سەيسەنبى, 26 قازان 2021
بيلىك 3158 0 پىكىر 1 جەلتوقسان, 2015 ساعات 03:00

قالا بازارلارى قارا بازارعا اينالماۋى كەرەك

شىمكەنت قالالىق كاسىپكەرلىك ءبولىمىنىڭ قىزمەتكەرلەرى سالىق جانە قۇقىق قورعاۋ سالاسىنىڭ ماماندارىمەن بىرلەسىپ، ءال-فارابي اۋدانى اۋماعى بويىنشا رەتسىز ساۋدا ورىندارىنا رەيدتىك شارا ۇيىمداستىردى. تولەبي كوشەسىندە ورنالاسقان «قىرعى بازاردىڭ» ماڭى مەن ايالدامالاردى رەتسىز ساۋدا قاتارلارىنان اشۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.

– شارا بارىسىندا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، رەتسىز ساۋدا  نۇكتەلەرىن زاماناۋي تالاپتارعا ساي قالپىنا كەلتىرىلگەن ساۋدا ورىندارىنا ورنالاستىرۋعا ءتيىستى نۇسقاۋ بەرۋدەمىز. بىرنەشە مارتە ايتىلعان ەسكەرتۋگە بەي-جاي قاراعان ساۋدا يەلەرى ءۇشىن زاڭ اياسىندا ايىپپۇلدار سالىنادى، - دەيدى قالالىق كاسىپكەرلىك ءبولىمىنىڭ سەكتور مەڭگەرۋشىسى قايرات بازاربەكوۆ.

قايتا قۇرىلىمداۋ قالاي جۇرگiزiلۋدە؟

قالا بازارلارىن قايتا قۇرىلىمداۋ، ونداعى قاۋىپسىزدىك شارالارىن ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارى ءالى دە بولسا ءوز دەڭگەيىندە ەمەس. قالا اكىمىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، ارنايى قۇرىلعان جۇمىس توبى اباي اۋدانى اۋماعى بويىنشا بازارلاردىڭ بۇگىنگى حال-احۋالىمەن تانىستى.

– بۇگىنگى بازارلاردى قايتا قۇرىلىمداۋ جۇمىستارىنىڭ العاشقى كەزەڭى جۇرۋدە. قالا اۋماعىندا 37 بازار بولسا، 2018 جىلعا قاراي، بارلىعى زامان تالابىنا ساي جابىق كەشەندە قىزمەت كورسەتەتىن بولادى. بۇگىنگى شارا بارىسىندا ارنايى جۇمىس توبى اسىرەسە، بازارلاردا ءورت قاۋىپسىزدىگىن ساقتاۋ تالاپتارىنىڭ ورىندالۋ كورسەتكىشتەرىنە، تازالىعىنا، سونىمەن قاتار، قايتا قۇرىلىمداۋ جۇمىستارىنا جەتە كوڭىل اۋداردى، – دەيدى قالالىق كاسىپكەرلىك ءبولىمىنىڭ باسشىسى اسقار قانىبەكوۆ.

ايتا كەتەيىك، جۇمىس توبى ارنايى كەلگەن «اۆتو-نۇر» بازارىندا بۇگىنگى تاڭدا 1500-گە تاياۋ ساۋدا ورنى بار. ءورت قاۋىپسىزدىگىن ساقتاۋ ماقساتىندا بازار اكىمشىلىگى ارنايى ءورت سوندىرگىش تەحنيكاسىن ساتىپ العانىن جەتكىزدى. سونىمەن قاتار، ءار اۋىسىم سايىن 6 قىزمەتشى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋدە.

ارنايى قۇرىلعان جۇمىس توبىنىڭ مۇشەلەرى مۇنداي شارا الداعى ۋاقىتتا قالانىڭ وزگە دە اۋداندارىنىڭ بازارلارىندا جالعاسىن تاباتىنىن ءمالىم ەتتى.  قىسقاسى، شىمكەنت قالاسىنداعى بازارلار قارا بازارعا اينالماي ساۋدا ساتتىقتىڭ مادەني تۇرىنە كوشۋى كەرەك.

Abai.kz 

0 پىكىر