سەيسەنبى, 20 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109623. جازىلعاندار — 105145. قايتىس بولعاندار — 1796
جاڭالىقتار 1871 0 پىكىر 6 قاڭتار, 2014 ساعات 06:06

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ءجۇرسىن ەرمان

جىر دوداسى ايتىستى جەتەگىنە الىپ، سۋىرىپ سالما اقىنداردىڭ سۋىرىلىپ شىعۋىنا مۇمكىندىك تۋدىرا بىلگەن قازاق مادەنيەتىنىڭ قايراتكەرى، ايگىلى اقىن، "جانارتاۋ"، "ارايلى كۇن، ارمىسىڭ"، "ۇلىتاۋعا باردىڭ با..." اتتى كىتاپتاردىڭ اۆتورى – ءجۇرسىن ەرمان مىرزا بىزدە قوناقتا. كوكشەنىڭ قاراكوگى كەشەگى كوكەن اقساقالدان باستاپ بۇگىنگى جاس تۇيعىن جانداربەك بۇلعاقوۆقا دەيىنگى ايتىس اقىندارىنىڭ قالىڭ شوعىرىن قالىپتاستىرعان ءجۇرسىن ەرمان مىرزاعا قويار ساۋالدارىڭىز بەن ايتار تىلەك-ۇسىنىستارىڭىز بولسا، Abai.kz اقپاراتتىق پورتالىنىڭ ەلەكتروندى پوشتاسىنا نەمەسە ادەتتەگىدەي پىكىرلەر الاڭىنا جولداي بەرىڭىزدەر. مارحابات.

Abai.kz

جىر دوداسى ايتىستى جەتەگىنە الىپ، سۋىرىپ سالما اقىنداردىڭ سۋىرىلىپ شىعۋىنا مۇمكىندىك تۋدىرا بىلگەن قازاق مادەنيەتىنىڭ قايراتكەرى، ايگىلى اقىن، "جانارتاۋ"، "ارايلى كۇن، ارمىسىڭ"، "ۇلىتاۋعا باردىڭ با..." اتتى كىتاپتاردىڭ اۆتورى – ءجۇرسىن ەرمان مىرزا بىزدە قوناقتا. كوكشەنىڭ قاراكوگى كەشەگى كوكەن اقساقالدان باستاپ بۇگىنگى جاس تۇيعىن جانداربەك بۇلعاقوۆقا دەيىنگى ايتىس اقىندارىنىڭ قالىڭ شوعىرىن قالىپتاستىرعان ءجۇرسىن ەرمان مىرزاعا قويار ساۋالدارىڭىز بەن ايتار تىلەك-ۇسىنىستارىڭىز بولسا، Abai.kz اقپاراتتىق پورتالىنىڭ ەلەكتروندى پوشتاسىنا نەمەسە ادەتتەگىدەي پىكىرلەر الاڭىنا جولداي بەرىڭىزدەر. مارحابات.

Abai.kz

0 پىكىر