سارسەنبى, 14 ءساۋىر 2021
جاڭالىقتار 2648 0 پىكىر 1 اقپان, 2016 ساعات 09:19

ماسكەۋ: ورتتەن قىرعىز بەن وزبەك ازاماتتارى قازا تاپتى

ماسكەۋدەگى سترومىنكا كوشەسىندە ورنالاسقان تىگىن تسەحىنداعى ورتتەن قازا تاپقاندار اراسىندا قىرعىزستان مەن وزبەكستان ازاماتتارى بار.

ناقتى مالىمەت بويىنشا، ورتتەن كوز جۇمعاندار سانى 12-گە جەتتى. مارقۇم بولعان ءۇش بالا بار، ونىڭ بىرەۋى- ەمشەكتەگى ءسابي. رف تەرگەۋ كوميتەتى ءوز كەزەگىندە ءبىر عانا كامەلەتكە تولماعان ءجاسوسپىرىمنىڭ ءولىمىن راستاپ وتىر.

 مارقۇمداردىڭ دەنى وزبەك جانە قىرعىز ازاماتتارى بوپ شىقتى. ينتەرفاكس اگەنتتىگىنىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنداعى دەرەككوز 4 ساعاتتا سوندىرىلگەن ءورتتىڭ ەكى جەردەن تارالعانىن حابارلاعان. بۇل توتەنشە وقيعاعا ادەيى وت قويۋ سەبەپ بولدى دەپ جورامالداۋعا نەگىز بەرەدى.

ادامداردىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى «بايقاۋسىزدا ادام ولىمىنە نەمەسە وزگە دە اۋىر زارداپتارعا اكەلگەن مۇلىكتى ادەيى جويۋ نەمەسە زاقىمداۋ» بابى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. تەرگەۋ ورىندارى ءورت شىعۋىنا سەبەپ بولعان بارلىق جورامالداردى تەكسەرۋدە.

اباي-اقپارات

0 پىكىر