سەنبى, 19 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107199. جازىلعاندار — 101822. قايتىس بولعاندار — 1671
بيلىك 3576 0 پىكىر 25 قاراشا, 2015 ساعات 14:21

تۇركىستاندا تايقازان ءتۋرنيرى ءوتتى

تۇركىستاندا "تايقازان" ءتۋرنيرى ءوتتى. جىل سايىن ءداستۇرلى تۇردە وتكىزىلەتىن بۇل شارا بيىل داڭقتى باپكەر جارىلقاسىن وڭالبەكتiڭ 65 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالدى، - دەپ جازادى "وڭتۇستىك قازاقستان" گازەتى.

تۇركiستان قالاسىندا رەسپۋبليكالىق «تايقازان» تۋرنيرiنiڭ ءوتiپ كەلە جاتقانىنا 20 جىلدان استى. سودان بەرi تالاي تالانتتىڭ «تۇساۋىن كەسكەن» جارىستىڭ دەڭگەيi جوعارىلاپ، جاس بالۋانداردىڭ بايراقتى باسەكەلەردە ەل نامىسىن ابىرويمەن قورعاۋىنا سەپتiگiن تيگiزدi. اتالعان تۋرنير بيىل دا جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلدى. رەسپۋبليكالىق دودا حالقىمىزدىڭ ماقتانىشىنا اينالعان اردا ۇل، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا ەڭبەگi سiڭگەن جاتتىقتىرۋشى، وڭiردە قازاق سامبوسىنىڭ اتاسى اتانعان جارىلقاسىن وڭالبەكتiڭ 65 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالدى. جارىسقا استانا، الماتى، قوستاناي، قىزىلوردا، تاراز، شىمكەنت جانە ەلiمiزدiڭ وزگە دە قالالارى مەن وبلىستارىنىڭ بالۋاندارى قاتىستى. مەملەكەتتiك ءانۇراننىڭ ورىندالۋىنان باستاۋ العان بايراقتى باسەكەنi تۇركiستان قالاسى اكiمiنiڭ ورىنباسارى عاني رىسبەكوۆ سالتاناتتى تۇردە اشتى.

قايرات زاينيشەۆ، ءابدiراحمان قىدىربەك، «وڭتۇستiك قازاقستان».

– تۇركiستان سپورتتان دا، ونەردەن دە ءاردايىم الدىڭعى ورىننان كورiنەدi. قالانىڭ سپورتى تۋرالى ءسوز قوزعاعاندا الدىمەن اۋىزعا ءابدiسالان نۇرماحانوۆ، وكتيابر جارىلقاپوۆ، بەكزات ساتتارحانوۆ، قايىس اققاليەۆ جانە جارىلقاسىن وڭالبەكتiڭ ەسiمدەرi تۇسەدi. جاقاڭ سوزاق وڭiرiندە تۋىلىپ، كەنتاۋ قالاسىندا ەڭبەك جولىن باستاعان. دەگەنمەن، اتپال ازاماتتىڭ تۇركiستان قالاسىنىڭ سپورتىنىڭ وركەندەۋiنە دە سiڭiرگەن ەڭبەگi كوپ. قازاق سپورتىنىڭ، سونىڭ iشiندە كۇرەستiڭ، پەداگوگيكا عىلىمى سالاسىنىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسi زور. وسى تۋرنيرگە قاتىسقان جاستار بولاشاقتا ەلiمiزدiڭ مىقتى سپورتشىلارى بولسىن، – دەگەن تiلەگiن جەتكiزدi ول.

تۇركiستان قالالىق ءماسليحاتىنىڭ حاتشىسى عاپپار سارسەنباەۆ جارىسقا قاتىسۋشىلارعا ساتتiلiك تiلەسە، وبلىستىق ءماسليحات دەپۋتاتى، ماقتاارال اۋدانىنىڭ قۇرمەتتi ازاماتى ەرەجەپ قاناەۆ جاس بالۋاندارعا اق باتاسىن بەردi. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا ەڭبەك سiڭiرگەن جاتتىقتىرۋشى بولات قىرىقباەۆ تۋرنيردi ۇيىمداستىرۋشىلارعا العىسىن جەتكiزدi.

– جارىلقاسىن اعامىزدىڭ قازاق كۇرەسiن دامىتۋعا جانە جاستاردى سپورتقا باۋلۋدا سiڭiرگەن ەڭبەگi كوپ. قازiر سايىس ءوتiپ جاتقان بەكزات ساتتارحانوۆ اتىنداعى سپورت كەشەنiنiڭ اشىلۋىنا دا ۇلەس قوسقان. مiنە، بۇگiن سونىڭ جەمiسiن كورۋدەمiز. جاقاڭ كۇنi بۇگiنگە دەيiن كوپتەگەن شاكiرتتەر تاربيەلەدi. تالاي جارىستاردا قازاق ەلiنiڭ نامىسىن قورعاعان ولار بۇگiندە ءتۇرلi سالالاردا قىزمەت ەتۋدە. بارلىعى دا جارىلقاسىن وڭالبەك اعامىزداي ۇلاعاتتى ۇستازدىڭ شاكiرتi بولعانىن ماقتان تۇتادى، – دەدi ول.

«بۇگiنگi جاستار جارىلقاسىنعا قاراپ بوي تۇزەپ، ءومiر جولىنان ۇلگi السا وكiنبەيدi» دەگەن تۇركiستان قالالىق اقساقالدار كەڭەسiنiڭ مۇشەسi شورا ەسمولداەۆ بۇل جارىس جەتكiنشەكتەردiڭ قازاق كۇرەسiنە دەگەن قىزۋشىلىعىن ارتتىراتىنىن ايتتى. اعايىندارى مەن باۋىرلارى اتىنان مەرەيتوي يەسiنiڭ يىعىنا شاپان جاۋىپ، ات مiنگiزدi.

جۇرەكجاردى جىلى لەبiزiن بiلدiرگەن «وڭتۇستiك قازاقستان» گازەتiنiڭ باس رەداكتورى اباي بالاجان وبلىسىمىزدا قازاق كۇرەسiنiڭ دامۋى ۇلكەن قارقىن الىپ كەلە جاتقاندىعىنا توقتالدى.

تۋرنير 1996–1997 جىلعى جاستار اراسىندا ءوتتi. ەكi كۇنگە سوزىلعان باسەكەدە بالۋاندار سەگiز سالماق دارەجەسiندە باق سىناستى. جۇرتشىلىق تاماشا ءادiس-تاسiلدەر مەن ىمىراسىز جەكپە-جەكتەردiڭ كۋاسi بولدى.

سونىمەن 55 كەلiدە الماتىلىق د.نيەتبايعا تەڭ كەلەر قارسىلاس تابىلمادى. وڭتۇستiكقازاقستاندىق س.جۇمادiللا ەكiنشi ورىندى ەنشiلەسە، جەڭiس تۇعىرىنىڭ ءۇشiنشi ساتىسىنا الماتىلىق ا.زاكير مەن قاراعاندىلىق بالۋان ج.احمەتوۆ كوتەرiلدi. 60 كەلiدە استانالىق س.ءاشiمنiڭ باعى جانسا، الماتىلىق م.ومار «تايقازاننىڭ» كۇمiس جۇلدەسiن يەلەندi. الماتىلىق د.يمانوۆ پەن ا.ەسقازيەۆ ۇزدiك ۇشتiكتi قورىتىندىلادى. وڭتۇستiكقازاقستاندىق ە.ءامiر 66 كەلiدە تۋرنير جەڭiمپازى اتاندى. ەكiنشi جۇلدە قاراعاندىلىق ج.نۇرعاليعا بۇيىرسا، ءۇشiنشi ورىنداردى ب.قياس پەن الماتىلىق ق.تۇلەمباي يەلەندi. الماتىلىق بالۋان ءا.ساقان (74 كەلi) اۋىلىنا جەڭiمپاز بولىپ ورالدى. تۇركiستاندىق ە.قۋاندىق ەكiنشi ورىنعا تابان تiرەسە، قولا جۇلدەنi ب.يسا (تۇركiستان) مەن ت.جاقسىگەلدi (وقو) قانجىعاعا بايلادى. 82 كەلi سالماق دارەجەسiندە قاراعاندىدان كەلگەن بالۋان ە.مولداعۇلوۆ تۋرنير كەستەسiنiڭ ەڭ بيiك تۇعىرىنان كورiندi. الماتىلىق ە.بايجiگiت ەكiنشi ورىنعا كوتەرiلسە، ءۇشiنشi ورىندار ش.باقتىباي (وقو) مەن ە.بولەنگە (وقو) بۇيىردى.

جەرگiلiكتi جانكۇيەرلەردiڭ نازارى 90 كەلi سالماق دارەجەسiندە باقتارىن سىناعان بالۋاندارعا كوبiرەك اۋعان. بۇل سالماقتا اقتىق سىندا تۇركiستاندىق ن.ەرەحان قوستانايلىق ا.جۇماعاليدىڭ جاۋىرىنىن جەرگە تيگiزدi. ءۇشiنشi تۇعىردا قىزىلوردالىق ب.مولداش پەن قاراعاندىلىق ا.قۇرمانباي قاتار تۇردى. 100 كەلiگە دەيiنگi سالماق دارەجەسiندە فينالدا وڭتۇستiكقازاقستاندىق ق.ءشامشiدينوۆ الماتىلىق ت.شەينەردەن باسىم تۇسسە، م.قۇدايبەرگەنوۆ (الماتى) پەن ءا.نۇرعالى (تۇركiستان) ءۇشiنشi ورىننان كورiندi. ال، 100 كەلiدەن جوعارى سالماقتا ە.سiرگەباي (وقو) استانالىق ە.ابدۋللادان ايلاسىن اسىردى. قولا جۇلدەلەردi ن.ءامiرالi (تۇركiستان) مەن و.ابپاس (الماتى) ءوزارا ءبولiستi. «تۇيە بالۋاندار» سايىسىندا ق.ءشامشiدينوۆتىڭ (وقو) مەرەيi ۇستەم بولدى. ال، ەكiنشi ورىندى ا.جۇماعالي (قوستاناي) ەنشiلەسە، ءا.ساقان (الماتى) ءۇشiنشi ورىنعا تابان تiرەدi.

جارىس جەڭiمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرi ارنايى ديپلومدارمەن، مەدالدارمەن جانە باعالى سىيلىقتارمەن ماراپاتتالدى.

Abai.kz

 

0 پىكىر