سارسەنبى, 27 قاڭتار 2021
جاڭالىقتار 3149 0 پىكىر 29 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:54

مۇسىلمان باۋىرلار قوزعالىسىنا ءولىم جازاسى ۇكىم ەتىلدى

ەگيپەت سوتى «مۇسىلمان باۋىرلار» قوزعالىسىنىڭ جەتەكشىسى مۇحاممەد باديگە جانە قوزعالىستىڭ 682 مۇشەسىنە ءولىم جازاسىن ۇكىم ەتتى دەپ حابارلايدى «قازاقستان توداي». باس اياعى بەس مينۋتقا سوزىلعان سوت كەشە 28 ساۋىردە بولدى. جازاعا تارتىلعانداردىڭ ءبارى دە پوليتسەيلەر ولىمىنە كىنالى بولىپ وتىر. ولار بىلتىر مىسىردا بولعان ساياسي دۇربەلەڭ كەزىندە پوليتسيا بولىمشەسىنە شابۋىل جاساعاندار دەپ ايىپتالعان.  اتالعان توپ ەل ىشىندە ەكسترەميستىك توپ دەپ باعالانىپ، بارلىق ءىس-ارەكەتتەرىنە تيىم سالىنعان.

 

اباي-اقپارات 

 

0 پىكىر