دۇيسەنبى, 21 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107262. جازىلعاندار — 101877. قايتىس بولعاندار — 1671
جاڭالىقتار 2192 0 پىكىر 29 قاراشا, 2013 ساعات 03:36

ءبىزدىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنت

2013 جىلدىڭ 29 قاراشاسىندا حالىقارالىق رەسۋرستار ورتالىعىنىڭ وبلىستىق ا. س. پۋشكين اتىنداعى كىتاپحانا ماماندارى ۇلان اۋدانىنا قاراستى تاۆريچەسكوە اۋىلىنىڭ ونلاين ورتالىعىمەن بىرلەسىپ 8 سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنت كۇنىنە ارنالعان ءبىرىنشى رەت ونلاين مەديا-ساباق جۇرگىزدى. قاتىسۋشىلار ءبىر-بىرىمەن مەرەكە تۋرالى ءوز ويلارىمەن ءبولىستى. وقۋشىلار اعىلشىن تىلىندە ن.ءا.نازارباەۆتىڭ ءومىر جانە ەڭبەك جولدارى تۋرالى سۇحباتتاستى. بالالار اعىلشىن تىلىندەگى سايىستاعى شىعارماشىلىق تاپسىرمالاردى زور ىنتامەن ورىندادى. مەديا-ساباقتا وقۋشىلار «جاڭا كىتاپتار»، ء«بىزدىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتىمىز» كىتاپ كورمەسىنەن كىتاپتار الىپ وقىپ، http://akorda.kz/.سايتىنا ساياحات جاسالىپ، پرەزيدەنتتىڭ جەكە پاراعىمەن تانىستىرىلدى. «ۇلان اۋداندىق ورتالىقتاندىرىلعان كىتاپحانا جۇيەسى» كمم-ءنىڭ ديرەكتورى ا. جۋنۋسوۆا

2013 جىلدىڭ 29 قاراشاسىندا حالىقارالىق رەسۋرستار ورتالىعىنىڭ وبلىستىق ا. س. پۋشكين اتىنداعى كىتاپحانا ماماندارى ۇلان اۋدانىنا قاراستى تاۆريچەسكوە اۋىلىنىڭ ونلاين ورتالىعىمەن بىرلەسىپ 8 سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنت كۇنىنە ارنالعان ءبىرىنشى رەت ونلاين مەديا-ساباق جۇرگىزدى. قاتىسۋشىلار ءبىر-بىرىمەن مەرەكە تۋرالى ءوز ويلارىمەن ءبولىستى. وقۋشىلار اعىلشىن تىلىندە ن.ءا.نازارباەۆتىڭ ءومىر جانە ەڭبەك جولدارى تۋرالى سۇحباتتاستى. بالالار اعىلشىن تىلىندەگى سايىستاعى شىعارماشىلىق تاپسىرمالاردى زور ىنتامەن ورىندادى. مەديا-ساباقتا وقۋشىلار «جاڭا كىتاپتار»، ء«بىزدىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتىمىز» كىتاپ كورمەسىنەن كىتاپتار الىپ وقىپ، http://akorda.kz/.سايتىنا ساياحات جاسالىپ، پرەزيدەنتتىڭ جەكە پاراعىمەن تانىستىرىلدى. «ۇلان اۋداندىق ورتالىقتاندىرىلعان كىتاپحانا جۇيەسى» كمم-ءنىڭ ديرەكتورى ا. جۋنۋسوۆا

0 پىكىر