بەيسەنبى, 7 شىلدە 2022
جاڭالىقتار 9669 0 پىكىر 11 مامىر, 2014 ساعات 12:58

الماتىدا نان ونىمدەرى قىمباتتادى

الماتى قالاسىنداعى نان-توقاش ونىمدەرىن شىعاراتىن «اقساي نان» كومبيناتىنداعى بارلىق كونديتەرلىك ونىمدەرىنىڭ قۇنى 20 پايىز ءوستى. قالا بويىنشا قارا نان، توقاش، باتون سىندى نان ونىمدەرىنىڭ باعاسىنا شامامەن 30 تەڭگە قوسىلماق. Baq.kz-ءتىڭ جازۋىنشا  باعانىڭ كوتەرىلۋىنە ۇن مەن وزگە قوسپالاردىڭ قىمباتتاۋى سەبەپ بولعان. بۇل تۋرالى «اقساي-نان» جشس ديرەكتورى يۆان دەنيسوۆ: «كومبيناتتا باعانىڭ كوتەرىلۋى دەۆالۆاتسيادان سوڭ شيكىزات جەتكىزۋشىلەرىنىڭ ونىمدەردىڭ باعاسىن قىمباتتاتىپ جىبەرگەنىنە بايلانىستى بولىپ وتىر. قازىر كوممەرتسيالىق نان باعاسى - 7, توقاش - 10, ال كونديتەرلىك ءونىم باعاسى 20 پايىزعا دەيىن كوتەرىلدى»، - دەگەن. اقپان ايىندا دەۆالۆاتسيادان كەيىن جاسالعان 4 جاقتى مەماراندۋمدا تەك "الەۋمەتتىك نان" باعاسىنىڭ دۇكەن سورەلەرىندە 61 تەڭگەدەن اسپاۋى ءتيىس دەلىنگەن. الايدا كاسىپكەرلىك باسقارماسىنىڭ ماماندارى ۇننان جاسالعان ءونىم قۇنىن تۇراقتاي المايمىز دەپ وتىر. دەگەنمەن الماتى قالالىق كاسىپكەرلىك، يندۋستريالدى-يننوۆاتسيالىق دامۋ جانە اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسىنىڭ باس مامانى دامير تازابەك: «قىركۇيەك ايىنا دەيىن الماتى قالاسىندا بولكە ناننىڭ باعاسى قىمباتتامايدى. ءبىز بۇل باعىتتا قاداعالاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىرمىز»، - دەيدى.

 

اباي-اقپارات

 

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

اقمىلتىق

«قيالشىلدار كلۋبى»

ءامىرجان قوسان 2321
انىق-قانىعى

كىمنىڭ كىم ەكەنىن بىلە ءجۇرسىن دەپ...

اۋىت مۇقيبەك 1785