سەنبى, 15 ماۋسىم 2024
بيلىك 3292 0 پىكىر 16 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

قاسيەتتى تۇركىستاندى يننوۆاتسيالىق جوبالار دامىتپاق

ەلباسى ن.نازارباەۆ ەل ەكونوميكاسىنىڭ يندۋستريالدى-يننوۆاتسيالىق دامۋ ماسەلەسiنە ۇلكەن ءمان بەرiپ وتىر. ونداعى ماقسات – قازاقستاننىڭ شيكiزاتتىق ەكونوميكادان يننوۆاتسيالىق ەكونوميكاعا باسىمدىق بەرۋiن قامتاماسىز ەتۋ.

بۇل ورايدا، وڭiرلەردiڭ تىنىسىنا كوز جۇگiرتسەڭiز، iلكiمدi iستەردiڭ بوي كورسەتiپ كەلە جاتقانىن بايقاۋعا بولادى. سونىڭ بiر كورiنiسi رەتiندە اۋىل شارۋاشىلىعى مەن ونەركاسiبi قاتار دامىپ كەلە جاتقان تۇركiستان قالاسىندا قۇرىلعان يندۋستريالدى ايماعىنىڭ يننوۆاتسيالىق جوبالاردى جانداندىرۋعا قوسار ۇلەسi از بولمايتىن كورiنەدi. وسى باعىتتا اتالعان ءوندiرiس الاڭىنىڭ تيiمدiلiگi توڭiرەگiندە تۇركiستان قالاسىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستارعا شولۋ جاساعانبىز. قالا اكiمiنiڭ ورىنباسارى ت.مۇساەۆتىڭ ايتۋىنشا، جالپى اۋماعى 40 گەكتاردى قۇرايتىن يندۋستريالدى ايماققا اۆتوجول، تەمiر جول، ەلەكتر قۋاتى، سۋ، سارقىندى سۋ جۇيەلەرi تارتىلعان. سونىمەن بiرگە، الداعى ۋاقىتتا ايماقتىڭ سىيىمدىلىعىنا قاراي كولەمiن ۇلعايتۋ ماسەلەسi دە نەگiزگە الىنىپتى.

جالپى، ءوندiرiسiن دامىتىپ، ونى تاسىمالداۋ ماسەلەسiنە كەلسەك، توعىز جولدىڭ تورابىنداعى تۇركiستاننىڭ مۇمكiندiگi مول. جەرگiلiكتi باسشىلىقتىڭ ايتۋىنشا، «الماتى – ماسكەۋ» تەمiرجولى، «باتىس ەۋروپا – باتىس قىتاي» ءاۆتودالiزi ءوتiپ جاتقان ءوڭiردiڭ لوگيستيكالىق مۇمكiندiگiنە قاراي يندۋستريالدى ايماقتا ورنالاسۋعا نيەت بiلدiرiپ وتىرعان ينۆەستورلار كوپ كورiنەدi. ال، سولاردىڭ اراسىنان يننوۆاتسيالىق جوبالارعا ەرەكشە ءمان بەرiلiپ وتىر. قازiر مۇندا جالپى سانى 9 جوباعا 20 گەكتاردان استام جەر بولiنگەن. ونىڭ iشiندە يون الماستىرۋ شايىر ءونiمi, شىنى-پلاستيكالىق ارماتۋرا، كۇن ساۋلەسiنەن بالامالى ەنەرگيا وندiرەتiن پانەل، سوڭعى تەحنولوگيالىق قۇرالدارمەن جابدىقتالعان جيїاز جانە قۇرىلىس ماتەريالدارىن شىعاراتىن جوبالارعا رۇقسات بەرiلگەن. قازىنانىڭ 850 ملن. تەڭگەسiنە قۇرىلعان يندۋستريالدى ايماق الداعى جىلدارى اينالىمى 10 ملرد. تەڭگەنi قۇرايتىن ءوندiرiس الاڭىنا اينالماق. ازiرگە، مۇندا 5 جوبانىڭ قۇرىلىس جۇمىستارى باستالعان. جىل سوڭىنا دەيiن 2 كiرپiش زاۋىتى جانە 1 شىنى-پلاستيكالىق ارماتۋرا شىعاراتىن ءوندiرiس ورنى iسكە قوسىلماق. بۇگiندە وسى جوبالاردىڭ اراسىنان بiر كiرپiش زاۋىتى ءوز جۇمىسىن باستاعان.

تۇركiستان قالاسىنىڭ اۋماعىندا تولىق جۇمىس iستەپ تۇرعان، جىلىنا 22 ملن. دانا كiرپiش شىعاراتىن ەكi ءوندiرiس ورنى بار. الايدا، قالانىڭ وزiندە ءجۇرiپ جاتقان قۇرىلىستارعا جىل سايىن شامامەن 40 ملن. داناعا جۋىق كiرپiش قاجەت. ونىڭ ۇستiنە رەسپۋبليكا كولەمiندە تۇركiستان جانە سەمەي وڭiرلەرiندە وندiرiلەتiن كiرپiشكە قاجەتتi شيكiزات ساپاسى جوعارى بولعاندىقتان، تۇركiستانعا كورشiلەس وبلىستار مەن اۋدان، قالالاردان دا كەلەتiن تۇتىنۋشىلاردىڭ سانى مول. «سوندىقتان، كاسiپكەرلەردiڭ تۇركiستان توپىراعىنان وندiرiلەتiن كiرپiش ءوندiرiسiن دامىتۋعا دەگەن قۇلشىنىسى جوعارى» دەيدi ت.مۇساەۆ. سونداي-اق، ايماقتاعى كاسiپورىندار تولىق وندiرiستiك قۋاتتىلىقتا جۇمىس iستەسە 5 مۆت ەلەكتر قۋاتىن قاجەت ەتەتiن كورiنەدi. دەسە دە، بۇل ماسەلە كوپ ۇزاماي ءوز شەشiمiن تاپپاق. ول ءۇشiن وسى ماڭنان تۇرعىن ۇيلەرگە جانە يندۋستريالدى ايماققا 16 مۆت ەلەكتر قۋاتىن تاراتاتىن پودستانتسيانى قاراشا ايىندا iسكە قوسۋ جوسپارعا ەنگiزiلiپتi.

مiنە، قاسيەتتiلiگiمەن قاتار ساۋدا-ساتتىقپەن دە اتى تانىلعان تۇركiستاننىڭ يندۋستريالدى-يننوۆاتسيالىق دامۋ بارىسىنداعى قادامى وسىنداي.

ءابدiراحمان قىدىربەك، تۇركiستان قالاسى.

Abai.kz

0 پىكىر