جۇما, 2 ماۋسىم 2023
قۇيىلسىن كوشىڭ 9635 0 پىكىر 3 قاراشا, 2014 ساعات 13:17

"كوش، كوشكە كىم ءوش؟"

جاقىندا «مەرەي» باسپاسىنان اقىن اۋىت مۇقيبەكتىڭ «كوش، كوشكە كىم ءوش» اتتى 30 باسپا تاباقتان تۇراتىن كولەمدى جيناعى باسىلىپ شىقتى.

اۆتور «بۇل كىتابىمدى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى، ۇلت كوشباسشىسى، شەتتە تارىداي شاشىراپ جۇرگەن بەس ميلليون قازاقتىڭ اللادان كەيىنگى پاناسى نۇرسۇلتان ءابىشۇلى نازارباەۆقا ارنادىم!»- دەپتى.

اقىن بۇل ەڭبەگىندە ازاتتىق تاڭى اتىسىمەن بىرگە كوپ-كورىم باستالىپ، سوڭعى جىلدارى تىزگىنى قاڭتارىلىپ، توقىراۋعا ۇشىراعان قازاق كوشىنىڭ كوكەيتەستى ماسەلەلەرىن، شەتتە قالىپ بارا جاتقان قانداستارىمىزدىڭ قىل ۇستىندە تۇرعان قيىن تاعدىرىن جان-جاقتى قاۋزايدى. ەل بىرلىگىن، ۇلت تۇتاستىعىن تۋ ەتىپ كوتەرەدى. شەكارا سىرتىنداعى قازاقتاردى قازاقستانعا ورالتۋدىڭ ماڭىزىن ءتۇسىندىرىپ، جولدارىن ۇسىنادى. سول ارقىلى قازاق دالاسىندا شىنايى تاۋەلسىز، ءبىرتۇتاس ۇلتتىق مەملەكەت قۇرۋعا دەگەن ءوزىنىڭ ازاماتتىق ۇستانىمىن، كوزقاراسىن بىلدىرەدى.

ەكىنشى ءبىر قىرىنان قاراعاندا، «كوش، كوشكە كىم ءوش؟!» كىتابى ارپالىسقا تولى، ايقاي-شۋى كوپ، جولى اۋىر قازاق كوشىنىڭ تاۋەلسىزدىكتەن بەرگى شيرەك عاسىرداعى قۇندى شەجىرەسى ىسپەتتى.

سونىمەن بىرگە، جيناققا، ۇلت رۋحىن اسقاقتاتقان تۇمانباي، ءجانابىل، جاقىپ باستاعان تۇلعالار جونىندەگى ءبىر ءبولىم تەبىرەنىسكە تولى ەسسەلەر مەن ادەبي سىن ماقالالار دا ەنگەن.

كىتاپتىڭ  تارالىمى 2000 دانا. 

Abai.kz

0 پىكىر