جۇما, 9 ماۋسىم 2023
جاڭالىقتار 2478 0 پىكىر 19 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:42

ءCىم: قىرىمدىقتاردىڭ «شەشىمىنە» قازاقستان تۇسىنىستىكپەن قارايدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قىرىم اۆتونوميالىق رەسپۋبليكاسىنداعى رەفەرەندۋمىنا قاتىستى مالىمدەمەسى

2014 جىلى 16 ناۋرىزدا قىرىم اۆتونوميالىق رەسپۋبليكاسىندا رەفەرەندۋم وتكىزىلۋىنە بايلانىستى قازاقستان بۇۇ جارعىسىنا سايكەس حالىقارالىق قۇقىقتىڭ ىرگەلى قاعيداتتارىنا ءوزىنىڭ بەرىك ۇستانىمىن تاعى دا اتاپ وتەدى.

قازاقستاندا قىرىمدا وتكەن رەفەرەندۋمدى وسى اۆتونوميالىق رەسپۋبليكا حالقىنىڭ ءوز قالاۋىن ەركىن ءبىلدىرۋى رەتىندە قابىلدادى جانە قالىپتاسقان جاعدايدا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ شەشىمىنە تۇسىنىستىكپەن قارايدى.

ءبىز ۋكراينانىڭ داعدارىستان بەيبىت تۇردە شىعۋىن جانە ونى بۇۇ جانە باسقا دا بەدەلدى حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ قولداۋىمەن كەلىسسوزدەر ارقىلى ەڭسەرۋىن قالايمىز.

Abai.kz

قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قىرىم اۆتونوميالىق رەسپۋبليكاسىنداعى رەفەرەندۋمىنا قاتىستى مالىمدەمەسى

2014 جىلى 16 ناۋرىزدا قىرىم اۆتونوميالىق رەسپۋبليكاسىندا رەفەرەندۋم وتكىزىلۋىنە بايلانىستى قازاقستان بۇۇ جارعىسىنا سايكەس حالىقارالىق قۇقىقتىڭ ىرگەلى قاعيداتتارىنا ءوزىنىڭ بەرىك ۇستانىمىن تاعى دا اتاپ وتەدى.

قازاقستاندا قىرىمدا وتكەن رەفەرەندۋمدى وسى اۆتونوميالىق رەسپۋبليكا حالقىنىڭ ءوز قالاۋىن ەركىن ءبىلدىرۋى رەتىندە قابىلدادى جانە قالىپتاسقان جاعدايدا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ شەشىمىنە تۇسىنىستىكپەن قارايدى.

ءبىز ۋكراينانىڭ داعدارىستان بەيبىت تۇردە شىعۋىن جانە ونى بۇۇ جانە باسقا دا بەدەلدى حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ قولداۋىمەن كەلىسسوزدەر ارقىلى ەڭسەرۋىن قالايمىز.

Abai.kz

0 پىكىر