جەكسەنبى, 26 مامىر 2024
جاڭالىقتار 2977 0 پىكىر 14 قاڭتار, 2014 ساعات 09:26

دوسچيتات دو ستا

سەميا مۋسۋلمان-سالافيتوۆ يزوليروۆالا سۆويح دەتەي وت وبششەستۆا ي سوبيرالاس ۋۆەزتي س سوبوي ۆ سيريۋ. Esquire.kz رازبيرالسيا ۆ سيتۋاتسي.  زاپيسالا رايحان راحيم.

«پوجالۋيستا، پومەنيايتە وبۋۆ»، - ۆەجليۆو پوپروسيل مەنيا نەمولودوي مۋجچينا، ۋكازاۆ ەدينستۆەننوي رۋكوي – ۆتوروي رۋكاۆ ەگو پيدجاكا بىل پۋست ي سلوجەن ۆ كارمان – نا ۋگول، ۆ كوتوروم روۆنىم، اككۋراتنىم ستروەم ستويالي كيتايسكيە تاپوچكي. ريادوم نا نيزكوم ديۆانچيكە پريموستيليس نەسكولكو جەنششين ي ودين مۋجچينا. ەتو رودستۆەننيكي، پريشەدشيە نا سۆيدانيە ك دەتيام. سپەتسيالنوە كوررەكتسيوننوە ۋچرەجدەنيە «تسەنتر اداپتاتسي نەسوۆەرشەننولەتنيح» ناحوديتسيا نا بالانسە ۋپراۆلەنيا وبرازوۆانيا اتىراۋ. كرومە دەتەي روديتەلەي-الكوگوليكوۆ، ميگرانتوۆ ي سەمەي، «پەرەجيۆايۋششيح ترۋدنۋيۋ جيزنەننۋيۋ سيتۋاتسيۋ»، زدەس س نەداۆنيح پور ناحوديليس شەستەرو براتەۆ ي سەستەر يز سەمي مۋسۋلمان-سالافيتوۆ. روديتەلي ەدۆا نە ۋۆەزلي يح ۆ ۆويۋيۋششۋيۋ سيريۋ، گدە سوبيراليس پريسوەدينيتسيا ك كازاحستانسكيم دجيحاديستام. نو بەزۋمنىە پلانى ۆزروسلىح راسكرىلي سپەتسسلۋجبى ي ۆ يتوگە تەپەر وني ۆ سيزو، ا دەتي – ۆ تسەنترە اداپتاتسي.

سەميا مۋسۋلمان-سالافيتوۆ يزوليروۆالا سۆويح دەتەي وت وبششەستۆا ي سوبيرالاس ۋۆەزتي س سوبوي ۆ سيريۋ. Esquire.kz رازبيرالسيا ۆ سيتۋاتسي.  زاپيسالا رايحان راحيم.

«پوجالۋيستا، پومەنيايتە وبۋۆ»، - ۆەجليۆو پوپروسيل مەنيا نەمولودوي مۋجچينا، ۋكازاۆ ەدينستۆەننوي رۋكوي – ۆتوروي رۋكاۆ ەگو پيدجاكا بىل پۋست ي سلوجەن ۆ كارمان – نا ۋگول، ۆ كوتوروم روۆنىم، اككۋراتنىم ستروەم ستويالي كيتايسكيە تاپوچكي. ريادوم نا نيزكوم ديۆانچيكە پريموستيليس نەسكولكو جەنششين ي ودين مۋجچينا. ەتو رودستۆەننيكي، پريشەدشيە نا سۆيدانيە ك دەتيام. سپەتسيالنوە كوررەكتسيوننوە ۋچرەجدەنيە «تسەنتر اداپتاتسي نەسوۆەرشەننولەتنيح» ناحوديتسيا نا بالانسە ۋپراۆلەنيا وبرازوۆانيا اتىراۋ. كرومە دەتەي روديتەلەي-الكوگوليكوۆ، ميگرانتوۆ ي سەمەي، «پەرەجيۆايۋششيح ترۋدنۋيۋ جيزنەننۋيۋ سيتۋاتسيۋ»، زدەس س نەداۆنيح پور ناحوديليس شەستەرو براتەۆ ي سەستەر يز سەمي مۋسۋلمان-سالافيتوۆ. روديتەلي ەدۆا نە ۋۆەزلي يح ۆ ۆويۋيۋششۋيۋ سيريۋ، گدە سوبيراليس پريسوەدينيتسيا ك كازاحستانسكيم دجيحاديستام. نو بەزۋمنىە پلانى ۆزروسلىح راسكرىلي سپەتسسلۋجبى ي ۆ يتوگە تەپەر وني ۆ سيزو، ا دەتي – ۆ تسەنترە اداپتاتسي.

ۆ حوللە ۆيتال ۆكۋسنىي زاپاح وبەدا، يز دالنيح پومەششەني دونوسيلسيا دەتسكي سمەح، نەگرومكو زۆۋچالا مۋزىكا. ۆ گوستينوي يا زاستالا ي ۆوۆسە يديلليچەسكۋيۋ كارتينۋ: دەتي سو ۆزروسلىمي نارياجالي ەلكۋ. تەح سامىح، «وسوبىح» دەتەي، و كوتورىح پولۋشەپوتوم گوۆوريل ۋجە ۆەس گورود، سرەدي نيح نە بىلو. وني سيدەلي نا سكامەيكە وتدەلنوي مالەنكوي سپلوچەننوي گرۋپپوي. دۆە روزوۆوششەكيە، بەلەنكيە دەۆوچكي، تەپلو ي حوروشو ودەتىە، س تۋگو زاچەساننىمي كوسيچكامي، ي تري مالچيكا پريمەرنو ودنوگو ۆوزراستا.

– پوزدوروۆايتەس س تەتەي، – پوپروسيلا دەتەي مولودايا ۋچيتەلنيتسا ايگۋل دوسكانوۆا، ي وني حوروم ۆىكريكنۋلي: – سالاماتسىز با!

– ۆوت تە سامىە دەتي، تولكو ستارشايا دەۆوچكا وتلۋچيلاس كۋدا-تو، – وبياسنيلا ايگۋل، وگليادىۆاياس پو ستورونام. ي زاگليادىۆايا ۆ بۋماجكۋ، ناچالا راسسكازىۆات نەپروستۋيۋ يستوريۋ سەمي بولاتوۆىح.

«مەسياتس تومۋ نازاد، نام پريۆەزلي دەتەي – بولاتوۆىح سالتانات، سالاۆات، ازامات، نۋرداۋلەت، نۋرساۋلەت ي ايشۋ. چەتۆەرو شكولنوگو ۆوزراستا ي دۆوە دوشكوليات. ساموي ستارشەي دەۆوچكە ترينادتسات لەت، مەجدۋ وستالنىمي رازنيتسا پريمەرنو ۆ دۆا گودا. كوگدا يح ناشلي سوترۋدنيكي ۋپراۆلەنيا وبرازوۆانيا، دەتي پروپۋستيلي نەسكولكو سەمەستروۆ ۋچەبى زا ەتوت ي پروشەدشي گود».

ۆ پوسلەدني راز دەتي بىلي ۆ شكولە ۆ يانۆارە 2012 گودا. روديتەلي زابرالي دوكۋمەنتى يز شكولى №18 گورودا كۋلسارى، سكازاۆ، چتو  پەرەەزجايۋت ۆ اتىراۋ – تام ۆ شكولە №24 وني ۆزيالي ليستوك پريبىتيا ي وتپراۆيلي ەگو ۆ ستارۋيۋ، نو نا ۋروكاح براتيا ي سەسترى بولاتوۆى تاك ي نە پوياۆيليس. ني ۆ كۋلساراح، ني ۆ اتىراۋ. توگدا نە دوجداۆشيس نوۆىح ۋچەنيكوۆ، يز اتىراۋ ۆ كۋلسارى، پو ۋكازاننومۋ ۆ دوكۋمەنتاح ادرەسۋ، ۆىەحال ينسپەكتور. دوم بولاتوۆىح ون زاستال نەجيلىم: دۆەري زاپەرتى، ك تەلەفونۋ نيكتو نە پودحوديت، نا ستۋك ي كريكي نە وتزىۆاەتسيا. ودناكو حوزياەۆا نيكۋدا نە ۋەزجالي، جيۆۋت تام جە، تولكو وچەن زامكنۋتو: ني س كەم نە وبششايۋتسيا، نا پريۆەتستۆيە نە وتۆەچايۋت، نا ۋليتسۋ نە ۆىحوديات ي دۆەري نە وتكرىۆايۋت. ەتو راسسكازالي سوسەدي، دوباۆيۆ، چتو دەتي-تو ۋ نيح حوروشيە، ۆەجليۆىە.

تاك ناچالاس بوربا زا براتەۆ ي سەستەر بولاتوۆىح، كوتورىە نە پروستو پەرەستالي حوديت ۆ شكولۋ، ا ودناجدى كاك بۋدتو ۆووبششە يسچەزلي. نيكتو نە ۆيدەل دەتەي، نە زنال چتو س نيمي، پوتومۋ چتو روديتەلي سپرياتالي يح وت ميرا ۆ سۆوەم دومە، ستاۆشەم مالەنكوي كرەپوستيۋ.

پوسلە بەزۋسپەشنىح پوپىتوك نايتي ي ۆەرنۋت ۆ لونو پروسۆەششەنيا پوتەرياننىح شكولنيكوۆ، ۆ وكتيابرە پروشلوگو گودا، ۋپراۆلەنيە وبرازوۆانيا پەرەدالو دەلو ينسپەكتسي پو دەلام نەسوۆەرشەننولەتنيح جىلويسكوگو رايونا. ۆ حودە راسسلەدوۆانيا دەلا ۆىياسنيلوس، چتو سۋپرۋگي بولاتوۆى «پۋبليچنو پريزىۆايۋت ك سوۆەرشەنيۋ اكتا تەرروريزما» ي سوبيرايۋتسيا ۋەحات ۆ سيريۋ. ۆمەستە س دەتمي. نو دەتەي ۋ نيح زابرالي ي پەرەۆەلي ۆ تسان، پود گوسۋدارستۆەننۋيۋ وپەكۋ. ا ساميم روديتەليام وبلاستنايا پروكۋراتۋرا ۆىدۆينۋلا وبۆينەنيا  پو ەكسترەميستسكوي 233-ي ستاتە ۋگولوۆنوگو كودەكسا.

ايگۋل دوسكانوۆا، ۋچيتەل: «ۆيدنو، چتو دەتي ۆەلي وسوبىي وبراز جيزني. كوگدا مى ۆكليۋچالي تەلەۆيزور، وني وتكازىۆاليس سموترەت داجە مۋلتيكي; كوگدا ۆكليۋچالي مۋزىكۋ – زاكرىۆالي ۋشي، ۋبەگالي ي كريچالي «حارام». ۆ پەرۆىە دني ۆووبششە نە رازگوۆاريۆالي، ستورونيليس ي ۋچيتەلەي، ي درۋگيح دەتەي. وتكازىۆاليس وت ەدى. ستارشايا دەۆوچكا، ۋۆيدەۆ زا وبەدوم نا ستولە كولباسۋ ي ماسلو، زاياۆيلا، چتو ەتو نە حالال ي براتيشكي درۋجنو وتودۆينۋلي ۆسە سۆوي تارەلكي. تولكو سامىە مالەنكيە – ترەحلەتنيايا ايشا ي چەتىرەحلەتنيايا نۋرساۋلەت – حنىكالي ي گوۆوريلي، چتو حوتيات ەست. نا پرازدنيك بلاگودارنوستي ك نام پريشلي ۆولونتەرى، سرەدي نيح بىلا دەۆۋشكا ۆ حيدجابە – مى نادەياليس، چتو دەتي پريمۋت حوتيا بى ەە. نو كوگدا ونا پودوشلا ك نيم، پىتاياس پوكورميت مالىشەك، سالتانات ۋكازالا نا ەە بريۋكي ي سپروسيلا: «رازۆە مۋسۋلمانكي تاك ودەۆايۋتسيا؟ رازۆە موجەت بىت پرينيات تۆوي ناماز؟» درۋگ درۋگا وني نازىۆالي تولكو مۋسۋلمانسكيمي يمەنامي: سالتانات — ەتو اسما، سالامات — ابدۋسامات، ازامات – ابدۋراحمان، ي تاك دالەە. ي ۆووبششە پريدەرجيۆاليس ستروگوگو مۋسۋلمانسكوگو وبرازا جيزني. مى ستاراليس ي زابوتيتسيا و نيح، ي ۆ تو جە ۆرەميا نە زاپرەششات جيت توي جيزنيۋ، ك كاكوي وني پريۆىكلي. كاجدوە ۋترو سالتانات بۋديلا ۆسەح، داجە سامىح مالەنكيح، ي وني ۆشەستەروم سوۆەرشالي ۋترەنني ناماز. دەۆوچكي حوديلي ۆ پلاتكاح – سپەرەدي وني وپۋسكاليس ۆوت دو سيۋدا (ايگۋل پوكازىۆاەت نا سەرەدينۋ سۆوەگو نوسا) – تاك چتو يم پريحوديلوس سموترەت نا ليۋدەي، ۆىسوكو پودنياۆ گولوۆۋ; ۆ دليننىح يۋبكاح، كوتورىە ۆولوچيليس پو پولۋ. مى ۆىدەليلي يم وبششۋيۋ سپالنيۋ ي كاجدىي ۆەچەر ۋبەجدالي سنيات پلاتكي ي يۋبكي، ي پەرەودەتسيا ۆ پيجامى. ملادشيە ەششە پودداۆاليس، ا ۆوت ستارشايا ناوترەز وتكازىۆالاس. ەششە مى ۆ دەن بلاگودارنوستي پوزۆالي كلوۋنوۆ، وني ۋسترويلي شوۋ پۋزىرەي – بىلو تاك كراسيۆو! – درۋگيە دەتي پريشلي ۆ پولنىي ۆوستورگ، ا بولاتوۆى تاك ي نە ۆىشلي يز كومناتى. سالتانات ي ستارشي يز مالچيكوۆ، سالاۆات، نە ۆىپۋستيلي يح.»

ورازبيكە حاميەۆا، پسيحولوگ تسەنترا: «ۆووبششە دەتي حوروشيە، ۆەجليۆىە، پوسلۋشنىە، نو نا يح پسيحيكە سكازالاس نەزدوروۆايا يزوليروۆاننايا وبستانوۆكا. ۆ پەرۆوە ۆرەميا وني ەلي رۋكامي، نە ۋمەلي پولزوۆاتسيا ۆيلكوي ي لوجكوي، نە موگلي ساموستوياتەلنو زاپراۆيت پوستەل يلي ۋبرات زا سوبوي. ۆيديمو، زا نيح ۆسە دەلالا ماما. نۋ ي پروبەلى ۆ زنانياح. ستارشايا سالتانات نە ۋمەەت سچيتات دو ستا، ك پريمەرۋ، يا ەي گوۆوريۋ، پريباۆ ك دەۆياتنادتساتي سەم – نە موجەت. حوتيا ەتو پروگرامما پەرۆوگو كلاسسا، ونا وبياسنياەت، چتو ۋسپەلا ۆسە پوزابىت.»

كرومە پەداگوگوۆ ي پسيحولوگوۆ س دەتمي وبششالسيا تەولوگ وبششەستۆەننوگو فوندا تسەنترا پوموششي پوستراداۆشيم وت دەسترۋكتيۆنىح رەليگيوزنىح تەچەني «شاپاگات» اشاباي مەدەتوۆ: «يا ۆسترەچالسيا س دەتمي دۆا رازا، چەرەز تري دنيا پوسلە توگو كاك يح پريۆەزلي ي سپۋستيا نەدەليۋ. پەرۆوە ۆپەچاتلەنيە، كوتوروە پرويزۆەلي نا مەنيا دەتي، ي وسوبەننو سالتانات — ەتو وگرانيچەننوست ۆ رازۆيتي ي زامكنۋتوست. سالتانات ۆ سۆوي 13 لەت وتكليكالاس تولكو نا رەليگيوزنىە تەمى، ليۋبوي رازگوۆور سۆوديلا ك رەليگي. نا ۆسە موي ۆوپروسى، كوگدا يا پىتالسيا ۆىياسنيت ەە كرۋگوزور، ونا وتۆەچالا ۆسترەچنىم ۆوپروسوم، ك پريمەرۋ – ا ۆى زناەتە سكولكو اياتوۆ ۆ كورانە؟ سترەميلاس پوكازات، چتو حوت ي نە زناەت شكولنۋيۋ پروگراممۋ، زاتو سيلنا ۆ يسلامسكيح زنانياح. يا پىتالسيا پوگوۆوريت س نەي و ۆاجنوستي وبرازوۆانيا، نا چتو ونا زاياۆيلا منە، چتو ۋمەەت شيت، گوتوۆيت، ۋبيراتسيا، ي ەتوگو ەي دوستاتوچنو. يز ەە سلوۆ ستالو پونياتنو، چتو مات نەپروستو پو كاكيم-تو وبستوياتەلستۆام نە پۋسكالا دەتەي ۆ شكولۋ، ا يمەننو تسەلەناپراۆلەننو تاك ۆوسپيتىۆالا. نو چتو پورادوۆالو، ۋجە نا ۆتوروي ۆسترەچە پرويزوشلي يزمەنەنيا. سالتانات ستالا چۋت-چۋت بولەە وتكرىتوي، داجە سمەيالاس نەكوتورىم شۋتكام. راسسكازالا، كاك وني ۆسەي سەمەي سموترەلي رەليگيوزنوە ۆيدەو پو ينتەرنەتۋ، يزۋچايا تاكيم وبرازوم يسلام. سەيچاس روديتەلي ۋتۆەرجدايۋت، چتو دەتي نە حوديلي ۆ شكولۋ، پوتومۋ چتو ديرەكتور شكولى بىل پروتيۆ پلاتكوۆ ي وني بىلي ۆىنۋجدەنى يسكات درۋگۋيۋ، نو پروتسەسس زاتيانۋلسيا، ا پوتوم ۋ نيح ۆوزنيكلي ماتەريالنىە ترۋدنوستي... نو ۆسە ەتو وتگوۆوركي – وچەۆيدنو، چتو وني تاك ۆوسپيتىۆالي دەتەي – ۆ دۋحە فۋندامەنتالنوگو سالافيزما، ي شكولا ۆ يح پرەدستاۆلەنيا و پراۆيلنوم نە ۆحوديلا.ۋ مەنيا ۆووبششە سلوجيلوس ۆپەچاتلەنيە، چتو ۆ ەتوي سەمە ۆسەم زاپراۆلياەت جەنا. ۆو ۆرەميا ناشەگو رازگوۆورا، وتەتس سيدەل ۆ ستورونە ي پودداكيۆال. كوگدا يا زاداۆال ۆوپروسى، وتۆەچالا تولكو جەنا، داجە نا ۆوپروسى و سەمە مۋجا. «مى نيكوگدا نە بىلي سپلوچەننوي سەمەي، پوتومۋ چتو رودستۆەننيكي مۋجا ليۋبيات زاستوليا ي ۆىراجايۋتسيا نەتسەنزۋرنو»، وبياسنيلا ونا. ا ۆوت س ەە براتوم، كوتورىي سەيچاس ناحوديتسيا ۆ سيري، وني پوددەرجيۆايۋت اكتيۆنۋيۋ سۆياز. ۆىياسنيلوس، چتو وني سوبيراليس ۋەحات ك نەمۋ، ۆمەستە س دەتمي، ۋجە پودگوتوۆيلي پاسپورتا ي جدالي تولكو پودحودياششەگو سلۋچايا. كوگدا يا زادال يم ۆوپروس: ا چتو بى ۆى تام دەلالي؟ زاچەم تۋدا ەحات؟ – ني مۋج، ني جەنا نە سموگلي ۆنياتنو وتۆەتيت. يح پروستو ۋبەديلي، چتو تام يدەت سۆياششەننايا ۆوينا، ي وني دولجنى پريسوەدينيتسيا ك براتيام.»

زا مەسياتس پرەبىۆانيا ۆ تسەنترە س دەتمي ناچالي پرويسحوديت پەرەمەنى. ملادشيە دەۆوچكي – ايشا ي نۋرساۋلەت – سنيالي پلاتكي، ي ستارشايا سەسترا نە ۆوزراجالا. ساما سالتانات نادەلا بريۋكي، حوتيا پو سلوۆام ۆوسپيتاتەلەي، ۆيدنو، چتو ەي ەتو دالوس نەلەگكو. براتيا ي سەسترى پەرەستالي پوستوياننو دەرجاتسيا وتدەلنوي كۋچكوي، ا ناچالي وبششاتسيا ي يگرات س درۋگيمي دەتمي. بولشە نە نازىۆايا يح كافيرامي. س ۋدوۆولستۆيەم ۋچيليس، ۋچاستۆوۆالي ۆ مەروپرياتياح تسەنترا – كاتوك، اتتراكتسيونى، سپەكتاكلي، – ا ۆ پەرۆوە ۆرەميا دوحوديلو دو يستەريكي. ۆوسپيتاتەلي راسسكازىۆالي، س كاكيم ۋدوۆولستۆيەم ملادشيە زاۋچيۆايۋت نايزۋست ستيحوتۆورەنيا، پويۋت پەسني. مراچنىە ي نەليۋديمىە پوناچالۋ، وني كاك بۋدتو زانوۆو ناۋچيليس سمەياتسيا. سالتانات يا توجە ۆسە-تاكي ۋۆيدەلا – ەتو وكازالاس كراسيۆايا، نو ستەسنيتەلنايا دەۆوچكا; ۆ پلاتكە ي يۋبكە نيجە كولەن. توروپليۆو پوزدوروۆاۆشيس سو منوي، سالتانات سمۋششەننو وتۆەلا گلازا ي ۋبەجالا.

نو ۆسە ەتو ۆرەميا دەتي سكۋچالي پو روديتەليام. سناچالا ۆوسپيتاتەلي سكازالي يم، چتو پاپا ي ماما ۆ بولنيتسە، پوتوم ستارشيم، كاك موجنو دەليكاتنەي، وبياسنيلي، چتو ۋ نيح ەست پروبلەمى، نو وني سكورو نەپرەمەننو ۆەرنۋتسيا. كوگدا يا ۋحوديلا يز تسەنترا، سالتانات ستويالا ۋ ەلكي ي سلۋشالا ۆوسپيتاتەليا. ونا سوسرەدوتوچەننو سچيتالا پرو سەبيا. ۆوسپيتاتەلنيتسا وبياسنيلا: كاك تولكو سچەت دويدەت دو ستا، ونا نادەنەت سپورتيۆنۋيۋ فورمۋ ي ۆسە ۆمەستە پويدۋت نا كاتوك...

P.S. پوسلە نوۆوگو گودا مات بولاتوۆىح ۆىپۋستيلي پود زالوگ، ي ونا زابرالا دەتەي يز تسەنترا.

(يمەنا ي فاميليا دەتەي يزمەنەنى)

http://esquire.kz/

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

باس گازەت ورالماندارعا نەگە شۇيلىكتى؟

ءالىمجان ءاشىمۇلى 2348
ادەبيەت

«سولاي ەمەس پە؟»

عابباس قابىشۇلى 2690
قوعام

دوس كوپ پە، دۇشپان كوپ پە؟

ءابدىراشيت باكىرۇلى 2945
ەل ءىشى...

ۇلتتىق بىرەگەيلەنۋ: قانداستاردىڭ ءرولى قانداي؟

ءومارالى ادىلبەكۇلى 1772