دۇيسەنبى, 6 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 584. جازىلعاندار — 44. قايتىس بولعاندار — 6
قايراتكەر 6013 0 پىكىر 9 قاڭتار, 2015 ساعات 18:24

مەملەكەتشىل مەنەدجەر

ەلدىك مۇرات جولىندا ەلەۋلى ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن قايراتكەرلەرىمىز جايلى ايتۋعا كەلگەندە ساراڭدىق تانىتپاۋىمىز كەرەك. البەتتە، مەملەكەت دامۋىنا قىزمەت ەتۋ، تەر توگۋ – بۇگىنگى ۇلت جاناشىرلارىنىڭ كيەلى پارىزى بولماققا كەرەك. جانە قازىرگى قازاق قوعامىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن يىعىنا ارتقان مەملەكەتشىل تۇلعالار ءۇشىن ول پارىزدىڭ جۇگى ەكى ەسەلەنە تۇسەتىنى تاعى انىق. راس، حالىققا قىزمەت ەتۋدىڭ باعاسىن دا حالىق بەرەدى. مەزگىل مىنبەرىنەن كورىنگەن تۇلعانىڭ بولمىسىن ايشىقتاۋ – ۋاقىتتىڭ ەنشىسى ەكەنى تاعى ايان. دەپ كەلگەندە، تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ دامۋىنا ءبىلىم-بىلىگىمەن، اقىل-پاراساتىمەن ۇلەس قوسىپ جۇرگەن ازاماتتار جايىندا جىلى لەبىزگە كەزەك بەرۋدىڭ ايىبى بولماس.

بۇگىنگى تاڭدا ەلىمىزدەگى مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر اراسىندا ءبىز تىلگە تيەك ەتىپ وتىرعان تۇلعالىق قاسيەتتەر بويىنان تابىلاتىن ازاماتتار از ەمەس. بيلىك ساتىسىنداعى بيىك قىزمەتكە كاسىبي مامان-مەنەدجەر رەتىندە قول جەتكىزگەن تۇلعانىڭ بويىندا مەملەكەتشىلدىك، ۇلتجاندىلىق قاسيەتتەرى ۇشتاسىپ جاتۋى – جاقسىلىق نىشانى. وسى تالاپتاردىڭ ۇدەسىنە تولىقتاي ساي كەلەتىن بۇگىنگى كۇننىڭ مەملەكەتشىل قايراتكەرلەرىنىڭ ءبىرى دەپ باعلان مايلىباەۆ مىرزانى ايتۋعا ابدەن بولادى.

باعلان اساۋبايۇلى – قاتارداعى قاراپايىم قىزمەتكەردەن بيىك دارەجەلى مەملەكەت قىزمەتشىسىنە دەيىنگى ەڭبەك جولىنان ءوتىپ، شىڭدالعان تۇلعا. ونىڭ تۇلعالىق قالىپتاسۋ جولىنىڭ وزىندىك ەرەكشەلىگى بار. ويتكەنى، باعلان مىرزانىڭ ازامات رەتىندە قالىپتاسۋى ەلىمىزدىڭ تاۋەلسىزدىك الۋىمەن قاتار وربىگەن. دەمەك، بۇگىنگى بيلىك ساتىسىنداعى ازاتتىقتى بالا كۇنىنەن اڭساعان جانە سول تاۋەلسىزدىكتى باياندى ەتۋگە جاستايىنان بەل بۋعان بۋىننىڭ وكىلى رەتىندە دە مايلىباەۆتىڭ مەرەيى ارتا بەرەتىنى تۇسىنىكتى. ول ءوزىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتتەگى جەتىستىگى مەن تابىسىن قازاقستاننىڭ تاۋەلسىز ەل رەتىندەگى دامۋى مەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ ساليقالى ساياساتىنىڭ جەمىسىمەن تىعىز بايلانىستىرادى.

ىلگەرىرەكتەگى ءبىر سۇحباتىندا باعلان اساۋبايۇلى بىلاي دەپتى: «مەملەكەت باسشىسىنىڭ كوش باستاۋىمەن ەلدىڭ جاڭ­عىرۋى مەن يندۋستريالىق-يننوۆاتسيالىق ەكونوميكانىڭ قۇرىلۋى – قازاقستاننىڭ ءححى عاسىرداعى قارىشتى دامۋىنىڭ كەپىلى. بەيبىتشىلىك، كەلىسىم، قوعامنىڭ بىرلىگى، ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك تۇراقتىلىق، حا­لىق­ارالىق دەڭگەيدە مويىندالۋ – وسىنىڭ بار­لىعى ەلىمىزدىڭ شىن مانىندە ماقتان تۇتۋعا قۇقىلى تابىستارى. قازاقستان مەملەكەت باس­شىسىنىڭ ارقاسىندا تاۋەلسىزدىكتىڭ ءۇشىن­شى ونجىلدىعىنا ءوز بولاشاعىنىڭ ءورىسىن اڭداتار ولشەمدەردى ايقىن كورە وتىرىپ قادام باسۋدا. بىرىنشىدەن، ءبىز الەم كارتاسىنداعى ورنى­مىز­دى ايقىن كورىپ وتىرمىز. كوپتەگەن جاڭا ەلدەر ءۇشىن شەكاراسىنىڭ داۋلى شەكتەرى ءۇشىن كۇرەس قازىرگە دەيىن جالعاسۋدا. كەيبىر جاعداي­لاردا بۇل اشىق قاقتىعىستارعا دا ۇلاستى. قازاقستان ونداي ستسەناريدى اينالىپ ءوتتى. مەملەكەت باسشىسى ءبىزدىڭ تاريحي جەرلەرىمىز بەن بۇكىل قازاقستان حالقىن تۇتاستىرۋشى تۇلعاعا اينالدى. ءبىز بارشامىز پرەزيدەنتتىڭ وسى بىرەگەي بىتىمگەرشىل، كوشباسشىلىق دارى­نىنا ءتانتى بولۋعا ءتيىسپىز. ەكىنشىدەن، ءبىز بولاشاقتاعى ماقساتتارى­مىزعا سايكەس ارەكەت ەتۋدەمىز. پرەزيدەنتتىڭ «قازاق­ستان-2050» ستراتەگياسى – الەمدەگى ەڭ ۇزاق مەرزىمدى جانە ءتيىمدى فورسايتينگىلىك جوبالاردىڭ ءبىرى. بۇل – ءبىزدىڭ دامۋىمىزدىڭ قازاقستاندى ۋاقىت سىنىنان سۇرىنبەي الىپ وتەر كارتاسى. ۇشىنشىدەن، مەملەكەت باسشىسى قوعامنىڭ رۋحاني وزەگىن – ەتنوسارالىق جانە دىنارالىق كەلىسىمدى قالىپتاستىردى. ءبىز ءتۇيىندى شەشىمدەر قابىلداردا سوعان سۇيەنەمىز. قازاقستان­دىقتاردىڭ قۋاتتى يندۋستريالىق-يننوۆاتسيا­لىق ەكونوميكا قۇرۋعا دەگەن سەنىمدىلىگى دە سوعان نەگىزدەلگەن...»

قىرىقتىڭ قىرقاسىنا ەندى قادام باسقان ازاماتقا پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى دەگەن ابىرويلى قىزمەتتى اتقارۋ ماقتانىش قانا ەمەس، مىندەت پەن جاۋاپكەرشىلىك سەزىمىن دە سىيلايتىنى انىق. ءارى مايلىباەۆتىڭ بۇل ورىنتاقتاعى ميسسياسى ەلىمىزدى يدەولوگيالىق باعىتتا وركەندەتۋمەن ۇشتاسىپ جاتىر. سول سەبەپتەن شىعار، ۇلت رۋحانياتىنا ەتەنە جاقىن شەنەۋنىك رەتىندە زيالى قاۋىم اراسىندا سارابدال سىن مەن ورىندى ماداققا ءجيى ۇشىراپ جاتاتىنى... قالاي دەگەنمەن دە، قازاق رۋحانياتى ءۇشىن قابىرعاسى قايىساتىن اتقامىنەرلەر اراسىندا اساۋبايۇلىنىڭ تۇلعاسى ءبىر توبە. اسىرەسە، ەلىمىزدىڭ اقپاراتتىق ساياساتىنا قاتىستى ۇستانىمداردى ەكشەيتىن تۇستا مايلىباەۆ مىرزانىڭ قازاق ءتىلدى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا ءىش تارتۋى انىق سەزىلەدى. ۇلت باسپاسوزىندەگى جاڭاشىلدىقتى قولداۋ تۇرعىسىنان دا بۇل كىسىنىڭ جاڭا تولقىننىڭ وكىلى رەتىندە وزىق كوزقاراستا ەكەندىگىن ايتۋىمىز كەرەك. وتاندىق اقپاراتتىق كەڭىستىكتەگى مەديا-كونتەنتتەردىڭ قارقىندى قادامىن پرەزيدەنت اكىمشىلىگى تاراپىنان جاسالىپ وتىرعان قولداۋدىڭ ءبىر كورىنىسى رەتىندە قابىلداعان ورىندى بولار ەدى. «قازاقستاندا 2700-دەن استام بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ناتيجەلى جۇمىس ىستەۋدە. ولاردىڭ بارلىعى ەڭ باستى بايلىعىمىز - تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ باياندى بولۋى ءۇشىن ەڭبەكتەنىپ ءجۇر. قازاق جۋرناليستيكاسىنىڭ شەجىرەسى وسىدان 100 جىل بۇرىن باستالدى. ءبىر عاسىر بۇرىن احمەت بايتۇرسىنۇلى «قازاق» گازەتىن شىعارىپ، قازاق ءباسپاسوزىنىڭ تاريحىن باستاعانى بەلگىلى. سودان بەرى قازاقستان جۋرناليستيكاسى ەگەمەندىگىمىزدىڭ ارقاسىندا جاڭا سەرپىنمەن دامىپ كەلەدى. بۇگىن ءبىزدىڭ سالادا ەكى مىڭ جەتى جۇزدەن استام بۇقارالىق اقپارات قۇرالى ناتيجەلى جۇمىس ىستەۋدە. سوندىقتان، شىنايى تىلەگىم وسى قارقىننان ايرىلماڭىزدار», – دەگەن ەدى باعلان مايلىباەۆ جۋرناليستەردىڭ مەرەكەسىندە اعىنان جارىلىپ. دەمەك، ول ءوزى دە ءبىر كەزدەرى رەداكتسياداعى جۇمىستىڭ ىستىق-سۋىعىنا ءبىر كىسىدەي ارالاسقان ادام رەتىندە قازاق ءباسپاسوزىنىڭ تامىر بۇلكىلىن تاپ باسىپ وتىرادى ەكەن. ەندەشە مەملەكەت دامۋىنداعى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ الاتىن ورنى مەن ماڭىزىنا لايىقتى باعاسىن بەرەتىن لاۋازىم يەسى رەتىندە دە باعلان اساۋبايۇلىنا قازاق جۋرناليستەرىنىڭ سەنىمى زور.

ايتپاقشى، قازىرگى كۇنى وتاندىق تەلەكورەرمەندەر قاۋىمىنىڭ سۇيىكتى باعدارلاماسىنا اينالىپ ۇلگەرگەن «پوەزيا الەمى» حابارىنىڭ دۇنيەگە كەلۋىنە باعلان اساۋبايۇلى تىكەلەي سەبەپشى بولعان كورىنەدى. «قازاقستان» ۇلتتىق تەلەارناسىنداعى ۇتقىر جوبالاردىڭ ءبىرى رەتىندە جۇرت جۇرەگىنە جول تاپقان بەينە-انتولوگيا پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى مەن شىعارماشىل جاستاردىڭ كەزدەسۋىندە بولعان رۋحاني اڭگىمەدەن كەيىن قولعا الىنعان بولاتىن.

ەلىمىزدىڭ مادەنيەتى مەن تاريحىنىڭ جاناشىرى، رۋحاني قولداۋشىسى بولۋ ءداستۇرىن الدىمەن ەلباسىمىزدىڭ ءار جىلدارداعى ايتقان سوزدەرى مەن ناقتى ءىس-ارەكەتتەرىنەن كورىپ كەلە جاتقانىمىز شىندىق. «قازاق حالقىنىڭ تاريحى – بىرلىك پەن ىنتىماقتىڭ تاريحى» دەگەن ءسوزدى ايتقان پرەزيدەنت نازارباەۆ اركەز «قازاق حالقىنىڭ ءوز تاريحىندا ۇيالاتىنداي شەتىن وقيعالاردىڭ جوق ەكەندىگىن دە» ءجيى ەسىمىزگە سالىپ وتىرادى. «قازاقتا مەملەكەت بولماعان»، «تاريح بولماعان» دەپ كەلەتىن بىرجاقتى كوزقاراستار مەن پىكىرلەر شوعىرىنا ەلباسىمىز اركەز جوعارىداي جاۋاپ قايىرىپ كەلگەن ەدى، ەندى سونىڭ ناقتى دالەلى رەتىندە اعىمداعى جىلى قازاق حاندىعىنىڭ 550 جىلدىعى ءدۇبىر سالىپ، دۇركىرەپ وتپەك. وسى ءبىر يگى باستامانىڭ دا باسى-قاسىندا ءبىزدىڭ زامانداسىمىز باعلان مايلىباەۆتىڭ تابىلۋى كوڭىلىمىزدى ءوسىرىپ، جان-دۇنيەمىزدى جادىراتىپ، جەلپىنتىپ تاستادى. 

اباي.kz 

0 پىكىر