سەيسەنبى, 25 قاڭتار 2022
جاڭالىقتار 5649 0 پىكىر 31 شىلدە, 2015 ساعات 20:06

ەلباسى دەمالىسىن تۇركيانىڭ بودرۋم قالاسىندا وتكىزدى

قازاقستان پرەزيدەنتى نازارباەۆ بيىل دا دەمالىسى ءۇشىن تۇرىكتىڭ بودرۋم قالاسىن تاڭدادى. بۇل تۋرالى تۇرىكتىڭ حۇرريەت گازەتى جازدى. پرەزيدەنت توقتاعان قوناق ۇيدە كوپ ۋاقىتىن جاياۋ جۇرۋگە جۇمساعان. ول سونداي-اق كەشكى ۋاقىتتارىن گولف ويناۋعا ارناپتى.

اتالعان گازەت جازعانداي، 75 جاستاعى نازارباەۆ بودرۋمداعى   Rixos قوناق ۇيىندە مەيمان بولعان. جاقىندارىمەن بىرگە بارعان ول جەڭىل كيىنىپ ەمىن-ەركىن سەرۋەن جاساعان. دەمالىسى بارىسىندا ءوزىن تانىعان قوناق ءۇي قوناقتارىمەن دە امانداسىپتى.

پرەزيدەنت بۇندا ون كۇندەي ۋاقىت دەمالىستا بولىپ، سودان سوڭ ەلگە قايتقان. ول بۇعان دەيىن دە وسى قالانىڭ دەمالىس ورىندارىنا توقتاعان ەكەن.

بودرۋم – تۇركيانىڭ وڭتۇستىك باتىسىنداعى، ەگەي تەڭىزى مەن جەر ورتا تەڭىزى قوسىلار تۇستا ورنالاسقان قالا.

اباي-اقپارات

0 پىكىر