بەيسەنبى, 24 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107529. جازىلعاندار — 102323. قايتىس بولعاندار — 1699
جاڭالىقتار 3454 0 پىكىر 31 شىلدە, 2014 ساعات 14:05

قازاقستاندا 500-گە جۋىق پورنوسايت بۇعاتتالدى

قازاقستاندا 500-گە جۋىق پورنوسايت جابىلدى. Tengrinews.kz-كە سىلتەمە جاساعان Baq.kz-ءتىڭ حابارلاۋىنشا بۇل تۋرالى قازاقستاننىڭ ينتەرنەت-قاۋىمداستىعىنىڭ جەتەكشىسى شاۆقات سابىروۆ مالىمدەگەن.

 ونىڭ ايتۋىنشا، پورنوگرافيالىق سايتتاردى جابۋ ءۇشىن استانانىڭ ەسىل اۋداندىق سوتىنىڭ 12 شەشىمى قاجەت بولعان، ياعني بارلىق 486 سايت ءبىر عانا شەشىممەن جابىلعان جوق. "مەملەكەتتىك وكىلەتتى ورگان اتالعان سايتتاردا پورنوگرافيا بار ەكەنى تۋرالى تالاپ ارىز بەرەدى، سودان كەيىن وعان سوتتىڭ شەشىمىمەن تىيىم سالىنادى", - دەپ تۇسىندىرگەن سابىروۆ.

Aباي-اقپارات

 

0 پىكىر