جەكسەنبى, 23 ماۋسىم 2024
الەۋمەت 230296 63 پىكىر 1 مامىر, 2014 ساعات 15:52

حالىقتار دوستىعى – 130 ۇلت ء(تىزىم)

1 مامىر - قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى مەرەكەسى.

كەيبىر دەرەكتەرگە قاراعاندا، الەمدە  256 ۇلت بار ەكەن. رەسمي مالىمەتكە سەنسەك، سونىڭ 130 دان استامى قازاقستاندا تاتۋ-ءتاتتى ءومىر ءسۇرىپ، تىرشىلىك كەشىپ جاتىر.

مىنە، وسىنشاما ۇلت پەن ۇلىستىڭ ءتىلىن تاۋىپ، بىرلىك پەن ىنتىماقتا ۇستاپ وتىرعان بۇگىنگى بيلىك ۇلتارالىق تاتۋلىق پەن بىرلىكتى باسىم ساياساتىنىڭ ءبىرى رەتىندە ۇزاق جىلداردان بەرى ۇستانىپ كەلەدى.

قازاقستانداعى بارشا ۇلتتار مەن ۇلىستاردى قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى مەرەكەسىمەن قۇتتىقتايمىز!

تومەندە 2009 جىلى جۇرگىزىلگەن جالپىۇلتتىق حالىق ساناعىنىڭ دەرەگى بويىنشا قازاقستاندا رەسمي تۇردە تىركەلگەن ەتنوستاردىڭ ساندىق كورسەتكىشىن بەرىپ وتىرمىز:

1. قازاقتار - 9 540 806
2. ورىستار - 3 869 661
3. وزبەكتەر - 463 381
4. ۋكرايىندار - 422 680
5. ۇيعىرلار - 241 946
6. تاتارلار - 226 803
7. نەمىستەر  - 220 975
8. كارىستەر - 103 931
9. ءازىربايجاندار - 93 972
10. بەلورۋستار -  87 090
11. تۇرىكتەر - 89 083
12. دۇنگاندار - 49 605
13. پولياكتار - 39 869
14. كۇردتەر - 39 660
15. شەشەندەر-  36 555
16. تاجىكتەر - 34 296
17. قىرعىزدار - 20 931
18. باشقۇرتتار - 20 323
19. ينگۋشتەر - 17 849
20. مولداۆاندار  - 17 380
21. ارمياندار - 15 127
22. گرەكتەر  - 11 310
23. موردۆالار - 10 864
24. چۋۆاشتار - 9139
25. ۋدمۋرتتار-  7540
26. بولگارلار - 6222
27. ليتۆاندار - 6183
28. گرۋزيندەر - 5774
29. قاراقالپاقتار - 5593
30. ماريلار - 5584
31. سىعاندار - 5207
32. لەزگيندەر - 4643
33. ەۆرەيلەر - 4068
34. قىتايلار - 3961
35. پارسىلار - 3517
36. تۇركىمەندەر - 2129
37. بالقارلار - 2107
38. ءۇندىستان جانە پاكىستان حالىقتارى - 1930
39. وسەتيندەر -  1871
40. لاتىشتار -  1421
41. اۆارلار - 1417
42. ەستوندار-  1375
43. قاراشايلار - 1364
44. قىرىم تاتارلارى - 1044
45. ارابتار - 953
46. دارعىندار - 944
47. اۋعاندىقتار-  821
48. كومي-پەرمياكتار - 761
49. چەحتار - 754
50. موڭعولدار - 752
51. قالماقتار - 738
52. قۇمىقتار -  734
53. تۆالار - 635
54. گاگاۋزدار- 620
55. ادىگايلار - 604
56. رۋمىندار - 597
57. لاكتار 574
58. بۋرياتتار - 537
59. اعىلشىندار - 515
60. ۆەنگرلار - 485
61. التايلىقتار - 476
62. فينندەر -  454
63. نوعايلار - 438
64. امەريكاندىقتار - 436
65. ساحالار(ياكۋتتەر) -  415
66. يتالياندىقتار - 404
67. چۋۆاندار - 388
68. كارەلدەر - 365
69. حاكاستار - 362
70. تاباساراندار - 345
71. ۋديندەر - 342
72. اسيرايلدىكتەر - 338
73. كوميلەر - 288
74. ابحازدار - 214
75. شورلار - 210
76. چەركەستەر - 176
77. نەنەتستەر - 176
78. ابازيندەر - 149
79. اگۋلدار - 137
80. كابارديندەر - 98
81. حالحا-موڭعولدار - 96
82. كۋبالىقتار - 95
83. رۋتۋلدەر - 93
84. دولگاندار - 83
85. كورياكتار - 76
86. ۆەتنامدىقتار - 67
87. تاتار - 66
88. حورۆاتتار - 63
89. سەربتەر - 61
90. اۆستريالىقتار - 60
91. سلوۆاكتار - 58
92. يسپاندار - 57
93. الباندىقتار - 55
94. فرانتسۋزدار - 51
95. ەۆرازيالىق ەۆرەيلەر - 50
96. ۋدەگەيلەر - 49
97. جاپوندار - 46
98. گوللاندىقتار  - 45
99. ۆەپستەر - 43
100. ەۆانكىلەر - 38
101. بەلۋدجيلەر - 37
102. گرۋزيندىكتەر - 35
103. ەۆەندەر - 34
104. تاۋلىق ەۆرەيلەر - 33
105. حانتىلار - 31
106. قىرىمشاقتار  - 31
107. توفالار - 30
108. قارايىمدار - 29
109. مانسىلار - 24

110. تسەحۋرلار  - 23
111. چۋكچالار -  22
112. نانايلىقتار - 22
113. يجورلار - 17
114. الەۋتتەر - 14
115. نيۆحيلەر - 10
116. يتەلمەندەر - 10
117. ەنەتستەر - 9
118. كەتتەر - 9
119. يۋكاگيلەر - 8
120. وروگتار  - 8
121. داتتىقتار - 7
122. سەلكۋپتار - 4
123. ۋليچتەر - 4
124. ناگيدالىقتار - 4
125. ساامدار - 3
126. ءۇلتتار - 2
127. ناگاناساندار - 2
128. ەسكيموستار - 2
129. باسقالارى  -1357
بارلىعى: 15 776 492

Abai.kz

63 پىكىر