سەنبى, 6 ناۋرىز 2021
جاڭالىقتار 2050 0 پىكىر 22 اقپان, 2010 ساعات 11:24

قىزىلوردا وبلىسىندا ۇرىلار ءۇي تۇيەلەرىنە اڭشىلىق جاساپ ءجۇر

الماتى. 22 اقپان. قازتاگ– وتكەن اپتادا قىزىلوردا وبلىسىنىڭ قازالى اۋدانىندا جەرگىلىكتى پوليتسيا ءۇي تۇيەلەرىنە اڭشىلىق جاساۋ فاكتىلەرىن تىركەدى، دەپ حابارلادى دۇيسەنبى كۇنى اگەنتتىككە وبلىستىق ءىىد.

قازالى اۋداندىق ءىىد پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ وپەراتيۆتى بولىمىنە كەلىپ تۇسكەن حابار بويىنشا، مالداردىڭ جوعالىپ كەتكەندىگى تۋرالى ءپىرىموۆ اۋلىنىڭ تۇرعىنىنان بەلىگى بولعان. ءوزىنىڭ تۇيەسىن 250 مىڭ تەڭگە دەپ باعالاعان مال يەسى تۇيەنى اڭشىلار اتىپ الىپ، سول دالادا سويىپ اكەتكەن دەگەن بولجام ايتقان.

پوليتسيانىڭ ايتۋىنشا تۇيەنى ۇرلاۋعا قاتىسى بارلار جامانشىعاناق جانە قارماقشى اۋىلدارىنىڭ تۇرعىندارى قولعا ءتۇسىپ، «ولاردان 16-شى كاليبرلى مىلتىق» الىنعان.

«اڭشىلار» تۇيەنىڭ ەتىن بازارعا ساتىپ ۇلگەرگەن-ۇلگەرمەگەنى تۋرالى ايتىلمايدى.

الماتى. 22 اقپان. قازتاگ– وتكەن اپتادا قىزىلوردا وبلىسىنىڭ قازالى اۋدانىندا جەرگىلىكتى پوليتسيا ءۇي تۇيەلەرىنە اڭشىلىق جاساۋ فاكتىلەرىن تىركەدى، دەپ حابارلادى دۇيسەنبى كۇنى اگەنتتىككە وبلىستىق ءىىد.

قازالى اۋداندىق ءىىد پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ وپەراتيۆتى بولىمىنە كەلىپ تۇسكەن حابار بويىنشا، مالداردىڭ جوعالىپ كەتكەندىگى تۋرالى ءپىرىموۆ اۋلىنىڭ تۇرعىنىنان بەلىگى بولعان. ءوزىنىڭ تۇيەسىن 250 مىڭ تەڭگە دەپ باعالاعان مال يەسى تۇيەنى اڭشىلار اتىپ الىپ، سول دالادا سويىپ اكەتكەن دەگەن بولجام ايتقان.

پوليتسيانىڭ ايتۋىنشا تۇيەنى ۇرلاۋعا قاتىسى بارلار جامانشىعاناق جانە قارماقشى اۋىلدارىنىڭ تۇرعىندارى قولعا ءتۇسىپ، «ولاردان 16-شى كاليبرلى مىلتىق» الىنعان.

«اڭشىلار» تۇيەنىڭ ەتىن بازارعا ساتىپ ۇلگەرگەن-ۇلگەرمەگەنى تۋرالى ايتىلمايدى.

0 پىكىر