تارتقان. جۋرناليست سۇحباتتى الدىمەن قازاق تىلىندە الىپ، ارتىنشا ايتقان سوزدەرىن ورىس تىلىندە ايتىپ بەرۋدى وتىنگەن.

الايدا نۇرلان ءالىمجان ورىس تىلىندە سۇحباتتاسۋعا قينالاتىنىن ايتىپ، ءجۋرناليستىڭ ءوتىنىشىن ورىنداي الماعان.

ءورىستىلدى جۋرناليست جانىبەك سادىقوۆتىڭ ايتۋىنشا، ديالوگ كەلەسىدەگىدەي جۇزەگە اسقان:

– قازاقشا ايتقانىڭىزدى ورىسشا ايتىپ بەرىڭىزشى! – دەدىم.

– وتىنەمىن، اۋدارا سالىڭىز! ماعان ءاردايىم ورىسشا سويلەۋ – ۇلكەن سترەسس! – نۇرلان ءالىمجانوۆتىڭ جاۋابى.

ءانشىنىڭ بۇل ارەكەتىن كورەرمەندەرى تۇرلىشە باعالادى. ءبىرى – ۇلتشىلدىق دەسە، ەندى ءبىرى “وتىنبە، نۇرلان!” دەپ قولداۋ بىلدىرگەن.

Abai.kz

 

0 پىكىر