سارسەنبى, 8 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 709. جازىلعاندار — 53. قايتىس بولعاندار — 7
جاڭالىقتار 1528 0 پىكىر 29 ءساۋىر, 2010 ساعات 06:51

بۇگىن تۇندە استاناداعى قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتقان «حان شاتىرى» ورتالىعىندا ءورت شىقتى

استانا. ءساۋىردىڭ 29-ى. BNews.kz. - بۇگىن تۇندە استاناداعى قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتقان «حان شاتىرى» كوڭىل كوتەرۋ ورتالىعىندا ءورت شىقتى. قۇرىلىستىڭ 30 م2  اۋماعىن الىپ جاتقان اعاش قاپتاۋلار جانىپ كەتتى. ادام شىعىنى مەن زارداپ شەككەندەر بولعان جوق، دەپ حابارلايدى قازاقستان تجم ءباسپاسوز قىزمەتى.

ءباسپاسوز-قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءساۋىردىڭ 29-دا تۇنگى 00:15-تە استانا قالاسىنداعى (ەسىل اۋدانى، تۇران داڭعىلى) قۇرىلىس جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتقان «حان شاتىرى» كوڭىل كوتەرۋ  ورتالىعىنىڭ اعاش قاپتامالارى جانعان. ءورت اۋقىمى 30م2 قۇرادى. ادام شىعىنى مەن زارداپ شەككەندەر جوق.

ءورت 00:55 مينوتتە قر تجم استانا قالالىق تجد ءورت سوندىرۋشىلەرىنىڭ كۇشىمەن اۋىزدىقتالدى. وعان 12 ادام جانە 3 تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى.

 

استانا. ءساۋىردىڭ 29-ى. BNews.kz. - بۇگىن تۇندە استاناداعى قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتقان «حان شاتىرى» كوڭىل كوتەرۋ ورتالىعىندا ءورت شىقتى. قۇرىلىستىڭ 30 م2  اۋماعىن الىپ جاتقان اعاش قاپتاۋلار جانىپ كەتتى. ادام شىعىنى مەن زارداپ شەككەندەر بولعان جوق، دەپ حابارلايدى قازاقستان تجم ءباسپاسوز قىزمەتى.

ءباسپاسوز-قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءساۋىردىڭ 29-دا تۇنگى 00:15-تە استانا قالاسىنداعى (ەسىل اۋدانى، تۇران داڭعىلى) قۇرىلىس جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتقان «حان شاتىرى» كوڭىل كوتەرۋ  ورتالىعىنىڭ اعاش قاپتامالارى جانعان. ءورت اۋقىمى 30م2 قۇرادى. ادام شىعىنى مەن زارداپ شەككەندەر جوق.

ءورت 00:55 مينوتتە قر تجم استانا قالالىق تجد ءورت سوندىرۋشىلەرىنىڭ كۇشىمەن اۋىزدىقتالدى. وعان 12 ادام جانە 3 تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى.

 

0 پىكىر