سارسەنبى, 27 قاڭتار 2021
جاڭالىقتار 3975 0 پىكىر 1 اقپان, 2016 ساعات 09:49

تاجىكستاندا زاڭسىز قارۋ-جاراق اينالىمى وسكەن

تاجىكستاننىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2016 جىلدىڭ قاڭتار ايىنىڭ 20 كۇنىندە اينالىمنان 250 دانا قارۋ الىنعان.

ءىىم زاڭسىز قارۋ-جاراق اينالىمىمەن بايلانىستى قىلمىس سانىنىڭ سوڭعى جىلدا ءوسىپ كەتكەنىن ايتۋدا.

تاجىكستان ىشكى ىستەر ءمينيسترى رامازون راحيمزودا 2015 جىلى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ەلدىڭ قولىنداعى 1 288 دانا قارۋدى تاركىلەگەنىن مالىمدەدى. ونىڭ سوزىنشە، 1994 جىلدان بەرى تاجىكستاندا زاڭسىز اينالىمنان 39 مىڭنان استام قارۋ الىنعان.

حالىقتان سۋىق قارۋدى تاركىلەۋ تۋرالى بۇيرىقتىڭ 1994  جىلى شىققانىنا قاراماستان، ەل بيلىگى تۇرعىنداردىڭ قولىند ءاالى دە كوپ قارۋدىڭ قالىپ وتىرعانىنا الاڭدايدى. بىرقاتار وڭىردە داۋدى قارۋدىڭ كۇشىمەن شەشۋ ادەتى ساقتالۋدا.

ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، قارۋدىڭ باسىم بولىگى ەلدەگى ازامات سوعىسى كەزىنەن قالعان. بۇدان بولەك شەكاراالىق اۋداندارعا شەتەلدەن قارۋ تاسىمالداۋ قاۋپى جوعارى. 

2014 جىلى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ وكىلدەرىنە جاراقاتتايتىن قارۋدى دا تارتىپ الۋعا رۇقسات ەتەتىن زاڭنامالىق وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.

اباي-اقپارات

0 پىكىر