دۇيسەنبى, 28 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107775. جازىلعاندار — 102736. قايتىس بولعاندار — 1699
جاڭالىقتار 2729 0 پىكىر 25 قاراشا, 2015 ساعات 11:52

سيرياعا كارى شەشەسىن، 28 تۋىسىن اكەتكەن

قىرعىزستاننىڭ ىستىق كول وبلىسىنىڭ تۇرعىنى جولدوشبەك كاراباەۆ سيرياعا كارى شەشەسىمەن بىرگە 28 تۋىسىن الىپ كەتكەن. بۇل جونىندە ازاتتىققا ولاردىڭ تۋىسى جانىباي تىناليەۆ حابارلادى.

ونىڭ سوزىنشە، جولدوشبەك كاراباەۆ ەڭ الدىمەن جۇكتى ايەلىمەن جانە ءتورت بالاسىن الىپ ءوزى كەتكەن. وسىدان كەيىن ول باسقا تۋىستارىن دا كىشكەنتاي بالالارىمەن بىرگە قىرعىزستاننان شىعارىپ العان. بارلىعى - 28 ادام. 

ەسكە سالا كەتەيىك، 2015 جىلدىڭ كوكتەمىندە تون اۋدانىنان ءبىر وتباسى بەس بالاسىمەن جانە 80 جاستاعى اجەسىن دە الىپ سيرياعا كەتكەن ەدى.

الدىن قىرعىزستاننىڭ باس پروكۋرورى ينديرا جولدۋباەۆا سيريادا 500 گە جۋىق قىرعىز ازاماتى تەرروريستىك ۇيىمداردىڭ قاتارىندا سوعىسىپ جۇرگەنىن مالىمدەگەن ەدى.ونىڭ جۇزدەن استامى ايەل. 

اباي-اقپارات

0 پىكىر