سەنبى, 24 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110250. جازىلعاندار — 105566. قايتىس بولعاندار — 1796
اباي.tv 4987 0 پىكىر 25 ماۋسىم, 2015 ساعات 13:17

مەن جاستارعا سەنەمىن!

قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتيسى حابيبا ەلەبەكوۆانىڭ وقۋىندا ماعجان جۇماباەۆتىڭ ولەڭى: "مەن جاستارعا سەنەمىن!"

0 پىكىر