سەنبى, 11 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 56455. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264
جاڭالىقتار 2499 0 پىكىر 26 اقپان, 2010 ساعات 04:25

شقو-دا قار قۇرساۋىنان 120 ادام مەن 20 كولىك قۇرالدارى قۇتقارىلدى

استانا. 26 اقپان. قازتاگ – شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ (شقو) ءۇرجار اۋدانى اۋماعىنداعى جولداردا قار قۇرساۋىندا قالعان 5 اۆتوبۋس، 15 جەڭىل كولىك جانە 120 ادام قۇتقارىلدى دەپ حابارلادى قازاقستان تجم.

الماتى-وسكەمەن اۆتوجولىنىڭ 705-ءشى شاقىرىمىندا قار قۇرساۋىندا قالعان كولىكتەر مەن 120 ادام تۋرالى حابار بەيسەنبى كۇنى تاڭعى 9-دار شاماسىندا كەلىپ ءتۇستى، دەيدى تجم، ايماقتاردان كەلىپ تۇسكەن حابارلار نەگزىندە.

«ساعات كەشكى سەگىزدەر شاماسىندا ىزدەستىرۋ بارىسىندا 5 اۆتوبۋس پەن 15 جەڭىل كولىك تابىلىپ، ولار قار قۇرساۋىنان قۇتقارىلدى»، - دەلىنگەن تاراتىلعان حاباردا.

قۇتقارىلعاندار اراسىندا زارداپ شەككەندەر مەن ۇسىك شالعاندار جوق، قۇتقارۋ وپەراتسيالارىنا «قازاۆتودور» رمك-ءنىڭ 3 تەحنيكاسى مەن 3 مامانى جۇمىلدىرىلدى، دەلىنگەن تاراتىلعان حاباردا.

استانا. 26 اقپان. قازتاگ – شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ (شقو) ءۇرجار اۋدانى اۋماعىنداعى جولداردا قار قۇرساۋىندا قالعان 5 اۆتوبۋس، 15 جەڭىل كولىك جانە 120 ادام قۇتقارىلدى دەپ حابارلادى قازاقستان تجم.

الماتى-وسكەمەن اۆتوجولىنىڭ 705-ءشى شاقىرىمىندا قار قۇرساۋىندا قالعان كولىكتەر مەن 120 ادام تۋرالى حابار بەيسەنبى كۇنى تاڭعى 9-دار شاماسىندا كەلىپ ءتۇستى، دەيدى تجم، ايماقتاردان كەلىپ تۇسكەن حابارلار نەگزىندە.

«ساعات كەشكى سەگىزدەر شاماسىندا ىزدەستىرۋ بارىسىندا 5 اۆتوبۋس پەن 15 جەڭىل كولىك تابىلىپ، ولار قار قۇرساۋىنان قۇتقارىلدى»، - دەلىنگەن تاراتىلعان حاباردا.

قۇتقارىلعاندار اراسىندا زارداپ شەككەندەر مەن ۇسىك شالعاندار جوق، قۇتقارۋ وپەراتسيالارىنا «قازاۆتودور» رمك-ءنىڭ 3 تەحنيكاسى مەن 3 مامانى جۇمىلدىرىلدى، دەلىنگەن تاراتىلعان حاباردا.

0 پىكىر