جۇما, 21 ماۋسىم 2024
1133 6 پىكىر 24 مامىر, 2024 ساعات 11:14

كۇزدەن باستاپ وقۋشى قىزدارعا جاپپاي ەكپە ەگىلەدى

سۋرەت: drugayaginekologiya.ru

ۇكىمەتتەن 9,7 ملرد تەڭگەدەن استام قارجى پاپيللوما ۆيرۋسىنا قارسى ۆاكتسينا ءۇشىن  بولىندى. اتالمىش ۆاكتسينا بيىل كۇزدە 175 مىڭ ءجاسوسپىرىم قىزعا ەگىلمەك، دەپ حابارلايدى Abai.kz.

ەكپە ەكى كەزەڭنەن تۇرادى.  ءبىرىنشىسى ون ءبىر جاستاعى وقۋشى قىزدارعا سالىنسا، ەكىنشىسى التى ايدان كەيىن ەگىلەدى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ەكى كەزەڭگە بولىنگەن ۆاكتسينا جاتىر موينى وبىرىنىڭ الدىن الادى. سونداي-اق، دەنساۋلىققا كەرى اسەرى جوق.

"ادام پاپيللوما ۆيرۋسى كوپتەگەن قاۋىپتى اۋرۋلاردى شىعارادى. ولاردىڭ ىشىندە ەڭ ءبىرىنشى جاتىر موينى قاتەرلى ىسىگى. ول 99 پايىز ءدال وسى ۆيرۋستان بولادى. كوپتەگەن ەل 15-16 جىل بۇرىن باستاعان. ولاردىڭ قورىتىندىلارى بىزگە وسىنداي ۇلكەن ناتيجەسى بار ەكەنىن جانە قاۋىپسىز ەكەنىن دالەلدەگەن", – دەدى ونكولوگ-گينەكولوگ دارىگەر رايحان بولاتبەكوۆا.

Abai.kz

 

 

6 پىكىر