جۇما, 7 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 95942. جازىلعاندار — 68871. قايتىس بولعاندار — 1058
جاڭالىقتار 1754 0 پىكىر 1 مامىر, 2010 ساعات 13:00

تالدىقورعاندا 25 مىڭ ادام قاتىسقان مامىر شەرۋى بولىپ ءوتتى

تالدىقورعان. 1 مامىر. قازتاگ - تالدىقورعاندا نوسەرلەتكەن جاۋىنعا قاراماي، قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنىنە ارنالعان ءبىرىنشى مامىر شەرۋى ءوتتى. وعان قالاداعى ونەركاسىپ كاسىپورىندارىنىڭ، وقۋ ورىندارىنىڭ، مەديتسينالىق مەكەمەلەردىڭ، ۇلتتىق-مادەني ورتالىقتاردىڭ، قوعامدىق ۇيىمداردىڭ، ساياسي پارتيالاردىڭ، ونىڭ ىشىندە «نۇر وتان» مەن «ازات» پارتيالارىنىڭ وكىلدەرى - بارلىعى 25 مىڭداي ادام قاتىستى.

الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى سەرىك ۇمبەتوۆ ءوزىنىڭ قۇتتىقتاۋ سوزىندە: «بەيبىتشىلىك پەن كەلىسىم ارقاسىندا قازاقستاندا ەكونوميكا دامىپ كەلەدى، تۇرمىس دەڭگەيى كوتەرىلۋدە، ەلدىڭ حالىقارالىق ساحناداعى بەدەلى ارتىپ كەلەدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى. «قازاق حالقىنىڭ تولەرانتتىعى مەن قوناقجايلىلىعىنا نەگىزدەلگەن ۇلتارالىق جانە دىنارالىق توزىمدىلىكتى، قول جەتكىزگەن تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ ءبىزدىڭ قاسيەتتى پارىزىمىز. بۇل ءبىزدىڭ بۇدان ارى دامۋىمىزدىڭ جانە كۇشتى دە وركەندەگەن ەل بولىپ قالىپتاسۋىمىزدىڭ كەپىلى»، - دەدى ول.

وبلىس باسشىسى الماتى وبلىسىندا 100-دەن استام ۇلت وكىلدەرى مەكەن ەتەتىندىگىن جانە ولاردىڭ بارلىعى ءبىر وتباسىنداي تاتۋ ءومىر ءسۇرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. «ەكى جىل بۇرىن تالدىقورعاندا سالىنعان دوستىق ءۇيى وڭىردەگى بارلىق ۇلتتىق-مادەني ورتالىقتاردىڭ تۋعان ۇيىنە اينالىپ، قوعامداعى كەلىسىم مەن ءوزارا تۇسىنىستىكتىڭ نىعايۋىنا ءوز ۇلەسىن قوسىپ وتىر. قۋانىشتا دا قايعىدا دا ءبىز بىرگەمىز جانە ءبىزدىڭ كۇش-قۋاتىمىز دا وسىندا»، - دەدى س. ۇمبەتوۆ قورىتىندى سوزىندە.

تالدىقورعان. 1 مامىر. قازتاگ - تالدىقورعاندا نوسەرلەتكەن جاۋىنعا قاراماي، قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنىنە ارنالعان ءبىرىنشى مامىر شەرۋى ءوتتى. وعان قالاداعى ونەركاسىپ كاسىپورىندارىنىڭ، وقۋ ورىندارىنىڭ، مەديتسينالىق مەكەمەلەردىڭ، ۇلتتىق-مادەني ورتالىقتاردىڭ، قوعامدىق ۇيىمداردىڭ، ساياسي پارتيالاردىڭ، ونىڭ ىشىندە «نۇر وتان» مەن «ازات» پارتيالارىنىڭ وكىلدەرى - بارلىعى 25 مىڭداي ادام قاتىستى.

الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى سەرىك ۇمبەتوۆ ءوزىنىڭ قۇتتىقتاۋ سوزىندە: «بەيبىتشىلىك پەن كەلىسىم ارقاسىندا قازاقستاندا ەكونوميكا دامىپ كەلەدى، تۇرمىس دەڭگەيى كوتەرىلۋدە، ەلدىڭ حالىقارالىق ساحناداعى بەدەلى ارتىپ كەلەدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى. «قازاق حالقىنىڭ تولەرانتتىعى مەن قوناقجايلىلىعىنا نەگىزدەلگەن ۇلتارالىق جانە دىنارالىق توزىمدىلىكتى، قول جەتكىزگەن تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ ءبىزدىڭ قاسيەتتى پارىزىمىز. بۇل ءبىزدىڭ بۇدان ارى دامۋىمىزدىڭ جانە كۇشتى دە وركەندەگەن ەل بولىپ قالىپتاسۋىمىزدىڭ كەپىلى»، - دەدى ول.

وبلىس باسشىسى الماتى وبلىسىندا 100-دەن استام ۇلت وكىلدەرى مەكەن ەتەتىندىگىن جانە ولاردىڭ بارلىعى ءبىر وتباسىنداي تاتۋ ءومىر ءسۇرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. «ەكى جىل بۇرىن تالدىقورعاندا سالىنعان دوستىق ءۇيى وڭىردەگى بارلىق ۇلتتىق-مادەني ورتالىقتاردىڭ تۋعان ۇيىنە اينالىپ، قوعامداعى كەلىسىم مەن ءوزارا تۇسىنىستىكتىڭ نىعايۋىنا ءوز ۇلەسىن قوسىپ وتىر. قۋانىشتا دا قايعىدا دا ءبىز بىرگەمىز جانە ءبىزدىڭ كۇش-قۋاتىمىز دا وسىندا»، - دەدى س. ۇمبەتوۆ قورىتىندى سوزىندە.

شەرۋدەن سوڭ قالادا مەرەكەلىك شارالار جالعاستى.

 

0 پىكىر