سەيسەنبى, 26 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8531. جازىلعاندار — 4515. قايتىس بولعاندار — 35
جاڭالىقتار 1634 0 پىكىر 23 جەلتوقسان, 2013 ساعات 07:38

"ازامات" كلۋبى: ۋكرايناداعى مايدان ماسەلەسى

"ازامات" كلۋبىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىنا قاتىسقان ساياساتتانۋشى راسۋل جۇمالى، ەكونوميست مۇحتار تايجان، تاۋەلسىز ساياساتكەر ءامىرجان قوسانوۆ جانە وزگەدە ازاماتتار كۇن وتكەن سايىن شيىرىعىپ بارا جاتقان ۋكرايناداعى مايدان ماسەلەسىن اڭگىمە وزەگى ەتتى.

"ازامات" كلۋبىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىنا قاتىسقان ساياساتتانۋشى راسۋل جۇمالى، ەكونوميست مۇحتار تايجان، تاۋەلسىز ساياساتكەر ءامىرجان قوسانوۆ جانە وزگەدە ازاماتتار كۇن وتكەن سايىن شيىرىعىپ بارا جاتقان ۋكرايناداعى مايدان ماسەلەسىن اڭگىمە وزەگى ەتتى.

0 پىكىر