دۇيسەنبى, 20 مامىر 2024
اباي.tv 13301 0 پىكىر 25 ناۋرىز, 2014 ساعات 14:24

ىشتەن شىققان جاۋ جامان نەمەسە قازاققا تونگەن قاۋىپ-قاتەر

ايتارىم بار: ساياساتكەر ءامىرجان قوسانوۆپەن سۇحبات.

سۇحباتتى جۇرگىزۋشى ساياساتتانۋشى راسۋل جۇمالى.

http://exclusive.kz

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

باس گازەت ورالماندارعا نەگە شۇيلىكتى؟

ءالىمجان ءاشىمۇلى 2166
ادەبيەت

«سولاي ەمەس پە؟»

عابباس قابىشۇلى 2569
قوعام

دوس كوپ پە، دۇشپان كوپ پە؟

ءابدىراشيت باكىرۇلى 2444
ەل ءىشى...

ۇلتتىق بىرەگەيلەنۋ: قانداستاردىڭ ءرولى قانداي؟

ءومارالى ادىلبەكۇلى 1670