جۇما, 2 جەلتوقسان 2022
جاڭالىقتار 5694 0 پىكىر 9 شىلدە, 2014 ساعات 18:28

ماڭعىستاۋلىقتار مىلتىقتارىن تاپسىرىپ جاتىر

ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى ەرىكتى تۇردە ۇيلەرىندە ۇستاپ وتىرعان قارۋ جاراق تۇرلەرىن تاپسىرىپ جاتىر.

ماڭعىستاۋ وبلىسى ءىىب ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ جەتەكشىسى شولپان جولداسوۆانىڭ سوزىنە قاراعاندا، 20 ساۋىردەن بەرى 152 ادام 167 قارۋ ءتۇرىن اكەلىپ تابىستاپتى. ونىڭ ىشىندە الىسقا اتىلاتىن ۇزىن ۇڭعىلى كارابين، ۆينتوۆكا مەن 1 رەۆولۆەر، 7 ترۆاماتيكالىق قارۋ، 1 جارىلعىش زات بار كورىنەدى.

قارۋلارىن ەرىكتى تۇردە تابىس ەتكەن 125 ازامات 4 ملن 558 مىڭ 822 تەڭگە كولەمىندە اقى العان. قارۋلار قازىر ساراپتاۋلاردان ءوتىپ جاتىر دەيدى شلوپان جولداسوۆا.

اباي-اقپارات

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

قانداستار قازاققا، قازاقستانعا نە بەردى؟

رايىس ءارىپجانۇلى 1353
الاشوردا

تۇركىلىك تەك جانە تۇركى-موعول بىرلىگى

ءجادي شاكەنۇلى 651
قاۋىپ ەتكەننەن ايتامىن

گازدىڭ گەوساياسي «گەموررويى»

ءامىرجان قوسان 833