سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10382. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37
جاڭالىقتار 3576 0 پىكىر 30 قاراشا, 2015 ساعات 17:49

نازارباەۆ: قازاقستانعا اۋقىمدى رەفورما كەرەك

قازاقستان پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازارباەۆ قازاقستاننىڭ ەكسپورتقا شىعاراتىن تاۋارىنىڭ (شيكىزاتتى ايتادى - رەد.) باعاسى قىمبات بولعان كەزەڭ اياقتالىپ، ەندى مەملەكەت "قولدا بار قارجىعا ءومىر ءسۇرۋى قاجەت ەكەنىن" مالىمدەدى. بۇل تۋرالى Abai.kz پورتالى حابارلايدى.

نازارباەۆ استانادا تاۋەلسىزدىك سارايىندا وقىعان حالىققا جولداۋىندا "قازاقستان بيىل جاڭا عالامدىق جاعدايداعى ءىس-قيمىل ستراتەگياسىن جاساۋى ءتيىس" دەدى.

نازارباەۆ بۇعان قوسا شىعىنداردى قىسقارتىپ، ء"بىر جىلدا 20 پايىزعا ازايىپ كەتكەن" بيۋدجەتكە تۇسەتىن تابىستى ارتتىرۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىرۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى. پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، قازىر ۇكىمەت الدىندا سالىق ساياساتىنىڭ اشىقتىعىن جاقسارتۋ، جاڭا جەكەشەلەندىرۋ باعدارلاماسىن دايارلاۋ مىندەتى تۇر. ول سونىمەن قوسا، ۇلتتىق بانكتىڭ تەڭگەگە دەگەن سەنىمدى قالپىنا كەلتىرۋ كەرەك ەكەنىن دە ايتتى.

نازارباەۆ قازاقستانعا قازىر ءوسىم، رەفورمالار مەن دامۋ قاجەت ەكەنىن مالىمدەدى. ونىڭ پىكىرىنشە، كۇن تارتىبىندە تۇرعان رەفورمالاردى 1990 جىلدارى جۇرگىزىلگەن رەفورمالارمەن سالىستىرۋعا بولادى. 

Abai.kz

0 پىكىر